Fundatia George Manu

Editorial
* Soarele românismului răsare la Aiud!
Evenimente
* 30 septembrie – 2 octombrie. Al XVI – lea Simpozion Internaţional „Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură”
* Mărturisitori ai Ortodoxiei în temniţa comunistă
* Monument dedicat deţinuţilor politici din Baia Mare
* Târguri de carte – Septembrie
* Lecţie de istorie la congresul foştilor deţinuţi politici
Articole generale
* Bovarism, lăcomie şi degradare morală-eseu despre ziua de azi-
* MONUMENTUL CALVARUL AIUDULUI – HRISOV
* De vorbă cu Părintele Jean Boboc (I)
* Martirii (încă) sunt printre noi. Dar noi vom fi lângă ei?
* Despre Congrese şi Fronturi istorice
* România susţine înfiinţarea Tribunalului Internaţional pentru Crimele Comunismului
* Semnal editorial: „Figuri simbolice ale elitei mărturisitoare“
* Călătorie
* Frăţia Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă
* Comemorări
Istorie
* Acum 76 de ani România pierdea Ardealul de Nord
* Avram Iancu - Crăişorul munţilor
* Flori de aur din Maramureş (28)
* De vorbă cu Petru Codrea (12)
* Dreptul la memorie
* Din temniţele memoriei:27 septembrie 1936, Toledo
Spiritualitate
* Valeriu Gafencu şi Ioan Ianolide - Despre duhul „sfinţilor închisorilor” (VIII)
Literatura
* Eminescu din perspectivă religioasă
* Lecturi sub abajur
In memoriam
* 90 de ani de la naşterea lui Aurel Vişovan
* Părintele Sofian Boghiu († 14 septembrie 2002)
* In memoriam Mihai Vlad (1926-2006)
 
- Revenire la început-
Numar curent Numar anterior Redactia Arhiva Pagina Fundatiei "George Manu"

Permanente

Stea


An XIX Nr 9 septembrie 2016


Soarele românismului răsare la Aiud!

–din cuvântul părintelui Liviu Brânzaş rostit la Aiud, 14 septembrie 1994-

Onorată asistenţă, iubiţi camarazi,

A fost o zi de reală bună-vestire când, la tribuna primei întâlniri pe ţară a foştilor deţinuţi politici anticomunişti din România, mult pătimitorul pentru demnitate Gheorghe Brahonschi a amintit de datoria sacră de a ridica la Aiud un monument care să amintească generaţiilor viitoare despre cea mai nobilă jertfă românească din acest veac.

Acum ne aflăm în faţa datoriei împlinite! Monumentul se înalţă spre cer, acolo unde sufletele camarazilor noştri „s-au ascuns în lumina Celui Nepătruns” (N. Crainic).

Dar, înainte de orice, trebuie să rostim o sentinţă neînduplecată: cine este român, este aici! Cinsteşte martiriul românesc. Românul adevărat este prezent –cel puţin cu sufletul- pe Dealul Robilor din Aiud.

Aiudul – cea mai înaltă treaptă a Golgotei româneşti din acest veac!

Aiudul – Bastilia românească unde a ars cu vigoare candela libertăţii!

Aiudul – Sarmisegetuza veacului nostru, unde au stat asediaţi decenii în şir, cei mai temerari români, apărând credinţa şi onoarea neamului românesc!

În acele vremuri de restrişte pentru destinul naţional, locul unui adevărat român era în temniţa de la Aiud, unde măsura credinţei în Dumnezeu şi a iubirii de neam se dovedea prin jertfă. De unde a ştiut, oare, poeta Florica Ciura Ştefănescu cele ce vor veni, când –într-o poezie datată 13 septembrie 1937 – rostea profetic: „Sărmană gloată, / Strămoşii noştri au murit pe roată, / Noi vom muri în temniţi româneşti?”

Privind povârnişul acestei imense gropi comune, ne răscoleşte întrebarea: în care loc anume zac osemintele camarazilor noştri? Unde să aprindem lumânările pentru fiecare în parte? Sub care lespede de ţărână s-a stins scânteietoarea inteligenţă a marelui profesor şi erou al onoarei, George Manu? Dar a lui Mircea Vulcănescu? Unde aşteaptă trâmbiţa Judecăţii de Apoi trupurile neînveşmântate în odăjdii ale marilor duhovnici ai catacombei din Aiud, Ioan Bergheanu şi Aurel Lazarov? Unde şi-a ascuns Gheorghe Jimboiu trupul purificat de suferinţă şi înmiresmat de virtuţile sufletului său de crin? În care groapă au apus ochii albaştri ai seraficului Dan Mihăilescu?

Vă mai amintiţi, fraţi înlăcrimaţi, ce s-a întâmplat când a trecut prin zidurile Aiudului vestea morţii lui Dan Mihăilescu? Atunci, în tăcerea grea care s-a aşternut peste temniţă, un camarad de suferinţă a început să murmure un cântec: „Ca o lacrimă de sânge / A căzut o stea …”

Viscoleau în suflete aceste versuri care oglindeau atât de fidel icoana şi destinul tânărului cruciat căzut la datorie. În acel ceas funebru, zguduiţi de fiorii măreţiei tragice, plângeau camarazii cu frunţile plecate în umbra gratiilor reci. Cine a spus că eroii nu plâng? A fost cea mai vibrantă prohodire pe care am auzit-o vreodată.

Dar, în clipa aceea, Dan Mihăilescu nu murea, ci intra în legendă. Armata cruciaţilor pierdea un luptător, dar câştiga în schimb un martir. Şi nu sunt arme mai puternice ca sângele şi cenuşa martirilor!

O, voi cruciaţi şi martiri, oare acest neam va fi vrednic de aleşi ca voi? Avem credinţa că numai pentru oameni ca voi mai rabdă Dumnezeu această lume de ticăloşi!

În clipa când aţi deschis ochii, oferindu-vă viaţa ofrandă pe altarul neamului, aţi murmurat făgăduinţa că vă veţi întoarce într-o zi!

Ceasul împlinirii marii voastre făgăduinţe a sosit. Rânduri de tineri de pe cuprinsul ţării răspund: prezent! la chemarea jertfei voastre. Voi sunteţi boabele de grâu îngropate în pământul strămoşesc şi care acum, cu o forţă pe care nimic nu o poate înfrânge, se înalţă la lumină. Lespedea grea a tăcerii, pe care au aşternut-o călăii peste mormintele voastre neştiute, se sfarmă în ţăndări sub forţa de germinaţie a jertfei voastre.

Din fiecare bob de grâu putrezit în ţărână se înalţă un spic bogat. Pe mormântul fiecărui martir se aliniază o mie de luptători.

Iată, tânărul acela care păşeşte cu înfiorare pe pământul sfinţit de jertfa voastră şi priveşte cu evlavie spre veşnica voastră pomenire, în această clipă de pietate naţională supremă, s-a legat în taina sufletului său, să vă urmeze destinul. El ştie că urmându-vă pe voi, urmează calea lui Horia, a lui Iancu, a lui Eminescu…

Ascultaţi şi înţelegeţi, români, un adevăr pe care l-am rostit şi-l voi rosti neîncetat, până când se va spulbera în neant toată ticăloasa impostură a foştilor purtători ai stindardului roşu, care folosesc în demagogia lor neruşinată, printr-un sacrilegiu de neiertat, aceste nume sfinte ale românismului. Este adevărul –mai presus de orice îndoială- că ţăranul Horia, dacă ar fi fost contemporan cu noi, nu s-ar fi înrolat ca mercenar în banda celor fără Dumnezeu şi neam şi nu ar fi făcut apologia colhozurilor, participând la întemniţarea ţăranilor români şi la distrugerea satelor româneşti, izvoarele perenităţii naţionale, ci ar fi trudit şi sângerat împreună cu noi în adâncul ocnelor de plumb din Maramureş sau la Canalul Morţii; - că tânărul Avram Iancu, dacă s-ar fi născut în zodia veacului nostru, nu s-ar fi înscris în UTC şi nu şi-ar fi făcut studiile la Moscova, devenind apoi activist al partidului ateu, ci ar fi trecut împreună cu ceilalţi reprezentanţi de frunte ai tineretului creştin din România prin monstruoasa reeducare de la Piteşti şi ar fi fost victimă a celei mai diabolice crime împotriva umanităţii petrecute vreodată pe pământul românesc;- că Eminescu, dacă i-ar fi fost hărăzit destinul de a fi martor la instaurarea comunismului în România, nu ar fi dedicat ode slugarnice unor impostori şi asupritori ai poporului român, ci, în urma revoltei sufletului său integru, ar fi ajuns în temniţa de la Aiud, unde ar fi compus, împreună cu Radu Gyr şi Nichifor Crainic, epopeea însângerată a neamului.

În acest loc şi în acest moment, nu putem concepe un elogiu mai înalt şi nu putem mărturisi un gând mai pios în memoria acestor giganţi ai istoriei naţionale, decât acela că, dacă ar fi fost împreună cu noi în furtuna acestui veac, ar fi sfârşit ca martiri în cruciada anticomunistă, onorând cu osemintele lor această colină sacră!

Acest monument nu este un „zid al plângerii” unde să ne adunăm din când în când pentru a ne împărtăşi suferinţele de odinioară sau decepţiile şi disperările de azi, ci piatra unghiulară a învierii româneşti, în faţa căreia facem noi legăminte.

Nu am venit aici ca să ne întoarcem acasă, ci să plecăm la luptă. Ne aşteaptă o nouă cruciadă. Morţii ne încredinţează misiunea de a împlini idealul pentru care ei s-au jertfit. Testamentul pe care ni l-au lăsat este scris cu litere de sânge. De aceea, de la această datorie nu putem dezerta!

Acesta este ultimul sens pe care îl mai poate avea viaţa noastră. Lângă suferinţele pe care le-am îndurat, să mai adăugăm şi o datorie: apostolatul în mijlocul tinerilor cu suflet pur şi idealist. Este ultimul sacrificiu pe care ni-l cere Dumnezeu. Numai împlinindu-l, vom putea fi vrednici de îndurarea Sa.

Ţara are nevoie de un suflet nou. Spiritualitatea care s-a creat în această imensă mănăstire şi şcoală de eroism, care a fost temniţa de la Aiud, trebuie extinsă la dimensiune naţională. Din acest nucleu primordial vor iradia, spre toate unghiurile ţării, raze de lumină. Noi credem că de-acum soarele românismului răsare la Aiud.

Ni se aminteşte cu insistenţă de un anumit holocaust, dar se uită, în schimb, valul de sânge şi mormanul uriaş de cadavre pe care s-a clădit bolşevismul, pretutindeni unde a biruit în numele diavolului.

Aproape o sută de milioane de victime, de pe mai multe continente, constituie sinistra performanţă criminală a bolşevismului. Oare de ce lumea, pretins creştină, nu condamnă, prin instanţele ei morale şi juridice cele mai înalte, comunismul ca ideologie şi practică, prin sentinţa definitivă în faţa istoriei, pe baza zdrobitorului cap de acuzare care îl constituie măcelul apocaliptic pe care l-au săvârşit bolşevicii din întreaga lume?

Numai pentru că întemeietorul său teoretic s-a numit Karl Marx, iar protagoniştii revoluţiei bolşevice şi ai prigoanei anticreştine, din Rusia şi din alte părţi, s-au numit Bronstein sau Pauker?

Cine şi-a luat dreptul de a amnistia această nemaiîntâlnită fărădelege din istoria civilizaţiei? Ignorarea aproape totală a holocaustului roşu de către cei care dirijează azi opinia publică mondială are caracterul unei odioase complicităţi.

Românii nu au voie să uite în primul rând, actul de asasinat fizic şi moral săvârşit împotriva tineretului creştin din România. Tinerii români care zac aici, pe Dealul Robilor, au avut destinul tragic de a trece mai întâi prin infernul de la Piteşti, unde oamenii egali în cruzime cu diavolii, le-au torturat trupul, pentru a le ucide sufletul. Şi nu a fost nimeni pe acest pământ care să audă strigătele lor! Cei care au comis o asemenea crimă odioasă au fost reprezentanţii unei ideologii care avea ca scop final alungarea lui Hristos din lume, au activat cu zel în partidul care a iniţiat şi patronat genocidul şi prigoana împotriva creştinilor din România, au fost şi au rămas mercenarii diavolului.

Ţie, frate mai tânăr, care eşti martor la această solemnitate naţională, îţi pun hotărâtoarea întrebare: ce ai tu comun cu şleahta şi conjuraţia foştilor călăi şi asupritori care au ţinut încarcerat poporul român timp de o jumătate de veac? Sunt convins că de-acum ai înţeles că o ţară nouă nu se poate clădi pe temelia de paie a acestor impostori, ci numai pe temelia de granit a jertfelor care stau mărturie în faţa ta. Căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu, ca nimic să nu se creeze şi nimic să nu dureze fără jertfă, începând cu marea operă de răscumpărare a lumii, până la cea mai neînsemnată faptă. În virtutea acestei legi divine, este limpede ca lumina zilei că zidirea unei noi Românii nu poate începe decât de pe mormintele martirilor. Iar vouă, supravieţuitori ai unei eroice oştiri decimate în necurmate lupte pentru apărarea credinţei şi a neamului, vi se cuvine astăzi să fiţi decoraţi.

„Fără nicio îndoială – spune Sf. Scriptură- cel mai mic ia binecuvântarea de la cel mai mare” (Evrei 7,7). Dar, ne întrebăm: cine poate fi mai mare decât voi în ţara aceasta care să aibă autoritatea morală de a vă distinge pe voi? Numai martirii noştri au acest drept!

Dar voi nici nu aveţi nevoie de vreo decoraţie sau eşarfă. Rănile cicatrizate pe care le purtaţi în trupurile voastre îndelung chinuite sunt distincţiile cele mai autentice, pe care nimeni nu vi le poate răpi sau contesta.

În numele martirilor, deci, şi pe temeiul unui mare adevăr naţional, prin puterea harului cel încredinţat nouă, vi se conferă înalta şi incontestabila demnitate pe care aţi cucerit-o prin jertfe: voi sunteţi legiunea de onoare a României! În virtutea acestui titlu, ridicaţi flamura speranţei în numele idealului nemuritor al credinţei şi luptei pentru învierea neamului.

Voi, care aţi urcat Golgota istoriei în zornăit de lanţuri, arătaţi generaţiei tinere calea spre înviere. Grăbiţi-vă, căci nu mai este timp! Vine o vreme –când, unul câte unul, veţi părăsi câmpul de bătaie, intrând în legendă. Dar idealul clădit pe atâtea jertfe nu moare! Pe urmele paşilor voştri se vor încolona alţi luptători, tineri dăltuiţi din cremene, după chipul şi asemănarea lui Făt-Frumos, purtând, în cadenţa cântecelor nemuritoare, flamura marii cruciade. Vor veni chemaţi de sângele martirilor: „Pe vechile morminte or să tune / Noi cavaleri cu trup de heruvim, / Şi ei sau alţii tot te vor supune / Strălucitorule Ierusalim!” (Radu Gyr)

Pr. Liviu Brânzaş 

dividerMărturisitori ai Ortodoxiei în temniţa comunistă

În seara zilei de joi 29 septembrie 2016 în spaţiul binecuvântat şi încărcat de istorie din faţa vechii Biserici a Parohiei Mărcuţa, am fost captaţi de evocarea evenimentelor petrecute în timpurile de prigoană comunistă - rezistenţă în munţi, rezistenţă prin credinţa ortodoxă în temniţele comuniste, prigoană pentru familiile condamnaţilor politici, executări fără judecată efectuate de oamenii prigoanei, oamneni care în câteva cazuri sunt pomeniţi ca eroi pe monumentele localităţilor.

Istoricul Marius Oprea, scriitorii Sorin Lavric, Răzvan Codrescu, Adrian Nicolae Petcu, Ion Negoiţescu, dar şi o persoană din public - urmaşă a unui fost deţinut politic au povestit fapte din acei ani de tristă amintire pentru poporul român. Pe parcursul întregii conferinţe urmărită de un numeros public, pe un ecran cinematografic au rulat filme documentare realizate de Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului. Părintele pr. Mirica Ion Adrian a moderat evenimentul şi a vegheat la buna sa desfăşurare.

 Sursa: http://parohiamarcuta.ro

dividerMonument dedicat deţinuţilor politici din Baia Mare

Pe 8 septembrie, după un sfert de secol, foştii deţinuţi politici din Baia Mare îşi văd visul cu ochii: primul monument dedicat deţinuţilor politici anticomunişti a fost amplasat în zona Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Evenimentul a debutat cu o slujbă de pomenire a celor morţi şi cu sfinţirea monumentului, săvârşite de preotul ortodox Alexandru Nuszer de la Penitenciarul Baia Mare şi Emil Gârboan, protopopul greco-catolic de Baia Mare. Apoi, părintele Nuszer a dat citire mesajului Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului: „Ierarhii şi membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului îşi exprimă mulţumirea faţă de foştii deţinuţi politici pentru realizarea acestui important monument, ridicat în memoria celor care s-au opus regimului ateu comunist. Această mulţumire o aducem, în primul rând, în faţa întregului neam românesc, deoarece, din păcate, pe baricada celor care neagă sau se îndoiesc de identitatea şi lecţia de spiritualitate a rezistenţei anticomuniste luptă astăzi parcă mai mulţi români decât străini. În temniţele comuniste au intrat mulţi bărbaţi adevăraţi ai neamului nostru, care îşi aşteaptă canonizarea. N-au lipsit nici femeile aflate după gratii, la care trebuie să adăugăm toate mamele, soţiile şi surorile celor închişi, martire răbdătoare care, ani în şir, pe la poarta închisorilor au purtat crucea aşteptării şi incertitudinii. Toate aceste adevăruri dureroase ne conduc spre afirmaţia unui publicist creştin, care numea această luptă anticomunistă „singurul certificat de onoare istorică într-o jumătate de veac de dezastru naţional”. Acum, când foştii deţinuţi politici se sting rând pe rând, nu putem decât să ne plecăm genunchii în faţa lor şi a lui Dumnezeu, rugându-L să le facă odihnă veşnică celor deja plecaţi, iar celor rămaşi să le fie călăuzitor pe calea mântuirii”. Părintele protopop greco-catolic Emil Gârboan a spus că: „Eu sunt prezent aici să reprezint pe PS Vasile Bizău şi biserica greco-catolică din Maramureş. Vă mărturisesc că sunt prezent aici cu profundă emoţie pentru că sunt conştient că suntem în faţa unor supravieţuitori, ai oamenilor care au ştiut să fie semn pentru acest neam.

Când am citit despre triunghiul morţii Cavnic-Nistru-Baia Sprie, m-am gândit la oamenii aceia din galerii, câţi aţi murit acolo, ce aţi îndurat acolo? Noi nu ştim. Noi citim şi vă ascultăm istorisirile, atât cât puteţi să ne împărtăşiţi, pentru că sunt lucruri pe care nu puteţi să le împărtăşiţi, atât sunt de grele şi dureroase. Oamenii aceştia care sunt supravieţuitori şi cei care au trecut la veşnicie, ne învaţă care este singura frică valabilă: frica de Dumnezeu. Vă spun, cu veneraţie mare, un profund: Mulţumesc”. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai AFDPR din filialele Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Târgu Mureş Miercurea Ciuc, Constanţa şi, nu în ultimul rând, preşedintele AFDPR la nivel naţional, Octavian Bjoza. Au onorat cu prezenţa acest moment şi Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramures, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene ”Petre Dulfu” Baia Mare, consilierul judeţean Anton Rohian, invitaţi ai reprezentanţilor AFDPR.

Preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea a oferit din partea instituţiei pe care o conduce diplome de onoare reprezentanţilor AFDPR, dar şi o plachetă, în semn de recunoştinţă pentru o viaţă dedicată apărării naţionale.

Au luat cuvântul preşedintele AFDPR, filiala Baia Mare, Silviu Dragomir, care a dorit să mulţumească preşedintelui CJ Maramureş, Gabriel Zetea, pentru toată implicarea pe care a arătat-o în ultimii ani, preşedintele Asociaţiei la nivel naţional, Octavian Bjoza. La cuvânt s-a înscris şi preşedintele AFDPR, filiala Sighet, Ioan Ilban, preşedintele AFDPR Târgu Mureş, Nistor Man, maramureşean din Şieu, care a făcut parte din primul lot de deţinuţi politici din Maramureş. Acesta a descris celor prezenţi momentele de groază prin care au trecut foştii deţinuţi politici şi condiţiile inumane de trai pe care le-au avut în închisorile comuniste.

Astăzi, prin dezvelirea şi sfinţirea acestui monument, o primă nedreptate a fost reparată, iar cei care vor trece prin faţa Bibliotecii Judeţene ”Petre Dulfu” Baia Mare vor putea depune o floare la monumentul ridicat în memoria foştilor deţinuţi politici.

 Sursa: http://ziarmm.ro, gazetademaramures.ro

divider30 septembrie – 2 octombrie. Al XVI – lea Simpozion Internaţional „Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură”

Al XVI - lea Simpozion Internaţional „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură” s-a desfăşurat în perioada 30 septembrie - 2 octombrie, fiind organizat prin implicarea Fundaţiei Culturale MEMORIA - Filiala Argeş, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Muzeul Judeţean Argeş, Primăria Piteşti, Fundaţia Română pentru Democraţie Bucureşti, Institutului de Istorie Socială „Pro Memoria”, Univ. Chişinău - Republica Moldova, Institutul şi Biblioteca Română - Freiburg, Germania, Centrul de Cercetări Istorice, Cernăuţi (Ucraina).

Prin dezbaterile care au avut loc, simpozionul şi-a propus să prezinte opiniei publice din ţară şi de peste hotare, atât aspecte privind criminalul experiment de „REEDUCARE PRIN TORTURĂ”, ce s-a întâmplat cu supravieţuitorii şi familiile lor după acest experiment, cât şi cele privind FORME ŞI ASPECTE DE REPRESIUNE A INDIVIDULUI ÎN PERIOADA DICTATURILOR COMUNISTE din România, din spaţiul sovietic şi din oricare alte părţi ale lumii.

Un merit important în realizarea acestui act esenţial de salvare a memoriei genocidului comunist i-a revenit prof. univ. dr. ing. Ilie POPA, organizator şi coordonator al dezbaterilor.

Sursa: argesplus.ro 

dividerLecţie de istorie la congresul foştilor deţinuţi politici

„Asociaţia Foştilor Detinuţi Politici din România a organizat la Mamaia, în perioada 15-17 septembrie 2016, Congresul XXIII al AFDPR. S-au adunat laolaltă mii de ani de temniţă comunistă, de muncă istovitoare în lagărele de exterminare, ani de foame, frig şi de umilinţe de neimaginat. La eveniment au participat 209 persoane, foşti deţinuţi politici, deportaţi şi urmaşi ai acestora, din toată ţara. După dezbaterea amănunţită a problemelor prezentate în darea de seamă a preşedintelui Octav Bjoza, a rapoartelor comisiei de cenzori şi de gestiune, precum şi a celor ridicate de participanţi, la finalul lucrărilor, congresul a adoptat o rezoluţie în două puncte. Primul se referă la completarea Decretului Lege 118, prin introducerea copiilor titularilor cu scopul obţinerii de indemnizaţii şi beneficii pentru aceştia. Al doilea punct al Rezoluţiei impune formarea unui Tribunal Internaţional care să se pronunţe asupra torţionarilor Rezistenţei Anticomuniste“.

Din păcate, invitaţiile lansate în mediul public, pentru autorităţile centrale, asociaţii, instituţii publice, Casei Regale sau presei n-au fost onorate.

 Sursa: monitorulexpres.ro

dividerTârguri de carte – Septembrie

In luna septembrie 2016, Fundaţia Profesor George Manu şi editura noastră, Evdokimos, au participat la două târguri de carte.

Intre 8 şi 11 septembrie am fost prezenţi la Sibiu Book Festival şi între 15-18 septembrie ne-am aflat la Târgul de Carte Libris Piatra Neamţ.

Standul nostru şi-a asteptat vizitatorii cu peste 200 de titluri de carte anticomunstă şi incorectă politic. Intre aceste titluri s-au numărat şi noutăţile noastre editoriale:Alexandru Pantea - Memorii. Secvenţe din anii vieţii mele

Pr. Marius Vişovan - Martirii sunt printre noi

Petru C. Baciu - Lacrimi şi morminte

Toamna se afiş la început... Urmează noi apariţii şi numeroase participări la târguri de carte la Cluj, Sibiu, Bucureşti.

 

dividerMONUMENTUL CALVARUL AIUDULUI – HRISOV

“Acest monument ridicat cu atâta trudă în memoria eroilor şi martirilor noştri va rămâne un altar în faţa căruia vom veni să le ascultăm şoaptele, să ne reînnoim jurămintele şi credinţa în idealul pentru care ei s-au jertfit”. IPS Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului (14.09.2000)

 

Blestemul Aiudului de Radu Gyr

Aiudule, Aiudule,

Temniţă cruntă,

Fă-te zăludule

Piatră măruntă.

Focul mânce-te

Că nu te saturi.

Mereu vrei scâncete

Şi bei oftaturi.

Vântul destramă-te

Că nu-ţi ajunge-

şi'n marea-ţi foamete -

mereu vrei sânge.

Apele facă-te

Ape ca ele,

Lacrimi din lacăte

Plâns de zăbrele.

Grindina 'ndoaie-te

Spele-te ploaie,

Lanţuri şi geamăte

Să ţi le'nmoaie.

Aiudule, Aiudule

Fiară năucă,

Face-te-ai crudule

Scrum şi nălucă.

 

dividerDe vorbă cu Părintele Jean Boboc (I)

Red. De mult timp ne-am dorit să realizăm acest interviu, dar multiplele dumneavoastră preocupări nu ne-au permis să găsim momentul potrivit. Părinte Jean Boboc, permiteţi-ne să vă prezentăm cititorilor noştri. Sunteţi preot al Catedralei Ortodoxe Române din Paris, sunteţi medic, absolvent al Facultăţii de Medicină din Paris, sunteţi, de asemenea, un absolvent al Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris (CCIP), sunteţ şi doctor în teologia ortodoxă, aţi exersat în Europa şi Statele Unite ale Americii unde aţi condus centre de cercetare; astăzi, sunteţi decanul Centrului ortodox de Studii şi cercetări Dumitru Stăniloae din Paris şi traducător al diferitelor lucrări din această mare teologie românească. Sunteţi, de asemenea, autorul unor opere personale de teologie. Vă vedem în diverse emisiuni televizate, ţineţi cursuri şi conferinţe şi insistaţi mult asupra bioeticii. De ce?

P.JB. Este o întrebare care îmi este adresată de multe ori. Trebuie, într-adevăr, insistat pe problemele de bioetică, deoarece reprezintă o urgenţă. Aceasta este o prioritate absolută. Este o chestiune de viaţă sau de moarte. Societăţile noastre descreştinate au pierdut simţul sacrului şi respectul pentru viaţă. Se manipulează viaţa. Se încearcă chiar să se modifice genomul uman, cea mai mare încălcare posibilă care este o violare (atingere) a sanctuarului umanităţii, aşa cum este recunoscut, de altfel, de UNESCO. După cum ştiţi, lupta mea se concentrează, înainte de toate, pe recunoaşterea caracterului “persoanei umane” de la formarea embrionului. Pentru a fi mai precis, trebuie să vorbim despre “persoană umană” de la formarea zigotului. În timp ce învârtim în permanenţă Declaraţia drepturilor omului, trebuie să ştim că primul dintre drepturile omului nu este înscris în acest document în mod evident: dreptul de a se naşte! În schimb, se face din avort un drept. Este o luptă dură, căci organismele europene şi internaţionale, majoritatea atee cu câteva excepţii fericite aproximativ, au legalizat avortul. La Bruxelles, intervenţiile diferiţilor deputaţi europeni, sub presiuni din partea lobby-urilor feministe revoluţionare şi LGBT, sfârşesc prin a distruge orice recomandare sănătoasă cum a fost, din păcate, în cazul campaniei “unul dintre noi” care au colectat încă în timp record milioane de semnături (recomandare «One of us -Unul dintre noi”). Pentru mine este evident că există o dorinţă de a demonstra o putere asupra vieţii şi, de asemenea, de a hotarî cine poate trăi şi cine nu trebuie să trăiască. Aceasta este o altă derivă pe care încerc să o denunţ: eugenismul “liberal”, care se instalează insidios şi care justifică distrugerea de embrioni umani, pe motivul “incorect din punct de vedere genetic” sau aceea de surplus de embrioni, care nu sunt reimplantaţi. Din păcate, există în lumea ştiinţifică o lungă tradiţie eugenistă, dintre care mulţi reprezentanţi au obţinut premiul Nobel (Richet, Crick, Watson, etc.), ceeea ce explică derivele actuale, pe care le estimez criminale. Red. Ridicaţi aici mai multe întrebări. Respectul vieţii, avortul, eugenismul. Ce credeţi despre contracepţie care poate evita un număr de avorturi? P. JB. Când am lucrat în SUA, în calitate de preşedinte al firmei farmaceutice, am cunoscut foarte bine problemele de bioetică, mai ales cu parteneri care lucrau tocmai la contraceptivele orale. Cele mai multe metode contraceptive nu evită avorturile, din contră, le generează. Contraceptivele pe bază de medicaţie chimică şi hormonală sunt, în mare parte, avortive. Contracepţia prin sterilet sau orice alt dispozitiv intrauterin este în mod clar avortivă, deoarece împiedică un embrion format în trompe să-şi găsească locul în mucoasa uterină. Embrionul nu-şi poate efectua “implantarea” şi, prin urmare, este evacuat.

Acesta este un avort (en aveugle) “orb”, dacă se poate spune aşa. Pe de altă parte, există o serie întreagă de avortive care sunt propuse femeilor şi chiar şi fetelor tinere, celebra pilula de a doua zi. Folosirea metodei contraceptive, cu excepţia cazurilor medicale speciale, denotă un refuz de procreere şi un egoism hedonist care sunt împotriva poruncii divine. Toate acestea se fac ca, în lume, să se avorteze într-o cadenţă satanică de 9 avorturi pe secundă, sau 43,8 milioane de avorturi, potrivit unor statistici. În Franţa, ţara în care eu traiesc, o sarcină din cinci se termină printr- un avort. Se observă o anumită stabilitate a numărului de avorturi în jurul valorii de 220.000 pe an, explicată “în mod oficial” de o mai bună acoperire contraceptivă. Vârsta medie a acestor femei este de 27,5 ani. 2,7% din avorturi privesc femeile a căror interval de vârstă este cuprinsă între 20 şi 24 de ani şi sunt numărate 15.000 de avorturi în rândul minorelor. Spre deosebire de Germania, 50% dintre avorturi sunt pe bază medicamentoasă, ceea ce se explică prin dezvoltarea RU-486 de către un laborator francez şi un obicei care a început să intervină rapid şi uşor, astfel încât femeile se întorc acasă pentru evacuare după ce au primit “medicamentul”. Dacă cuvintele încă mai au o semnificaţie, se tratează sarcina ca o boală. Banalizarea actului este evidentă.

Red. În România, de asemenea, avortul este o problemă; cunoaşteţi situaţia?

P.J B. Din păcate, da! Statisticile recente privind frecvenţa avorturilor în România, confirmă o uşoară îmbunătăţire a situaţiei în 2014, comparativ cu anii anteriori. Această ţară este interesantă ca punct de referinţă, pentru că a fost, din păcate, într-o situaţie catastrofală în aceasta privinţă1. În anul 1994, au fost înregistrate 530.191 avorturi, în 2008, rata avorturilor a scăzut foarte semnificativ la 127.907. În 2014, numărul de avorturi înregistrate a fost de 78.300, ceea ce reprezintă în continuare o scădere semnificativă. Defalcarea acestor cifre este urmatorea: 544 avorturi în rândul fetelor sub 15 ani, 7. 200 la fete între 15 şi 19 de ani (4.280 din care, la cerere), 19.210 femei între 25 şi 29 de ani, şi în cele din urmă 16.659 la femei între 30 şi 40 de ani. Unii cred că aceste cifre trebuie să fie ajustate în funcţie de avorturi ale femeilor din România care se află în diaspora şi nu sunt incluse aici, în timp ce populaţia românească din România este redusă mult. Cu toate acestea, aceste cifre dau impresia că campaniile Bisericii Ortodoxe cu privire la problema avortului ar începe să dea roade.

Red. Aceasta situaţie poate să aibă consecinţe dramatice din punct de vedere demografic.

P. JB. Absolut! În timpul regimului comunist, când avortul era interzis, s-au numărat oficial aproximativ 20 de milioane de avorturi. Credeţi că situaţia s-a schimbat cu adevărat? Nu, se numără încă douăzeci de milioane de avorturi, din 1989 până în prezent. Fie, aproximativ 40 de milioane de copii români care nu s-au născut! În timp ce studii ale economiştilor suedezi arată că România are un potenţial agricol pentru a hrăni 70 de milioane de oameni, au fost vândute terenuri agricole exploatatorilor străini, restul nu este cultivat cum se cuvine şi se refuză şi naşterea de copii. Este o adevărată sinucidere colectivă. Dar, desigur, toate aceste lucruri sunt dorite şi perfect organizate, astfel încât, în 2050, populaţia românească să fie redusă la aproximativ 15 milioane de oameni. Este vorba, la scală europeană, de strategia de “înlocuire”. Acest lucru a fost perfect explicat de Philippe de Villiers. Noi distrugem copiii noştri şi lăsam locul invadatorului, care face copii şi profită de “legea solului”. Este exact acest lucru. Reducerea ratei natalităţii şi decreştinarea, totul merge împreună.

Red. Este o constatare, dar ce ar trebui făcut pentru a inversa curba? Aveţi propuneri?

P. JB. În primul rând, trebuie redate familiei şi femeilor demnitatea. Să ne luptăm pentru menţinerea familiei “tradiţionale” şi să refuzăm legiferarea a tot felul de uniuni civile împotriva naturii. Este încă posibil în România, unde perversiunea occidentală nu a distrus încă totul. Am fost fericit să văd familii întregi care întreprind acest marş pentru familie în marile oraşe din România şi mai ales în Basarabia, la Chişinău. Nu e totul pierdut, dar trebuie să acţionăm rapid. Atunci când predic despre rolul primordial al femeii în Biserică, bazat pe rolul Maicii Domnului şi eu repet că Dumnezeu a creat omul pentru a da o Mamă Fiului ei, eu ştiu că credincioşii sunt atenţi. Biserica, în această privinţă, trebuie să joace un rol preponderent, deoarece statul nu are o politică familială reală şi respectă recomandările obscure ale apăratcicilor de la Bruxelles, ei înşişi la ordinele noii ordini mondiale. Este suficient de văzut atacurile împotriva căsătoriei, uşurinţa divorţului, pacturile de uniune civilă, modificările filiaţiei, tehnicile de reproducere asistată, etc.

În timp ce directivele de la Bruxelles doresc să impună o educaţie sexuală la clasele mici, insinuând libertatea sexuală precoce, contracepţia, punerea în valoare a homosexualităţii, etc., trebuie să ne opunem la toată acesta perversitate începând foarte devreme tocmai de la clasele mici, cu valorizarea familiei, temelia societătii, familia numeroasă, obişnuind copilul să-şi iubească fraţii şi surorile sale, să-i obişnuiască pentru întrajutorare. Instruirea religioasă este esenţială aici, atâta timp cât aceasta se face de către educatori calificaţi. La un grad mai mare, ezte important ca Biserica să aibă un discurs în favoarea familiilor numeroase. Acest lucru necesită o cateheză pentru adolescenţi şi mai târziu o pregătire pentru căsătorie. Acest lucru necesită, de asemenea, un ajutor social pentru femeile aflate în dificultate şi o stimulare materială pentru a concepe un al treilea sau al patrulea copil... Ceea ce se poate organiza în parohii, atunci când vom lua o iniţiativă serioasă şi importantă pentru naştere. Este foarte posibil, am exemple, dar trebuie să ne implicăm. Toate acestea se numesc reînarmarea morală. Este o datorie. Acest lucru implică, de asemenea, simţul de sacrificiu, dar nimic nu se realizează fără sacrificiu. Fără o politică creştină a familiei si nu un planing familial, catastrofa demografică va fi inevitabilă. Oricare ar fi dificultăţile materiale, bogăţia noastră reală sunt copiii noştri. Revenirea la pământ este o altă necesitate, care face parte dintr-o formă de revoluţie culturală şi ecologică. Red. Ştim că sunteţi pasionat de acest subiect, dar puteţi să ne spuneţi câteva cuvinte despre Centrul de studiu şi cercetare Dumitru Stăniloae pe care îl conduceţi şi animaţi? P. JB. Într-un fel, întrebarea dvs. intersectează bioetica, deoarece predau mai ales antropologie şi bioetică la Centru, dar şi la alte institute de teologie. În anul 2008, la sugestia mitropolitului Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, am creat acest Centru, care avea o vocaţie multiplă, teologică, culturală şi artistică. Foarte repede am decis să oferim un curs de formare continuă pentru clericii noştri. Acest lucru a fost gândit la fel de mult pentru romanofoni, cât si pentru francofoni, iar această formulă este încă valabilă. Cu toate acestea, proiectul pe care l-am dorit a fost de a întemeia o adevărată şcoală de teologie ortodoxă, care să fie animată de teologi confirmaţi şi să fie deschisă pentru studenţii şi nu numai pentru clerici. Aşa că am reunit profesori ale tuturor disciplinelor obişnuite ale învăţământului teologic, favorizând recrutarea lor pe baza dublei formării. Astfel, avem o facultate compusă din preoţi şi laici, de diferite naţionalităţi, dar toţi ortodocşii şi toţi doctori în teologie şi, adesea, deţinători de alte grade, indiferent dacă în fizică, medicină, istorie, literatură etc. Personal, am apărat întotdeauna transdisciplinaritatea. Foarte repede Centrul a crescut şi am avut satisfacţia în acest an ca acesta să fie recunoscut de Academia de la Paris, ca centru de învăţământ privat la distanţă. Acest lucru ne permite, deci, să eliberăm, de asemenea, diplome echivalente de licenţă, de masterat şi doctorat, potrivit convenţiei de la Bologna. Suntem, în prezent, pe cale de a semna acorduri de cooperare cu facultăţile de teologie din străinătate. În cazul în care cititorii sunt interesaţi de activitatea noastră, ei vor găsi detalii despre programele noastre pe site-ul: apostolia.tv.

Red. Vorbind despre Centrul Dumitru Stăniloae, aţi publicat de asemenea traduceri ale operelor părintelui Dumitru Stăniloaie.

P. JB. Am tradus de fapt, mai multe lucrări ale Părintelui Dumitru, dintre care una a fost publicată în 2011 la editura Cerf, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, o altă carte va fi publicată în toamna acestui an, la o altă editură, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă. Alte lucrări, cum ar fi Dogmatica, sunt traduse şi în aşteptarea publicării. Cu acest ansamblu care formează o adevărată trilogie, sper că cititorii francofoni şi mai ales teologii vor fi familiarizaţi mai bine cu gândirea acestui gigant al teologiei ortodoxe.

Red. Dar Dvs. înşivă sunteţi de asemenea autorul unor opere şi articole de teologie. În 2015 aţi publicat o carte voluminoasă de antropologie ortodoxă.

P. JB. După susţinerea tezei mele de doctorat în teologie ortodoxă, am transformat această lucrare într-o carte, care este deja la cea de a doua ediţie în acest an: La grande métamorphose, éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe, publicată la editura Cerf. De altfel, am dedicat această carte în memoria părintelui Vasile Boldeanu care, în perioada comunistă, a fost sufletul bisericii noastre pariziene şi vârful de lance al rezistenţei împotriva intrigilor, atât ale Ambasadei Republicii socialiste, cât şi ale lacheilor lor de toate convingerile. În această carte am încercat o abordare ştiinţifică şi antropologică, care permite a fixa bazele a ceea ce eu numesc onto-teo-antropologie, care oferă mijloacele teologice şi ştiinţifice pentru a apăra embrionul şi de a lupta împotriva ideologiei ameninţătoare care rulează deja, a transumanismului şi postumanismului.

Red. În aceste două domenii, pregătiţi noi opere. Acestea sunt o continuare a cărţii ‘La Grande métamorphose’?

P. JB. Exact, este vorba de o carte despre embrionul uman, în scopul de a apăra caracterul de persoană şi, pe de altă parte, împotriva transumanismului. Aceasta din urma ar trebui, de asemenea, să apară în această toamnă. Cu transumanismul, ameninţarea este totală, deoarece este vorba, sub pretextul îmbunătăţirii performanţelor umane, de a-şi acorda dreptul de a modifica genomul uman şi, chiar mai bine decât ştim astăzi, secvenţierea ADN-ul în scopul de edita genomul fiecăruia dintre noi. De asemenea, deschiderea pentru medicina predictivă, sursa multor abuzuri, în ciuda aspectelor pozitive pe care, de asemenaea, le-ar putea genera. Bioetica este, într-adevăr, de actualitate, dar bioeticienii nu mai apără embrionul, deoarece sunt în ansamblul lor materialişti şi adepţi ai technoştiinţelor, ai convergenţei NBIC şi vor, pe baza unei alianţe obiective cu transumanişti, să ia într-un anumit fel controlul evoluţiei umane şi să ne conducă la altceva decât ceea ce suntem astăzi.

Red. Ascultându-vă, realizăm şi înţelegem mai bine mizele actuale care par din ce în ce mai grave pentru societatea noastră.

P. JB. Gravitatea ţine de criza morală care atinge în profunzime pe contemporanii noştri. Relativism, hedonism, libertatea sexuală, permisivitate faţă de perversiuni, cursa frenetică pentru profituri rapide, distrugerea naturii, idolatrie, chestia identitară, criză de identitate de asemenea cu refuzul moştenirii, iubirii gliei străbune, a efortului şi al sacrificiului şi, mai ales, îndepărtarea totală de Dumnezeu. Încă o mică observaţie, comisiile de la Bruxelles care se ocupă cu probleme de bioetică, cum ar fi sarcina pentru alţii (mama surogat), sunt prezidate sistematic de către membrii “minorităţilor sexuale”. Quod erat demonstrandum.

Notă:

1.  A se vedea Conferinţa noastră Familia, ţinută la Madrid, pe data de 5 februarie 2013, în cadrul l’Assemblée diocésaine d’Espagne et du Portugal de la Mitropilia Ortodoxă Română a Europei Occidentale si Meridionale.

Interviu realizat de redacţia «Permanenţe»

 

dividerMartirii (încă) sunt printre noi. Dar noi vom fi lângă ei?

O nouă apariţie la editura Evdokimos, cartea părintelui Marius Vişovan - “Martirii sunt printre noi” (conţinând colecţia de articole cu acelaşi nume din revista Permanenţe, publicate în ultimii 8 ani) s-a bucurat de o prefaţare competentă şi inspirată a colegului nostru, sociologul Ciprian Voicilă. V-o prezentăm ca pe o invitaţie la lectură şi o cheie de înţelegere cu speranţa că mesajul cărţii va fi urmat de cât mai mulţi români.

Redacţia


Prin cartea “Martirii sunt printre noi”, părintele Marius Vişovan le propune cititorilor, potenţiali sau reali, un nou exerciţiu de retrezire, de reactivare a memoriei anticomuniste. O întreprindere menită să înfrângă atitudinea amnezică pe care, din păcate, mulţi dintre noi o manifestăm faţă de o secţiune importantă din istoria noastră modernă, interbelică şi postbelică.

Eroii acestei mici cărţi mari - mare prin mesajul pe care îl conţine explicit dar, mai ales, prin îndemnul care se întrevede printre rânduri -, sunt martiri, adică persoane care au dat mărturie despre moartea şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, trăind-o pe cont propriu, fiecare în contextul său de viaţă, circumscris spaţio-temporal: o “imitatio Christi” reflectată într-o multitudine de biografii extra-ordinare, ieşite din cadrele unei existenţe supuse comunului, banalizării şi, inevitabil, condamnate la uitarea colectivă.„Seniorii cu tâmple albe”, cum inspirat duios îi numeşte autorul, descind din tărâmul unei Românii autentice, nemaculată de şuvoiul pestilenţial al comunismului internaţionalist. O Românie care ne-ar părea de-a dreptul mitică, ireală, situată în “illo tempore” dacă personajele acestei cărţi nu ar întrupa-o încă.

Stilul cărţii este unul memorialistic: autorul povesteşte întâlnirile fulgurante pe care le-a avut cu eroii şi martirii care fac obiectul naraţiunii, întâlniri stimulate, de multe ori, de o întrebare, de o nelămurire sau de dorinţa nudă de a-i vedea fie şi pentru câteva clipe pe aceşti depozitari ai demnităţii româneşti şi ai unui Weltanschauung, o viziune despre lume pe care comuniştii de ieri, şi urmaşii lor - marxiştii culturali ai prezentului - ar dori-o aneantizată.

Prin intermediul volumului de faţă, cititorul va cunoaşte sau va re-cunoaşte întruchipări ale valorii umane recunoscute în rândul pasionaţilor de lectură sau a căror prezenţă publică este, mai degrabă, discretă: doamna Aspazia Oţel Petrescu (care a pătimit 14 ani de puşcărie politică şi care, întemniţată fiind, a trăit câteva experienţe mistice comparabile cu cele ale Sfântului Simeon Noul Teolog şi cu ale altor sfinţi creştini); Ion Halmaghi (român care a văzut lumina zilei în America; fost student al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti; discipol al lui Nae Ionescu şi al sociologului Traian Herseni; fost membru al Mişcării Legionare; erou pe frontul din Rusia, unde a supravieţuit în chip minunat, iar mai târziu a îndurat vreme de 14 ani calvarul temniţelor comuniste; revenit în SUA, a continuat prin intermediul scrisului ofensiva anticomunistă); luptătorul legionar Aurel Suciu, doamna Maria Fibişan (fostă deţinută politic, cunoscătoare neîntrecută a fenomenului legionar); Gheorghe Jijie (fostul camarad şi coleg de celulă al luptătorului Aurel Vişovan, un om a cărui verticalitate morală, care se manifesta iradiant şi în plan fizic, l-a impresionat pe autorul acestui volum, aşa cum a marcat indelebil memoria tuturor celor care l-au cunoscut pe „domnul Jijie”; monograf dedicat al unor personalităţi legionare marcante - profesorul George Manu, Nicolae Petraşcu, Vică Negulescu); doctorul Teofil Mija (luptător anticomunist care a avut legături cu grupul legionarilor din Maramureş, grupare a cărui lider era Aurel Vişovan; a trecut demn prin închisorile Aiud, Canal, Jilava, Oradea, în ciuda muncilor la care a fost supus de torţionarii comunişti: a fost expus la frig, foame, tortură...); Atanasie Berzescu (conducător al rezistenţei anticomuniste din Banat; autorul memorabilei cărţi „Lacrimi şi sânge”; a suferit 15 ani de închisoare politică); Nicolae Purcărea (cunoscutul martir anticomunist, trecut prin vămile demonice ale reeducării de la Piteşti; de la el, autorul acestui volum a obţinut o mărturie orală care surprinde esenţa întreprinderii, fără precedent în toată istoria României moderne, realizate de Căpitanul prin crearea Mişcării Legionare: „Să schimbi sufletul omului, asta-i revoluţia adevărată pe care a încercat Mişcarea Legionară s-o facă !”); doamna Elisabeta Ionescu (cea care i-a vegheat Comandantului Mircea Nicolau anii din urmă ai vieţii sale pământeşti); domnul Petru C. Baciu (autorul „Răstignirilor ascunse”, un alt martir recunoscut al crezului naţionalist-creştin); Ilie Tudor („copilul Căpitanului”); preotul mărturisitor Gheorghe Bogdan; Comandantul Valentin Cantor.

Autorul consacră penultimul capitol trecerii în revistă a celor 20 de seniori (nonagenari) pe care îi mai avem printre noi, spre folosul nostru sufletesc şi edificarea spirituală - existenţa lor fiind un alt semn al purtării de grijă dumnezeieşti faţă de cei interesaţi de valorile perene, naţionalist-creştine, ale României interbelice: domnul Gelu Gheorghiu, Ionel Panaitescu, Petre Petre, Petru Baciu, Tache Rodas, Mircea Dobre, Aspazia Oţel Petrescu, Pr. Nicolae Bordaşiu, Vasile Bizău, Elisabeta Ionescu, Taţiana Vlad Guga, George Cuşa, Dionisie Macarei, Virgil Totoiescu, Dumitru Oniga, Eugen Dimitriu, Pr. Ioan Vladovici, Petre Cojocaru, Corneliu Cornea, Pr. Gheorghe Bej, Alexandru Fota, Marin Răducă, Gheorghe Poenaru, Ioan Malus, Vasile Malus, monahia Mina Mămăligă, Michael Ronnett, Erast Călinescu.

Ultimul capitol este închinat martirilor anticomunişti care au activat în Maramureş, în a doua jumătate a sumbrului secol XX, o parte dintre ei putând da mărturie directă despre pătimirile îndurate pentru a-şi păstra nedestrămată identitatea creştină şi românească: preotul Ioan Bota, Vasile Bizău, Melania Riţiu, Maria Ionescu, sora Pelagia Iusco, Mihai Şofron, Grigore Şofron, Vasile Kindriş, Nistor Man, Grigore Hotico, Gavrilă Dunca, Ioana Petrovan, Ioan Ilban, Petru Codrea, Ioan Pop - Arvinte, Ion Bogdan, Ion Bizău, Ioan Dunca, Gheorghe Bărcan.

Mesajul-invitaţie al cărţii Părintelui Marius Vişovan este: „Tineri români, nu lăsaţi timpul să treacã... Martirii mai sunt încă printre noi!”Să le cultivăm prezenţa, aşadar, culegându-le cuvintele de folos şi ascultându-le poveştile de viaţă, pilduitoare mai cu seamă acum, într-un prezent obscur, sărac în modele recente, şi care nu le propune tinerilor nicio ţintă existenţială finală, niciun ideal călăuzitor. Închei cu o întrebare pe care mi-o adresez mai întâi mie însumi: dar vor rodi cuvintele martirilor şi eroilor neamului românesc în pământul inimii noastre? Nu se dovedeşte inima noastră de multe ori, de prea multe ori, pământ sterp? Nu va fi sufocată sămânţa cuvântului, primit de la ei, de grijile egoiste ale vieţii?

Ciprian Voicilă 

dividerDespre Congrese şi Fronturi istorice

Disputa legată de spusele rectorului Universităţii Babeş-Bolyai la deschiderea Congresului Naţional al Istoricilor Români (Cluj, 25-28 august 2016), în care se pune atâta patos pro şi contra, ia o turnură aporetică de parcă ar fi Cearta Universaliilor. Iar în varianta tabloidă ea capătă imaginea unui scandal între vedete: Ioan-Aurel Pop versus Lucian Boia & Neagu Djuvara.

Discursul rectorului este, în esenţă, o pledoarie legitimă pentru istorie şi studiul ei în şcoală. Disputa arată însă mai clar ceea ce se ştie prea bine dar, într-un fel explicabil, este greu de acceptat, căci pune o problemă de identitate: anume că noi, istoricii din România, nu suntem o breaslă, că nu există nici un dialog (exceptându-l poate pe cel al surzilor) şi că un congres ne mai lipsea (precum chelului tichia-de-mărgăritare).

Prestigiul unei discipline nu se stabileşte prin decret, prin ukaz, ci printr-un exerciţiu responsabil. Or noi (chiar dacă nu toţi) am făcut prea adesea din Istorie - şi aici vom folosi nişte cuvinte tari - o afacere, o învârteală ori, mai grav, o prostituată ideologic.

Cât despre generaţiile recente, orice nume le-ai da şi oricum le-ai considera, degeaba le iei de sus, dacă nu eşti capabil să intri în dialog cu ele, să cauţi să le stârneşti interesul pentru o disciplină practic moartă. Altfel, în ciuda a ceea ce declari, sincer au ba, nu vei face decât să perpetuezi neînţelegerile, să accentuezi clivajele, faliile din societate.

Desigur, Facebook, forumurile de pe Internet nu sunt un mediu de dialog - ci mai degrabă unul în care oamenii se autoconfirmă sau sfârşesc prin a se înjura ca la uşa cortului - dar dacă altul n-au, ei se vor mulţumi în Capitalism, la fel ca în Comunism, şi cu un surogat, un nechezol de discuţie.

Răul nostru este mai extins, mai profund, or pentru a-l diagnostica, un prim pas ar fi ca noi, istoricii, să ne uităm în oglindă şi să căutăm să abandonăm nişte clişee, începând cu cele despre noi înşine. Altfel, vom continua să lărgim tagma pescuitorilor în ape tulburi…Dar să abandonăm aceste cvasiutopii pentru a vedea care au fost reacţiile.

Manifestarea a avut ca pivot Academia şi institutele ei.„Antifasciştii“ (gruparea Ioanid) au boicotat evenimentul. „Anticomuniştii antifascişti“ (gruparea Tismăneanu), la fel.

După ce a comunicat sarcina boicotării manifestării, şeful Falangei Antifasciste a luat însă din nou cuvântul pentru a transmite orientări chiar în timpul desfăşurării ei, ceea ce însemnă că treaba merge cu adevărat prost.

Apoi, dacă subiectul n-ar fi trist, ba chiar de-a dreptul tragic, poziţia lui dom’ director - în „calitate strict personală“, desigur - ar fi comică. Între altele, el vorbeşte despre funie-în-casa-spânzuratului, anume „Istoria, în percepte [subl. n.] ideologice“. Apropo, „percept“ (termen care apare de trei ori în text) este o expresie agramată, inexistentă în Limba Română, emiţătorul voind să spună „precept“. Dar trecând peste acest limbaj de caralii, şi serios vorbind, nici „frontul istoric autohton“, nici „frontul antifascist“ nu dădeau, nu dau prea multe parale pe ideologie, căci ea n-a fost, nu este decât un simplu vehicul.

Încă, înţelegem că şeful se foloseşte de bietul Jean Ancel, căruia îi ridică o statuie de militant pe frontul istoriografic, pentru a le mai da autohtonilor câteva lovituri la ţurloaie, însă sfârşeşte în mod neglijent prin a face un şi mai mare deserviciu memoriei sale (şi cauzei), arătând involuntar cât de implicat a fost în acest contencios politico-istoriografic israeliano-român. C-aşa-i jocul oglinzilor!…În fine, nici o glumă nu poate egala umorul istoric involuntar al următoarei concluzii, care este antologică:Ca şi alte ţări comuniste (a se vedea cazurile URSS, Bulgaria şi RDG), regimul de la Bucureşti [al lui Ceauşescu - n. n.] se fasciza ideologic, începînd să aibă trăsături comune cu naţional-socialismul [subl. n.]. Aceasta a fost varianta „antifascistă“.

Iat-o şi pe cea „anticomunist antifascistă“ (sau invers):În acelaşi timp, ideologia oficială încorpora consecvent teme, motive, fobii şi obsesii ale extremei drepte, se constituia într-un sincretism sui generis pe care l-am numit barocul stalino-fascist [subl. n.].

Mircea Stănescu , Sursa: mircea-stanescu.blogspot.de

dividerRomânia susţine înfiinţarea Tribunalului Internaţional pentru Crimele Comunismului

La sfârşitul lunii august preşedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Radu Preda, anunţa că România se alătură în final ţărilor care susţin Declaraţia de la Tallinn de anul trecut prin care, pe lângă cultura memoriei victimelor totalitarismului comunist, se cere înfiinţarea unui Tribunal Penal Internaţional privind Crimele Comunismului.“Acest pas a fost făcut cu ocazia reuniunii la Bratislava a Miniştrilor de Justiţie din Uniunea Europeană, în zilele de 22-23 august. Participanţii la conferinţă au adoptat o declaraţie comună prin care se afirmă determinarea de a prezerva democraţia, statul de drept şi drepturile fundamentale prin respingerea fermă a manifestărilor rasiste şi xenofobe. În plus, a fost adoptată şi o declaraţie comună a ministerelor din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi România care aminteşte obligaţia morală de a menţine vie memoria victimelor regimurilor totalitare comuniste. (...)Privind harta şi auzind lista de probleme cu care fiecare ţară se confruntă, mi s-a reconfirmat că Europa, în ansamblu, are un grav deficit de memorie şi dreptate care explică, în vremuri de criză, de ce solidaritatea nu funcţionează de la sine. Ce nu am reuşit să facem fiecare în parte, trebuie să realizăm împreună. De unde şi urgenţa unei platforme juridice internaţionale pe care să fie nu doar comemorate victimele, dar şi pedepsiţi, cât se mai poate, călăii”, a declarat Radu Preda.

Reamintim că, în august 2015, ministrul eston al Justiţiei Urmaş Reinsalu a propus, în cadrul unei conferinţe dedicate împlinirii a 76 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

 sursa: epochtimes-romania.com

dividerSemnal editorial: „Figuri simbolice ale elitei mărturisitoare“

Sub acest titlu a apărut în acest an la editura Babel o nouă carte a lui Constantin Mihai, unul din vechii şi statornicii colaboratori ai revistei noastre. Autorul este doctor în litere al universităţilor din Bordeaux şi Craiova, fiind specializat în istoria intelectuală interbelică românească şi în antropologia imaginarului. După o serie de cărţi dedicate acestor subiecte, Constantin Mihai se opreşte de această dată asupra unui alt capitol definitoriu al identităţii şi spiritualităţii româneşti: fenomenul concentraţionar şi rezistenţa anticomunistă. Deceniile de teroare roşie care s-au abătut asupra României în urma căderii ţării în sfera de influenţă sovietică au impus mutaţii profunde în toate straturile societăţii şi ale spiritului românesc. Dacă la nivel social a avut loc un proces de uniformizare ideologică, de spălare a creierelor şi de mutilare a valorilor, se poate spune că adevăraţii reprezentanţi ai demnităţii româneşti, autenticele repere ale acestui neam, sunt cei care au înfundat puşcăriile rezervate de regim celor consideraţi „incompatibili“ sau funciar ostili planurilor de inginerie socială puse în aplicare pe seama poporului român. Prin alcătuirea lor morală, aceşti oameni au refuzat orice compromis, mărturisind, adesea cu preţul vieţii, apartenenţa lor la sistemul de valori autentic românesc, zidit pe un fundament creştin. Ideea dragostei de Dumnezeu şi de neam, transfigurarea sufletească bazată pe principiile creştine, al iubirii aproapelui, al jertfei pentru celălalt şi pentru întreaga comunitate, sunt elementele definitorii ale celor care într-adevăr pot fi numiţi elita mărturisitoare a neamului românesc.

În cartea de faţă sunt evocate câteva figuri simbolice ale acestei elite. Este vorba de Aspazia Oţel Petrescu, Gheorghe Stănescu, George Popescu Glogoveanu şi Alexandru Ştefănescu (monahul Atanasie). Numitorul lor comun este acela al cunoaşterii lor personale de către autor şi credem că nu greşim dacă la componenta sufletească a relaţiei cu aceştia vom adăuga şi una pedagogică, formativă. Căci, într-adevăr, personalităţile evocate sunt genul de oameni apţi să se constituie în îndrumători, în repere vii, în transmiţători ai unor valori perene către generaţiile următoare. Din cuvântul introductiv al lui Constantin Mihai spicuim următoarele rânduri:

„Dacă generaţia lui George Popescu Glogoveanu şi Alexandru Ştefănescu era trecută prin prigoanele carliste şi antonesciene, generaţia Aspaziei Oţel Petrescu şi a lui Gheorghe Stănescu cunoaşte direct prigoana comunistă, toate acestea parcurgând ororile experimentelor de reeducare de la Piteşti, Aiud, Jilava, Gherla, Târgu-Ocna, Periprava, Baia Sprie, Cavnic, Canal, Miercurea Ciuc, Mislea, etc. Generaţia interbelică creştină este o generaţie care şi-a dat măsura muceniciei sale în iadul închisorilor comuniste.

Acest volum îşi propune să surprindă trăsăturile distinctive ale elitei mărturisitoare, prin intermediul acestor figuri simbolice, punând accentul pe dimensiunea cuminecătoare a martirajului lor. Chipurile operei elitei mărturisitoare se regăsesc în mărturiile de atitudine şi de credinţă, de curaj şi generozitate, de bucurie şi de trăire ale Aspaziei Oţel Petrescu, Gheorghe Stănescu, George Popescu Glogoveanu şi Alexandru Ştefănescu. Aceste figuri simbolice ale rezistenţei anticomuniste se înscriu în tradiţia intelectuală a elitei interbelice, prin lucrările lor de profunzime ideatică şi de eleganţă stilistică.“

Într-adevăr, personalităţile evocate în această carte nu sunt caracterizate numai prin tăria lor morală, ci şi prin darul scrisului. Ele ne-au lăsat (printre altele) şi scrieri memorialistice fundamentale pentru înţelegerea fenomenului concentraţionar românesc: „Strigat-am către Tine, Doamne“ (Aspazia Oţel Petrescu), „Jurnal de prigoană“ (Gheorghe Stănescu), „Sub sabia Cavalerilor Apocalipsului“ (George Popescu Glogoveanu) şi „Oameni şi fapte din vatra Aiudului“ (Atanasie Ştefănescu). Pe lângă o scurtă prezentare biografică a celor patru figuri simbolice, Constantin Mihai purcede şi la sondarea universului lor de valori prin recenzarea principalelor lor scrieri. O parte din ele sunt amintite mai devreme, dar personalităţile evocate au, bineînţeles, o operă literară mai extinsă, asupra căreia autorul vâlcean se apleacă plin de pasiune şi de respect. Cartea „Figuri simbolice ale elitei mărturisitoare“ nu se rezumă la atât, ea incluzând, după cum am menţionat deja, şi o dimensiune personală, cu nuanţe de intimitate. Căci în partea a doua a volumului putem citi un epistolar conţinând fragmente din corespondenţa dusă de Constantin Mihai cu cei evocaţi pe această cale. Mai precis, e vorba doar de scrisori aparţinand acestora, autorul considerând că ceea ce trebuie scos în evidenţă este tocmai universul lăuntric al acestor reprezentanţi ai unei elite româneşti care şi-a pus o amprentă decisivă şi inconfundabilă pe identitatea noastră ca neam.

Credem că demersul său, concretizat prin publicarea acestei cărţi, e un deplin succes şi se înscrie în rândul lucrărilor care reuşesc să scoată în relief cu o deosebită acurateţe adevărata structură interioară a unor personalităţi-model aparţinătoare unei generaţii unice pe care a dat-o neamul românesc. Noua apariţie editorială ne bucură şi nădăjduim că ea va contribui, alături de altele asemănătoare, la formarea în cadrul generaţiilor mai tinere de români a unei conştiinţe autentice, în duhul înaintaşilor. Căci veneraţia şi pietatea faţă de înaintemergători şi jertfa lor trebuiesc urmate de o transformare lăuntrică, de încercarea, atât cât ne permit propriile puteri, de a le călca pe urme. Acesta este cel mai important mesaj implicit al cărţii lui Constantin Mihai, pe care o recomandăm călduros tuturor cititorilor revistei noastre.

Bogdan Munteanu 

dividerBovarism, lăcomie şi degradare morală-eseu despre ziua de azi-

IX.

Invadatorii economici vânează resursele planetei, iar pentru a le jefui după bunul plac nu se ostenesc să edifice un nou „om nou“: omul nou mondialist. Individul producător-consumator cu aspect uman, asupra căruia au drept de viaţă şi moarte stăpânii economici, conform intereselor particulare şi foarte înalte, vestite odinioară cu tristeţe romantică de incomodul Eminescu, „demodatul“ hulit deunăzi ca „protolegionar“, român trăitor între anii 1850-1889, când afirma despre invadatorii/ asasinii economici ai neamului că: „Trăiesc ca şi în ceruri, / N-au timp nici a muri“. Că aşa stau lucrurile, o mărturisesc unii din cei plătiţi să distrugă piedicile ce le stau invadatorilor economici în cale. Piedici incriminate de interesul mondialist privind toate resursele de venit şi sursele de câştig, cu diabolizatele vocabule: naţionalism, şovinism, extremism şi celelalte isme numai bune de acuzat, cu legea la îndemână. „Asasinii economici“ (aşa cum se denumesc ei înşişi), angajaţi ai corporatocraţiei, par oameni reîntorşi cu faţa către Dumnezeu, după ce au ucis la comandă, asemeni cu tâlharul din dreapta Crucii

1. Antiromânism? se vor mira unii. Că avem antiromânism cu program o dovedeşte astăzi construirea de cămine colectoare din beton, pentru ape uzate (canal deversor), la distanţă de câţiva metri de Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, iar tubulatura PVC pentru canalizare se sprijină pe zidurile construcţiei romane din zona Alba Iulia - Capitala istorică a Unirii românilor! Să ne mai mirăm că scriitorul român contemporan Ciprian Măceşaru prezintă ceea ce comentatorii radiofonici ai volumului său de poeme publicat în anul 20112 au citat drept „vise fasciste“? Să ne arătăm surprinşi că până şi baladistului naţional Tudor Gheorghe i-a ieşit de pe buze în concertul „rock-simfonic“ intitulat Degeaba şi susţinut pentru a treia oară, în preajma Crăciunului 2011 (23 decembrie), la Sala Palatului, confesiunea artistică formulată atât de dramatic: „mi-e dor de totalitarism“? Să nu înţelegem în ruptul capului ce îl împiedică pe Dan Puric să îl îmbrăţişeze creştineşte pe aproapele său mult prea apropiat, atunci când, la o emisiune a lui Victor Ciutacu, îi spune verde-n faţă acelui prea apropiat străin că se vede îndepărtat de... „o tejghea“?

La tragica imagine a conştiinţei de sine în mentalul colectiv românesc de acum - căreia i se opun manifestările culturale citate mai sus -, la acest pisc al demolării ştiinţelor teoretice şi practice ale naţiunilor, deci a conştiinţelor naţionale înseşi, la această disoluţie a conştiinţei de sine şi, în cele din urmă, de anulare a existenţei reale a popoarelor ca locuitoare de drept ale unor spaţii geografice şi economice autonome (teritoriile „geoculturale“ puse în discuţie de Emil Hurezeanu, cu şefii Grupului Bilderberg, la emisiunea „Compas“, transmisă de The Money Channel TV, în seara zilei de 4 ianuarie 2012) - indicaţiile contraumane cuprinse în corpusul de texte cunoscut sub titlul Protocoalele înţelepţilor Sionului par superflue, indiferent cine şi contra cui le-ar fi redactat. Nu-i mai puţin adevărat că puse în practică, vreme de câteva veacuri, rezultatele a cea ce numim incompetenţă administrativă, chiar fără acuzaţia de reavoinţă, consună în ceasul prezent până la identificare cu distructivele norme ale Protocoalelor, dar imperiul financiar creator de criză economică mondială, criză care obligă popoarele la plăţi şi datorii insolvabile pentru a umple până la refuz conturile bancare deţinute de o mână de plutocraţi, fac din Protocoalele înţelepţilor Sionului o biată cărticică depăşită de monstruosul chip al adevărului antiuman care le transcende într-o realizare satanică de vârf: ingineria crizei financiar-bancare pe care o traversăm azi. Aşa încât, dacă cel care ar fi tradus Protocoalele înţelepţilor Sionului pentru limba românească, în prima jumătate a secolului al XX-lea al extremelor politice, este sau nu este Emil Cioran, aproape că nu mai are, în situaţia datoriei universale a naţiunilor către băncile mondiale, transnaţionale, nicio importanţă.

Numai că azi, educatorii rămăşiţelor naţionale, mentorii populaţiilor ce alcătuiau altădată naţiunile europene îşi învaţă „conaţionalii“ să uite că sunt o naţiune, un neam, un popor. Să îşi renege străbunii, părinţii, fraţii mai mari. Să se ruşineze de mândria naţională, să se ascundă de iubirea lui Iisus, să fugă de tradiţie, să nu respecte puritatea mediului natural şi a celui locuibil, să batjocorească grija de propria curăţenie morală, sufletească. Că nu aşa au stat lucrurile întotdeauna în conştiinţele creatoare de valori universale provenite din culturi naţionale, stau mărturie şi personalităţile româneşti creatoare din perioada interbelică. „Naţionalismele“ naţiunilor criticate atunci şi diabolizate în momentul de faţă, când nu se aplică direct legea internaţională contra naţionalismului (pedeapsa penală a vreunei încălcări de acord internaţional, cu prejudicii de imagine aduse vreunei naţiuni din cele mai sensibile), nu reprezentau în acel moment al istoriei decât reacţii fireşti de autoapărare ale membrilor uneia sau alteia din naţiunile ameninţate de interese economice (cu „faţă“ culturală, politică, spirituală-filosofică etc.) străine de fiinţa lor naţională ce resimţea intruziunea alogenă ca pe un atac la identitatea etnospecifică, echivalentă unui atac la persoană. Reacţie de legitimă apărare. Şi în niciun caz, nu putem fi de acord cu „excelenţa“ impusă, creată şi recunoscută pe criterii estetice în răspărul normelor etice. Cum să restaurezi moral o populaţie decerebrată de ateism şi prin urmare infirmă sub aspectul capacităţii de percepere a realităţilor spirituale, ignorând cu bună ştiinţă şi rea-credinţă imperativul moral pe care îl declari constrângător pentru libertatea expresiei estetice? Uşurătatea cu care aprobăm orice manifestare în numele „autonomiei esteticului“ care ar anula, după o proastă înţelegere, cenzura morală, religioasă chiar, libertatea omului ca individ social supus eticii creştine. De parcă libertatea fără angajare morală ar putea legitima, în vreun fel, vreodată, o democraţie autentică.

X.Am întreprins acest studiu asupra „crizei valorilor lumii contemporane, cu aspecte specifice în România“, cu nădejdea recuperării în memoria viitorimii a unor momente definitorii din gândirea şi manifestările cultural-artistice ale românilor din perioada interbelică, în speţă pentru cunoaşterea şi statornicirea în conştiinţele românilor veacului al XXI-lea a valorilor, specifice naţiunii româneşti a perioadei, acceptată sau înjurată pe rând, la apariţia şi evoluţia ei liberă, vreme de numai două decenii, apoi trecută la index de smintitoarea învăţătură ateist-ştiinţifică instaurată dogmatic şi criminal de teroarea comunistă pe pământul şi în conştiinţeţe românilor (prin reforma învăţământului şi mentalităţilor pe pământ românesc de la Roller şi Beniuc, la Sidorovici şi Brucan, cum şi prin alte reforme de tranziţie, care de care mai păguboase). Parcă pentru a păcăli prezumtivi monitori ai răsturnării ideologice aşteptate în mod logic a se fi produs după momentul 1989, pentru studenţii români (cel puţin ai Facultăţii de Jurnalistică de la Sibiu, cu specializări în jurnalistică, respectiv comunicare şi relaţii publice) s-a prevăzut şi studiul gazetăriei româneşti interbelice, ulterior rapid desfiinţat, avându-se în vedere aşa-zisa lipsă de interes a tinerilor români pentru istoria culturală şi spirituală a neamului lor. La fel a fost abolită prin abuz democratic afişarea icoanelor creştine în şcoli, pe motiv că tinerii de alte confesiuni religioase ori ateii declaraţi sau prezumaţi s-ar simţi frustraţi, discriminaţi, marginalizaţi etc. de noua orânduire chipurile perfect omogenă (iarăşi democraţia prost aplicată!) şi sub aspect spiritual, după căderea de piaţă a comunismului internaţional. Cum s-au luat aceste decizii corect politice la nivel guvernamental? Desigur, în urma consultării democratice a cursanţilor naţiunii, adică exact aşa cum cer „normele europene“ în vigoare în România, deci tocmai aşa cum a procedat şi profesorul care i-a dat nota şase, prin consultarea clasei, elevului ce pretindea, prin reprezentanţii „cazului“ său difuzat la televizor, că ar fi meritat nota şapte, iar în concluzia lor, judecătorii inchiziţiei mediatice nu s-au jenat să califice gestul didactic incriminat drept deviere de comportament generată de afectiuni psihice ale profesorului, în dauna, vai!, elevului nedreptăţit fără îndoială de un profesor cu apucături antidemocratice, dictatoriale, sadice, teroriste etc. Furia autodevoratoare a „reprezentanţilor naţiunii“, de la unele televiziuni, de la unele posturi de radio, de la unele publicaţii de massă consonante, care (auto)distrug (în mentalul colectiv, în aşa-zicând resturile conştiinţei naţionale atacate antinaţionalist în numele mondialismului) orice urmă de respect pentru dascălul român, denotă o endemică poftă de neantizare durabilă. Această furie autodistructivă se vrea declarat-constructivă, democratică, umană, dreaptă şi cinstită, nefiind în fapt decât o scăpărare de prostie, când nu este una criminală de-a dreptul, îndreptată din motive adesea de simplă autosatisfacţie economică, şi atât, contra propriei naţiuni, contra propriului popor, contra memoriei acelui popor, contra spiritualităţii lui, contra culturii sale specifice. Un zel satanic prin efectele (auto)distructive devastatoare, cum numai cei străini (şi duşmani) de cultura, de spiritualitatea, de memoria acelui popor o pot produce prin stimularea mimetismului gregar, contra intereselor conaţionalilor cu conştiinţe devastate de îndoctrinare antinaţională. Iar dacă sunt cu adevărat români, sau se pretind numai, cu cinism, faptele lor îi descalifică de la sine ca membri ai poporului respectiv.

Cât bine le-a adus românilor cu mintea gata deformată de forţe de ocupaţie teroriste antiromâneşti în timpul a 50 de ani de social-comunism, plus cei 25 de ani de spulberare a interesului tineretului pentru cunoaştere şi învăţătură, prin bulversarea sistemului de învăţământ desfigurat de interminabile reforme contradictorii şi dinamitat cu îndârjire de unele televiziuni cu bătaie (anti)naţională îndreptată contra dascălului ca instituţie a formării conştiinţei naţionale şi, în ultimă instanţă, a oricărei conştiinţe omeneşti în curs de formare, este greu de aflat. Cert este că s-a putut ajunge la o situaţie inimaginabilă într-o societate nu interbelică, dar măcar normală: O profesoară a fost bătută de un elev, chiar în sala de curs, transmitea postul de televiziune Antena 3, la 13 februarie 2008, ora 21:19, cu imaginile de rigoare ale manifestării violente a unui elev beat, în sala de clasă (vezi articolul la adresa: http://www.antena3. ro/romania/o-profesoara-a-fost-batuta-de-un-elev-chiar-in-sala-de-curs-45587.html)!

Avem astăzi un conglomerat activ de universitari, scriitori, politicieni şi oameni de presă alcătuind o rămăşiţă a monolitului visat de mondialiştii gândirii unice cu partid unic, încă în stare să antreneze opinia publică în vechile, neschimbatele şi păguboasele şabloane de gândire antinaţională, cu iz stătut, cominternist. Studiul nostru nu s-a vrut nicio clipă un îndemn la răzvrătire împotriva ordinii de drept în lume, nici vreo instigare la protest de stradă în cadrul mai restrâns, al interesului naţional. Restaurarea staturii morale a cetăţeanului român conştient în faţa propriei imagini din trecut-prezent-viitor ne-a preocupat în primul rând. Considerăm că un astfel de concetăţean poate deveni mai greu manipulabil de indiferent ce forţe ostile conştiinţei şi existenţei sale ca român, în indiferent ce formă politică va lua în viitor Europa.

Note: 1 Confesiunile unui fost asasin economic, video/mărturisire, (accesibilă la adresele:partea 1: http://www.youtube.com/watch?v=4vnVDOp311o&feature=player_embedded,partea a 2-a: http://www.youtube.com/watch?v=qqHD_dGeZf4&feature=player_embedded,partea a 3-a: http://www.youtube.com/watch?v=DQCXqmMrLOo&feature=player_embedded,partea a 4-a: http://www.youtube.com/watch?v=OkBNU7LNqUM&feature=player_embedded).

2 Ciprian Măceşaru, Străzi interioare, Timişoara: Brumar, 2011.

Mihai Posada 

dividerCălătorie

Am plecat. Părăseam temniţa Clujului încolonaţi, încărcaţi cu ce aveam - în închisoare nu există obiecte inutile - şi la gară am fost încărcaţi în de acum cunoscuta temniţă-vagon. Înghesuiţi, de data asta chiar ca sardelele în cutie. Până acum era - pentru noi - de neimaginat că ar putea fi înghesuiţi într-un spaţiu atât de limitat, atâţia oameni. Suplimentar, cu bagaje. Sărăcăcioase, dar adunate formau un volum în plus care determina aer în minus. În condiţiile unui drum, presupus lung. Uite că am încăput! Şefii de dube deveniseră între timp experţi în a îndesa după o tehnică - rudimentară dealtfel -, un număr inimaginabil de deţinuţi pe metru pătrat. Anumite sectoare ale patriei erau în plin elan revoluţionar!?!

Am reuşit să mă „instalez” pe un singur picior, al doilea nu mai avea cum să atingă podeaua. Strâmtoraţi în modul absurd, speram - vai de noi! - că între timp ne vom acomoda cumva, dar speranţa nu a fost decât una dintre multele deşarte în mediul concentraţionar, unde nimeni din cei responsabili nu se sinchisea de confortul nostru, dimpotrivă. Aşa am pătimit până la capătul călătoriei. Căci,fără exagerare, pătimire a fost.

Printre noi erau zece militari grăniceri, în cap cu şeful lor, slt. Ion Folea, despre care se zicea că urma să fie debarcaţi la Aiud. Ne iluzionam la gândul că dacă pleacă aceştia, se eliberează ceva spaţiu şi poate… Chiar dintre aceştia a fost primul care a leşinat din lipsă de aer. Ne-am împins cum am putut şi am reuşit cu mare greutate să-l plasăm lângă geamul cu plasă de oţel, deasă, dar aerul pătrundea şi tânărul - militar în termen - îşi revine cu greu. Ceva se restabileşte în mizeria aceea, vagonul se hurducă pe joante, aerul se mai primeneşte - chiar dacă anemic - prin ventilatoarele montate pe acoperişul dubei şi care funcţionau doar când eram în mers. Drumul continuă. Cât? Mult şi greoi, căci personalul de care eram ataşaţi, oprea la toate carciumile - după cum remarca un mucalit -, dar cu speranţa Aiudului, unde ne vom mai degaja. Ne-am degajat! Au fost debarcaţi zece şi au fost îmbarcaţi unsprezece! Cu destinaţia Bucureşti. În socialism se poate.

Ar fi fost firesc să fim disperaţi.

Dar, deodată, peste masa de oameni supra-înghesuiţi într-un mod indescriptibil, cu un cap mai sus decât restul, Dom-Pofesor* mă admonestează energic: - Ce faci acolo Nelule? Tu nu mai cânţi?

A fost ca un duş rece! Chiar,ce facem? Noi am cântat cât ne-a ţinut gura în toată perioada de până atunci, cu sau fără talent, dar am cântat şi asta ne-a susţinut enorm. Aşa că, trezit din letargie şi fără să mai stau pe gânduri, am început: - Ardă-te focul Gutâi… Tot grupul nostru - dispersat prin „salonul” dubei - s-a alăturat spontan: duba bubuia de străvechiul cântec, urmat de altele, tot ce ştiam din folclorul maramureşan, apoi altele, nu conta, cântece să fie. Colegii orădeni şi băimăreni cântau cu noi, apoi noi cu ei, căci în lunile petrecute împreună ne învăţaserăm cântecele. Cânta tot vagonul şi, ciudat, personalul nu ne-a admonestat. Este adevărat că atunci când trenul intra în gări, diminuam intensitatea vocală şi astfel, toată lumea, paznici şi captivi, era satisfăcută.

Nu aveam cum să facem cunoştinţă cu ceilalţi „colegi” de călătorie, pe care i-am găsit în dubă când am fost îmbarcaţi, dar am remarcat un general vioi şi bine dispus - primul general pe care-l vedeam în carne şi oase din timpul detenţiilor - care venea de la Oradea şi a intrat repede şi cu entuziasm în „cor”; mai şi strigând cât putea mai tare: bravo băieţi! L-am auzi într-o pauză afirmând fără jenă, precum că regretă faptul că nu a şterpelit de la închisoarea din Oradea - de unde venea - măcar o pătură, fiindcă din întâmplare nu fuseseră perchiziţionaţi. Pentru noi, atunci, fiind superscrupuloşi când era vorba de onestitate, era pur şi simplu şocant. Aveam să aflăm cu timpul că a fura de la hoţi ca cei care ne furaseră totul, nu era chiar o problemă insurmontabilă din punct de vedere moral; dar asta-i deja altă poveste.

Aşa am petrecut acea noapte de neuitat, într-un picior şi cântând cât ne ţinea gura. Ca să nu exagerez cu modestia, nu cântam chiar rău şi ceilalţi din spaţiul respectiv s-au angrenat cu entuziasm demonstraţiilor noastre vocale. Chinuiţi şi entuziaşti, într-o aiureală indescriptibilă, nu a mai leşinat nimeni şi am ajuns în draga şi necunoscuta Capitală a scumpei noastre Patrii. Vagonul nostru a fost garat pe o linie secundarră, undeva lateral faţă de marea Gară de Nord şi ne-am pus pe aşteptat. După o vreme care părea că nu se mai sfârşeşte, am fost debarcaţi şi reîmbarcaţi într-o dubă auto, primitivă şi hârbuită. Picioarele mele erau umflate rău de tot, gleznele erau ca nişte butuci diformi; durerea era greu suportabilă, nu-mi doream decât să stau jos, oriunde şi pe orice, doar să stau jos.

Prin geamul garnisit cu plasă de oţel, vedeam oraşul şi clădiri pe care le recunoşteam după fotografii, oameni pe stradă, soare şi căldură, lume liberă şi neimpresionată la vederea sinistrului vehicul care putea fi luat drept furgon de brutărie sau colector de câini. Miros de benzină arsă şi asfalt încins, hărmălaie şi clacsoane furioase, totul dominat de scârţâitul hudubaiei care ne transporta cât putea de grăbită spre nu ştiu unde.

De la un punct necunoscut nouă, am început să urcăm. Gâfâind şi scârţâind din şubredele-i articulaţii, duba o luă spre ceva ce părea o incintă uriaşă, evident o închisoare după turnurile de pază.

– Văcăreşti! Ne-a informat scurt Ghiţă Dipşe din grupul băimărean, mai copt decât noi ceilalţi şi informat în materie, fiind un veteran al puşcăriilor. Mai trecuse - sărmanul - prin această lume specială şi pe vremea Mareşalului, cunoştea locurile.

Dar ce căutăm noi la Văcăreşti, închisoare de drept comun? Buimaci de nesomn şi oboseală, târându-mi cu greu încercatele-mi picioare, am fost introduşi în ceea ce mai vechii în meserie au identificat a fi sală de vorbitor. Ne-am năruit - nu ne-am aşezat - pe ciment, ameţiţi şi năuci, luând o binecuvântată pauză. Uitasem şi de foame şi de sete, oboseala ne domina necruţătoare toate simţurile. Bănuiesc că am adormit instantaneu, înainte de a ne orienta cât de cât asupra poziţiei noastre în geografia locului.

Nu ştiu ce somn va fi fost şi nici cât, ştiu doar că am fost treziţi şi duşi într-o curte pavată ci pietre de râu - dacă nu mă înşel -, iar în faţa noastră era o biserică într-o paragină jalnică, crăpată într-o parte. Am aflat că era fosta biserică a fostei mănăstiri Văcăreşti, iar crăpătura se produsese în Marele Cutremur din 1940. Acuma era depozit de unelte. Materialismul dialectic în acţiune. Mai erau nişte urme, ornamente în piatră sculptată, un ochi experimentat şi cunoscător ar mai fi salvat câte ceva dintr-un monument arhitectonic provenind din trecut.

O pereche de hoţi zdraveni ne-au dat mâncare dintr-un hârdău, mâncare mai deasă decât văzusem vreodată prin temniţele patriei, cartofi fierţi în zeama lor, dar ce conta? Am înfulecat ce am primit şi spre plăcuta noastră surprindere, hoţii care ne-au „servit” au adăugat şi „supliment”. Privirile lor încărcate de milă ne-au făcut mai mult să intuim, decât să pricepem, că arătam jalnic. Nici nu se putea altfel, după perioada dezastruoasă în care s-au îmbrâncit în noi foamea, dizenteria şi carantina interminabilă. Doar că noi nu ne dădeam seama cum arătăm.

Notă: *Aurel Vişovan

Ion Dunca 

dividerFrăţia Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă

LÂNGĂ BĂTRÂNII NOŞTRI FRUMOŞI !

In ziua de 17 octombrie, Frăţia noastră a avut privilegiul de a cunoaşte câteva zeci de bătrâne îngrijite exemplar de câteva măicuţe într-un azil pentru cei singuri şi neajutoraţi, la Câmpeni, jud. Buzău. Spun că am avut un privilegiul, întrucât am cunoscut acolo femei simple, credincioase care purtau pe umeri cruci înfiorator de grele, dar care nu crâcneau în faţa sorţii şi nu încetau să-L slăvească pe Dumnezeu.

Cu alte ocazii am mai dat câte o mână de ajutor şi la alte azile, însă aici m-a bucurat extraordinar optimismul locatarelor. In celelalte azile domnea o atmosferă apăsătoare în care fiecare bătrân îşi aştepta rândul la marea trecere. Cu acest prilej am tras concluzia că aşezămintele ortodoxe sunt cu adevărat o mângâiere pentru cei în nevoie. Măicuţele, slăbuţe şi sfioase, împărţeau dragoste şi mângâiere în jurul lor, ca nişte îngeri de lumină.

Dar să revin la acţiunea noastră. Am fost contactaţi telefonic de către una din maici şi rugaţi să le tăiem lemnele pentru foc. Am decis să ne implicăm un pic mai mult şi am rugat fraţii să aducă fiecare câteva alimente pentru bătrâni. Năzdrăvani cum îi ştiţi pe fraţi, aceştia s-au apucat să anunţe şi prin cunoscuţi, astfel încât s-a strâns o cantitate impresionantă de alimente, de la baxuri cu pulpe de pu şi peşte, la ulei, zahar, făină, legume, cereale, fructe, sucuri, prăjituri delicioase, atât de apreciate de bătrâni.

Ştiind că dimineaţă se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi apoi parastas, am adus o colivă, vin şi am săvârşit la final o pomenire pentru Corneliu, ultimul voievod român. Părintele slujitor a fost puternic emoţionat de participarea nemijlocită la slujbă a 25 de bărbaţi hotărâţi care au format un cor care a bucurat credincioşii.

După parastas am pus masa în curtea azilului,am mâncat din merindea adusă de acasă şi ne-am apucat de treabă. La vederea grămezii de lemne ce trebuiau tăiate, am zâmbit siguri pe noi şi puţin cam mândri, spunându-ne că în câteva ore vom termina totul. Dar n-a fost aşa, lemnul era de nuc, grozav de tare, topoarele nu reuşeau să crape buştenii tăiaţi, oricât de tare loveam. Lamele drujbelor se încingeau în lemnul tare ca fierul. Ce mai, ne-am plâns păcatele, într-o căldură de 35 de grade, fără pic de umbră sau vânt, în plin Bărăgan. Fraţii izbeau cu toată puterea, dar totuşi atenţi să salveze câte un melc ce se găsea lipit de vreun buşten. Forţă şi sensibilitate! Căţiva dintre fraţi s-au apucat să repare instalaţiile sanitare şi aragazele, neezitând să se repeadă până la Mizil, de unde au cumpărat baterii de chiuvete şi altele. Spre finalul zilei am reuşit să terminăm treaba şi, epuizaţi, am fost invitaţi la masă de măicuţe care ne-au încărcat bateriile cu bucate gătite cu multă dragoste. După masă ne-am strâns şi am pornit să vizităm bătrânii şi să le cântăm cântece frumoase româneşti. Nu vă pot spune cât de mult s-au bucurat bătrânele de dragostea cu care le-am înconjurat.

A fost foarte greu, dar am observat că atunci când este mai greu ai şi mulţumirea mai mare.

Mulţumim Smarandei, surioara noastră care ne-a adus acolo, maicilor, părintelui slujitor, dar mai ales bătrânelor care ne-au arătat în Săptămâna Crucii cum se poartă cu demnitate Crucea, chiar dacă eşti imobilizat la pat de 7 ani sau nu mai poţi vedea.

Doamne, îţi mulţumesc că m-ai aşezat în mijlocul atâtor oameni excepţionali!

 

dividerComemorări

In 10 septembrie 2016 a avut loc la Biserica Sfântul Ilie Gorgani un parastas organizat de FRFDPLA în memoria lui Corneliu Zelea Codreanu (născut la 13.09.1899) şi a mai multor martiri legionari. Au fost prezenţi mai mulţi seniori şi tineri dornici să se întâlnească în rugăciune cu trecutul viu al neamului românesc.

Corneliu Zelea Codreanu(13.09.1899 - 30.11.1938)“Şi şi-a realizat omul acesta, coborât din munte, viaţa lui românească, adânc, cu o frumuseţe şi cu o autenticitate care a pus pecete pe veacul lui. Şi a izbutit, zugrăvind pe scut un Arhanghel, după îngenuncheri prelungi pe lespezile bisericilor şi ale temniţelor, după jertfe şi schingiuiri. A izbutit să strângă cu braţele şi cu ochii lui, vrerea tânără a Neamului, să-i sape albie adâncă şi să o lase să curgă clocotind, prin veacuri, până azi”.

Nicoară Iordache

 

POMELNIC

Corneliu Zelea Codreanu - Căpitanul Mişcării Legionare; Pr. Gheorghe Calciu - frate de cruce, martir al neamului şi bisericii creştine pentru care a luptat cu abnegaţie întreaga viaţă;Pr. Iustin Parvu - stareţ la Mânăstirea Petru Vodă, frate de cruce, martir luptător pentru apărarea dogmelor dreptei credinţe;Ms. Vladimir Ghica - martir al neamului şi bisericii creştine, luptător pentru biruinţa crucii;Pr. Dumitru Matei - condamnat la moarte, frate de cruce, martir al neamului şi bisericii creştine, luptător pentru biruinţa crucii;Miron Chiraleu - decedat la Aiud, student eminent, ridicat împotriva celor care cultivau întunericul iadului, martir trăitor al verdelui speranţelor viitoare;Sergiu Mandinescu - poet martirizat în reeducarea de la Piteşti;Nicolae Naum - batalioanele de la Sărata, exilat în Canada, frate de cruce, martirizat în lagăre în lupta pentru credinţă, dreptate şi adevăr. Aş vrea să ne împărtăşim cu toţii din preaplinul lui de devotament, dragoste şi modestie;Ion Gavrilă Ogoranu - frate de cruce, martir, luptător cu arma împotriva bestiilor roşii cotropitoare;Dimitrie Paciag- frate de cruce, martir luptător cu cuvântul: „să cultivăm tot ceea ce ne uneşte; numai aşa vom birui”;Zahu Pană (USA) - scriitor şi poet martir, luptător cu pana;Corneliu Suliman- frate de cruce, martir înfruntând cu inima deschisă şi cu fapta duşmanii bisericii, adevărului, libertăţii şi luminii;Ionel Zeana- frate de cruce, martir luptător pe baricada adevărului, folosind pana ca o spadă.

Odată cu cei pomeniţi, cinstim şi omagiem, îngenunchind, memoria tuturor martirilor care sub trei dictaturi au purtat făclia idealului, “mulţumind Domnului care le-a dat posibilitatea să lupte şi să se sacrifice pentru biserică, ţară şi libertate”.

Toţi au purtat în suflet dragostea, luptând cu demnitate pentru apărarea moştenirii lăsate de străbuni: credinţa, pământul stramoşesc, limba maternă, tradiţiile, idealul sfânt al vieţii viitoare, al libertăţii, dreptăţii şi adevărului.

Bunul Dumnezeu să îi ierte pe toţi şi să îi odihnească în pace!

Fie-le ţărâna uşoară, căci din pământ am fost zidiţi şi în pământ ne întoarcem.

V. J. Iamandi, fost deţinut politic

 

In memoriam Părintele Dumitru Matei

Pe părintele Dumitru Matei l-am cunoscut, l-am respectat şi l-am iubit.

Jertfa supremă a preotului Dumitru Matei, condamnat la moarte şi executat la 21 februarie 1951 la Jilava, a rămas necunoscută, atât clerului ambelor biserici, cât şi nouă, trăitorilor, urmaşi ai celor 45 de ani de dictatură a proletariatului, care ne-au cutremurat existenţa.“Astăzi, după 55 de ani, adevărul cu privire la acele evenimente zace ascuns în arhive ferecate, iar dosarul penal în care a fost judecat părintele este clasificat şi astăzi, fiind apreciat de autorităţi drept “dosar de siguranţă naţională“. Pe cine a “trădat” părintele Matei? De ce nu cunoaştem nici astăzi mormântul său? Cine se teme de memoria părintelui Matei?” Cei care aveau obligaţia să ne păstreze în memorie trecutul cu eroii săi care s-au jertfit pentru credinţă şi neam şi mai ales pentru ca acest trecut să nu se mai repete, au lipsit cu desăvârşire la această lecţie.

Pentru posteritate, Ruşine! Numai două rânduri seci scrise într-o carte în care se menţioneaza greşit “pr. Dumitru Matei, preot romano catolic, condamnat la moarte”, fiindcă părintele nu era romano catolic, deşi în legiune acest lucru nu ar fi avut importanţă, fiindca era de ajuns să aparţii neamului şi să lupţi pentru salvarea lui şi a tradiţiilor sale milenare.

Un preot creştin, fost frate de cruce, este condamnat la moarte numai pentru că a răspuns la chemarea neamului său care era la ananghie, fiindu-i furate credinţa, libertatea, tradiţiile stramoşeşti, dragostea de aproapele, dreptatea şi adevărul.

Un slujitor al Domnului, tată a doi prunci, care mai executase la canal o condamnare de 3 ani, plăteşte cu viaţa îndrăzneala şi curajul de a fi stat în calea barbarilor atei. Cel care a purtat cu demnitate haina preoţească şi crucea lui Hristos zace neştiut de nimeni pe undeva, la groapa comună, fără cruce, fara mormânt.

Sub crucea creştinismului, ortodocşii şi catolicii, cler şi mireni, au plătit cu sânge, dăruind cu abnegaţie obolul lor naţiunii ai căror soldaţi luptători s-au considerat.

Ca ultim cuvant pentru cei care îşi mai aduc aminte, menţionez cazul preotului Popieluszko din Polonia, din anii ’80, în memoria căruia s-au ridicat biserici, statui şi monumente funerare şi a fost beatificat. Noi pe cine aşteptam să ne tragă de mânecă, ca măcar sacrificiul să nu fie uitat?

Dumnezeu să îl odihnească pe părintele Dumitru Matei, împreună cu toţi cei dragi lui de care a fost mişeleşte despărţit de ciuma roşie, iar nouă să ne ierte nepăsarea.

Vasile Jacques Iamandi 4 septembrie 2016

 

MISLEA

Joi, 8 septembrie 2016, de praznicul Naşterii Sfintei Fecioare Maria, a avut loc, ca în fiecare an, Comemorarea de la Mislea - închinată suferinţei îndurate de femeile deţinut politic din România.

Comemorarea a fost organizată, ca de obicei, de dl. Mihnea Gheorghiu, fiul mărturisitoarei Geta Gheorghiu, deţinută politic în temniţa Mislea şi coordonatoarea lucrărilor de ridicare a Bisericuţei de la Mislea.

După Sfânta Liturghie a urmat slujba parastasului şi împărţirea ofrandelor. Doamna Aspazia Oţel Petrescu ne-a trimis şi în acest an un cuvânt scris căruia i-a dat glas doamna Sanda Mazilu - fiică de fostă deţinută politic. Domnul Mihnea Gheorghiu a prezentat publicului situaţia actuala a Bisericuţei şi a lucrărilor întreprinse în anul ce s-a scurs între ultimele două comemorări.

Comemorarea s-a încheiat cu binecunoscutele opriri la Potigrafu - locul în care a trecut la Domnul Părintele Constantin Voicescu şi Tâncăbeşti - la Troiţa Căpitanului şi a celor martirizaţi împreună cu el.

Cuvântul Dnei Aspazia Oţel Petrescu

Preasfinţiţi Părinţi, dragi prieteni dreptcredincioşi, Iubiţi fraţi şi iubite surori întrucredinţă şi ideal, Din adâncul inimii noastre vă mulţumim pentru prezenţa domniilor voastre în această sfântă sărbătoare şi pentru că aţi dat ascultare dangătului de clopot ce a răsunat din adâncul veacurilor în incinta acestei vechi aşezări mânăstireşti mislene şi v-aţi alăturat rugăciunilor noastre ce s-au înălţat în numele Sfintei Treimi şi a Mult Milostivei noastre Maici din ceruri a Cărei Sfântă Naştere o proslăvim.

Cu fierbinte recunoştinţă vă spunem creştinescul „Bine aţi venit la noi şi aţi îngenunchiat pe covorul acestei minunate zile aşternut de Puterile Cereşti spre celebrarea Celei Ce S-a născut ca să aducă pentru eternitatea noastră pe Mântuitorul sufletelor noastre, lumina, mângâierea şi bucuria în parcursul nostru împleticit pe cărările aceste văi a plângerii.”Vă rugăm să vă alăturaţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire mulţumirilor noastre pentru frumuseţea zilei ce ni s-a dat când cerul se mai arcuieşte blând şi senin peste capetele noastre, când largul din zări se mai luminează cu strălucirea unei naturi mirifice, când peste străbuna noastră glie mai răsună imnul de slavă: „Mare eşti pretutindenea, Doamne, în zi, în noapte, în cer şi până într-un fir de iarbă pe pământ!”Domnul luminilor să vă binecuvânteze osteneala cu marea Sa iubire de oameni şi Maica Domnului să vă umbrească cu sfântul şi puternicul Său Acoperământ!

Şi pentru că s-ar putea ca acesta să fie ultimul hram comemorativ în acest har şi în acest sfânt locaş vă rugăm să ne asistaţi în continuare la o scurtă pomenire ce v-o propunem.

Alcătuirea acestui Paraclis închinat ca recunoştinţă Maicii Domnului pentru milele cu care a însoţit nevoinţele deţinutelor politic, a aparţinut unui comitet de iniţiativă alcătuit din douăsprezece deţinute din cele care au traversat gulagul comunist. Din cele douăsprezece mai sunt în viaţă doar două: Xenia Mămăligă, în prezent maica Mina, monahie la sfânta mânăstire Adormirea Maicii Domnului de la Diaconeşti, şi subsemnata, Aspazia Oţel Petrescu, cea mai nevrednică supravieţuitoare a infernului roşu.

Vă rugăm să ne urmaţi în pomenirea specială a celor zece fericite pe care Domnul, prin chemarea la Sine, le-a scutit de cele ce urmează să se petreacă, căci e limpede că la orizont se conturează din ce în ce mai concret norul negru al unei fatalităţi oarbe la care cei vii vor trebui să facă faţă având doar o singură şansă: rugăciune şi post pentru ajutor de la marea îndurare a Sfintei Treimi.

Voi pronunţa numele întreg al fiecăreia din cele zece şi le voi spune cu sufletul luminat de iubirea ce le-o port: PREZENT!

– Cristescu Dinescu Sofia (Nana Sofica);- Popşor Scurtu Lucia (Lucica);- Nicolicescu Vasilcovschi Natalia (Nataliţa);- Moţei Georgescu Constanţa (Tanţi);- Ionescu Elena (Nuţi);- Bota Ioan Elena (Lica);- Holtean Victoria (Vichi);- Chiriţescu Alexandra (Lealea);- Constantinescu Mitre Florica;- Gheorghiu Iancu Georgeta (Geta), „împuternicită să fie coordonatoarea echipelor de voluntari care vor lucra la amenajarea paraclisului şi, în continuare, ea să fie purtătoarea de grijă a sfântului locaş.”Ne mai închinăm cu evlavie şi cu mult respect şi pomenim plecatele din acest an:

– Iulia Coşeriu, mucenică şi vrednică fiică a Basarabiei, provincie hărăzită să fie mereu îndoliată. A fost purtătoarea unei cruci personale cutremurător de masivă, nu numai în închisoare ci pe un lung parcurs al vieţii sale, model de eroism, răbdare şi demnitate.

– Ileana Samoilă, soră în duh şi în adevăr cu Ion Samoilă, martir din lotul paraşutiştilor, împuşcat în funesta Vale a Piersicilor din funebra Jilava.

– Marioara Dumitrescu, vrednică reprezentantă a generaţiei sale şi-a purtat cu stoicism propria cruce până la venerabila bârstă de 97 de ani.

Pomenim în continuare cu recunoştinţă pe doamna Aurelia Manea care n-a fost deţinut politic dar s-a ataşat puternic de paraclis dintru început până la sfârşitul ei şi a îngrijit paraclisul nostru, luminându-l cu candele permanent aprinse, înfăşurându-l cu grădini superb înflorite, încălzindu-l din strane cu frumoasa ei voce, cunoscând în profunzime tipicul sfintelor servicii. A fost şi ea purtătoarea unei înfiorător de crude cruci.

Iubiţi fraţi şi iubite surori întru Domnul, ştim cu toţii că ne aşteaptă grele încercări, teste de iubire şi răbdare. Le-am presimţit, le-am aşteptat şi iată că au sosit şi sunt în plină desfăşurare. Simt că aceasta este ultima celebrare de acest fel pe linia sfintelor noastre tradiţii. Din acest motiv cred că am această acută nevoie de a face o scurtă mărturisire de credinţă. Va fi personală dar va fi şi în numele întregii generaţii din care am făcut parte, fapt pentru care cu evlavie şi cu metanie mulţumim Celui Prea Înalt că ne-a chemat pe toţi la jertfă.

Ştiu că sunt o păcătoasă de rând şi, pe cât mă ajută puterile, îmi cunosc limitele. Totuşi cel puţin atâta pot să afirm după paisprezece ani de catarsis, parcurgând închisorile comuniste. Nu am cârtit şi nu am regretat nici o clipă că mi-am aşternut cu nevrednicie la picioarele Mântuitorului paisprezece ani din viaţa mea (întreaga mea tinereţe) nu pentru vreun folos, fie şi duhovnicesc, ci pentru izbăvirea şi învierea neamului meu ortodox creştin şi românesc. Cred că din acest motiv Domnul Iisus Hristos m-a asistat în această încercare cu răbdare, cu gingăşie, cu iubire şi nu S-a împiedicat de limitele mele absurde şi nechibzuite. De aceea cred că am dreptul să mărturisesc cum Îl cunoaşte sufletul meu prin iubire şi cum mă rog, aş zice, cu disperare să mă ajute să nu-L părăsesc şi să nu neg ceea ce a presărat ca valoare în sufletul meu şi să nu lepăd ca nefolositoare sublime învăţăminte acordate şi câştigate prin suferinţă în închisoare.

Fraţilor, vă încredinţez, cu o încredere de nezdruncinat, că Domnul nu ne părăseşte nicio singură clipă. Este permanent cu noi, ne conduce prin orice încercare, oricât ar fi ea de grea. El ne arată cum putem birui durerea îndurând în linişte şi cu răbdare suferinţa, ne face să vedem cât de strălucitor este Taborul şi că îl putem atinge urcând pe el pe Golgota. Să nu vă fie frică! CU NOI ESTE DUMNEZEU!

Domnul Iisus Hristos, Domnul meu şi Dumnezeul meu, este Iubire şi Se află acolo unde este iubire şi vine cu iubirea Sa, cu pacea Sa, cu armonia Sa, cu neţărmurita Sa bunăvoinţă şi îndurare. Ne-a dăruit fiecăruia în parte arme puternice împotriva răului absolut: rugăciunea, postul, răbdarea şi jertfa (Sfânta Sa Cruce atât de pilduitoare). Prin ele şi eu, nevrednica, am fost ancorată puternic de toarta Cerului, ştiind că nu mă voi prăbuşi în abis. Numai că trebuie să le folosesc cu hotărâre, fără încetare, fără şovăire, căci numai aşa voi înlătura primejdia de a cădea în apostazie, căci numai aşa pot să aleg corect între lepădare şi mântuire. De voi trece bine acest test voi veni la Judecată peste teologii şi peste canoane în adevărul faptelor mele bune şi rele în conformitate cu legile Iubirii pe care le-am primit miraculos, simplu şi explicit şi pe care nu am fost vrednică să le respect în plinătatea lor. Dacă balanţa faptelor mele va înclina spre dreapta am biruit şi am câştigat eternitatea. Adevărul cutremurător este că eu aleg în fiecare clipă a vieţii mele, Domnul ne dă cu îndurare cele ce alegem.

Acum, la despărţire, cu smerenie adâncă îmi cer iertare la toată suflarea pe care într-un fel sau altul am supărat-o şi, la rândul meu, acord iertare tuturor celor ce, eventual, ar avea nevoie de iertarea mea.

Aş dori să vă pot lăsa un cuvânt bun şi întăritor pentru că în necazuri avem mare nevoie de mângâiere şi de sfaturi îndrumătoare. Cu înlăcrimată dragoste recunosc că nu am alt cuvânt mai alinător decât Iubirea.

Cu stropul meu de Iubire am ales câteva cuvinte de folos care mult m-au ajutat spre sfârşitul vieţii.

Spune părintele Gherase de la Frăsinei:„Spun, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul şi iată, în Rugăciunea inimii împleteşti, Doamne, Iubirea Ta cu puţinătatea Iubirii mele. Am întunecat prin păcat chipul Tău, Hristoase, umbrind sufletul cu trupul. Neîncetat mă rog: Vino în inima mea şi fă să apară Iubirea, înviază conştiinţa sufletului meu ca Icoană a Ta. Tu eşti Icoana Iubirii Dumnezeieşti. Arată-mi acest chip de Icoană pe care l-am uitat datorită păcatului. Miluieşte-mă risipind întunericul care mă învăluie, cu strălucirea Iubirii Sfintei Treimi şi cuvintele vieţii veşnice. Amin!”Şi mai spune bunul nostru părinte Arsenie Boca:„Necazurile vin pentru că trebuie să vină, fiindcă sunt chemate de noi cu relele ce le-am făcut. Iar când vin peste noi ne prefacem că nu ştim de ce au venit.

Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca ţintă curăţirea drepţilor pe pământ şi răsplătirea lor în cer. În actuala viaţă curăţirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferinţe omul nu se poate curăţi.

Necazurile smeresc, detaşează de la lucrurile lumeşti, întăresc caracterul, purifică gândurile şi oferă adevărata slavă celor ce le suportă.

Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie; are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Unde-i credinţă, acolo-i iubire.

Unde-i iubire, acolo-i pace.

Unde-i pace, acolo-i binecuvântare.

Unde-i binecuvântare, acolo-i Dumnezeu.

Unde-i Dumnezeu, acolo nevoie nu-i.”Dumnezeu să fie cu noi cu toţi. Amin!


AIUD

“Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.”Sărbătoarea Sfintei Cruci a călăuzit paşii mai multor sute de persoane către Aiud, unde s-a adus cinstire şi recunoştinţă foştilor deţinuţi politici pătimitori ai acestei temute temniţe. După Sfânta Liturghie, săvârşită în Biserica cea nouă, a urmat parastasul în faţa Monumentului Calvarul Aiudului. La final au luat cuvantul Părintele Augustin, Coriolan Baciu şi foştii deţinuţi politici Vasile Jacques Iamandi şi Marcel Petrişor.

 

PREDEAL

Comemorarea celor peste 250 de legionari asasinaţi de regimul carlist în 21-22 septembrie 1939 a avut loc duminică, 18 septembrie 2016. Adunaţi în jurul Monumentului din curtea Mânăstirii Sfântul Nicolae din Predeal, zeci de participanţi s-au rugat pentru martirii Legiunii. După săvârşirea parastasului, Alexandru Costache a ţinut un cuvânt despre contextul şi cauzele masacrului carlist şi despre necesitatea cunoaşterii adevăratei istorii a neamului românesc. Au urmat apelul, cântecul şi împărţirea ofrandelor pregătite, ca în fiecre an, de familia Starcovici.

 

FETEA

Sâmbătă, 27 august 2016, a avut loc comemorarea anuală Fetea, prin implicarea dlui. Sorin Chiorean şi a românilor care, privind cu mândrie către istoria adevărată a neamului lor, vin la Fetea pentru slujba de pomenire a eroilor anticomunişti.

Cătunul Fetea (astăzi părăsit), a fost primul centru de rezistenţă anticomunistă din Transilvania. Între 1945 şi 1948, la Fetea şi-au găsit refugiu sute de tineri urmăriţi de Siguranţă. Mulţi dintre aceştia erau fraţi de cruce şi legionari (în special proveniţi din centrul studenţesc Cluj, urmăriţi în legătură cu greva studenţească). Aici au găsit adapost şi loc strategic pentru organizarea rezistenţei, legionarii paraşutaţi în ţară de aviaţia americană cu scopul de a ridica moralul populaţiei şi de a pregăti lupta anticomunistă. Fetea devenise centrul de comandă al acţiunilor armate anticomuniste din Ardeal, sub comanda lui Ion Golea.

La Fetea, Zaharia şi Cornelia Ursu aveau o gospodărie mare şi frumoasă. Unul dintre copiii familiei, Aurel, era legionar, urmărit de autorităţi. Această familie şi-a deschis casa pentru zeci de tineri căutaţi de Securitate, sprijinind acţiunile lor de luptă împotriva comunismului. Între aceşti tineri enumerăm pe: Ion Golea, Ion Samoilă, Ion Maruşca, Axente Păcuraru, Şerban Secu, Alexandrina Teglariu, Vlad Vasile, Ion Pufi Popescu, Teofil Mija, Ştefan Popa…Rezistenţa de la Fetea a fost susţinută pe scară largă de localnici. În pădurile de la Fetea, în apropiere de comuna Noul Săsesc s-au construit mai multe adăposturi pentru alimente şi armament. Alimentele, armele, hainele, toate cele necesare supravieţuirii şi luptei au fost cărate în adăposturi timp de câteva săptămâni. Operaţiunea asta se făcea numai noaptea şi numai pe cărări ascunse. Armamentul adunat la Fetea era cel recuperat după trecerea frontului. După crearea legăturilor cu grupurile de legionari paraşutaţi, grupul Fetea a avut şi un aparat de radio emisie-recepţie.

În 15 mai 1948 s-au făcut arestări masive de legionari în toată ţara. Cei ascunşi la Fetea au scăpat de acest val, însă unii dintre cei arestaţi, în urma bătăilor şi torturilor, au dezvăluit planul de rezistenţă de la Fetea. Securitatea a descins în luna august 1948 în cătunul Fetea, ştiind exact unde se află adăposturile. Zaharia Ursu a fost arestat imediat, gospodăria lui de la Fetea, împreună cu celelalte aproximativ 20 de case aflate în zonă au fost dărâmate de Securitate, iar locuitorii lor - cei scăpaţi fără a fi arestaţi - au fost obligaţi să părăsească zona. De la Zaharia Ursu Securitatea nu a putut afla nimic, acesta a refuzat să-i trădeze pe fugarii găzduiţi timp de aproape 4 ani.

Deşi au părăsit Fetea, rând pe rând, tinerii luptători au căzut în mâinile Securităţii. Unii au fost ucişi în luptă (ex. Ştefan Popa), alţii au fost arestaţi şi executaţi (ex. Şerban Secu), alţii au luat calea temniţelor pentru ani îndelungaţi. Dintre aceştia din urmă, o parte au fost exterminaţi în timpul anchetelor (ex. Axente Păcuraru), alţii în timpul detenţiei (ex. Ion Pufi Popescu), alţii au supravieţuit şi au putut mărturisi adevărul despre generaţia şcolită în “Facultatea de la Fetea” (ex. Teofil Mija, Aurel Ursu, Alexandrina Voinea etc).

Ion Golea a fost prins de autorităţi în 1948, însă a reuşit să evadeze din arestul Securităţii Sibiu şi să fugă în Occident. În 1951 va reveni în ţară, paraşutat alături de un grup de legionari. La mai puţin de două luni de la paraşutare, grupul a căzut în mâinile Securităţii. Judecaţi rapid de Tribunalul Militar au fost condamnaţi la moarte şi executaţi la Jilava, în octombrie 1953: Tănase Alexandru, Popovici Mircea, Golea Ion, Samoilă Ion, Pop Gavrilă, Tolan Ion, Tartler Erich, Vlad Mihai Vasile, Buda Ion, Dincă Gheorghe, Corlan Aurel, Iuhasz Ion şi Cosma Ion.

În 2002 a fost construit la Fetea un Monument în memoria tuturor luptătorilor anticomunişti ai grupării. În ultima sâmbătă a lunii august, pădurea Fetea prinde iarăşi viaţă şi îşi omagiază eroii. Cezarina Condurache

Cuvânt la sfinţirea Monumentului Fetea

S-a ridicat acest monument în semn de cinstire si recunostintă pentru eroii şi luptătorii anticomunişti, care au scris o filă de istorie de demnitate naţională în centrul Transilvaniei între cele două Târnave şi Hârtibaci - în Fetea, acest cătun care i-a adăpostit în pădurile lui în anii 1945-1948 şi unde s-a format primul centru de rezistentă împotriva duşmanilor care cotropiseră ţara.

Pe placa de granit sunt încrustate spre veşnica amintire numele acestor eroi -martiri - şi parţial numai al luptătorilor şi sprijinitorilor acestei lupte împotriva instaurării comunismului în ţara noastră.

Primii doi eroi - dr. Ion Golea şi Mircea (Ion) Samoilă au făcut parte din grupul legionarilor paraşutaţi în anul 1951 de către armata americană chiar în aceste locuri, unde în anii 1945-1946 tot ei au pregătit rezistenţa împotriva cotropitorilor prin construirea a trei buncăre de alimente şi armament. Amplasarea acestor buncăre s-a făcut în pădurea din Belgheroaia Mare şi Belgheroaia Mică, la mai puţin de 2 km de unde ne găsim acum.

Cel de al treilea executat din lotul paraşutiştilor este Vasile Vlad, fiu al unei familii de vrednici apărători ai drepturilor românilor din Maramureş, din timpul stăpânirii austro-ungare.

În anul 1953, în urma unei trădari cei trei sunt arestaţi împreună cu şefii altor două loturi de paraşutaţi şi judecaţi în răsunătorul proces al legionarilor paraşutaţi.

Iată un extras din sentinţa pronunţată de Tribunalul Militar Bucureşti din 12 Oct. 1953:“Acuzaţii au fost recrutaţi şi instruiţi de serviciul de spionaj american, dotaţi cu armament, aparate de radio emisie-recepţie (substanţe explozive, cifruri, documente false) şi paraşutaţi de avioane americane pe teritoriul R.P.R., cu scopul de a săvârşi acţiuni criminale de spionaj, teroare şi diversiune şi de a desfăşura o activitate subversivă împotriva independenţei naţionale şi orânduirii de stat a Republicii Populare Romîne”... Stabilind că faptele de mai sus arătate sunt pe deplin dovedite, Tribunalul a pronunţat sentinţa: au fost condamnaţi la moarte 13, între aceştia fiind şi dr. Ion Golea, Mircea Samoilă şi Vasile Vlad, şi executaţi în 30 Oct. 1953.Toate ziarele noastre şi în special “Scînteia” au înfierat cu mânie proletară activitatea acestor duşmani ai poporului, considerând pedeapsa pe deplin meritată. În articolul din 13 Oct. 1953 “Spionajul şi teroarea - metode ale cercurilor agresive” cei 13 sunt “diversionişti în slujba imperialiştilor care trebuiesc pedepsiţi fără cruţare”. (...)Ceilalţi patru eroi trecuţi pe piatra de granit, Axente Păcurar, Şerban Secu, Ion Cristea şi Ştefan Popa sunt fiii acestor plaiuri.

Axente - student la Medicină şi Filologie în Cluj, asasinat în beciurile Securităţii din Sibiu, este din comuna Coveş de lângă Agnita.

Şerban Secu, inginer, executat la Jilava este din Dumbrăveni - în 1945 a fost coordonatorul rezistenţei din Fetea.

Ion Cristea absolvent al Şcolii Normale din Blaj, crescut în duhul creştin al episcopului Suciu se stinge la Mediaş în urma torturilor de la Securitate.

Ştefan Popa, un adevărat luptător al grupului de rezistenţă din munţii Apuseni, condus de colonelul Dabija, cade cu arma în mână în luptă cu Securitatea, este din Decea - de pe Mureş.

Deviza acestor eroi precum şi a tuturor celor ce s-au ridicat din toate colţurile ţării a fost lupta împotriva instaurării comunismului, conştienţi fiind că acesta va distruge sufletul neamului nostru.

Avertismentul profetic al unuia dintre cei dintâi luptători anticomunişti - Corneliu Codreanu - încă din 1936, adresat conducătorilor de atunci că “dacă vor intra trupele ruseşti la noi şi vor ieşi învingătoare în numele diavolului, cine poate să creadă, unde este mintea care să spună, că ele vor pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adică bolşeviza”, s-a adeverit întocmai. Iar astăzi, numai cine e de rea credinţă se mai poate îndoi de acest adevăr. Pervertirea sufletului acestui neam şi degradarea morală în care ne-au adus cei 45 de ani ai domniei satanei îşi au roadele astăzi, căci iată după 12 ani de la revoluţie, corupţia, dezmăţul, criminalitatea, homosexualitatea nu se mai pot stăpâni.

De aceea toţi cei care mai simţim româneşte şi care mai credem în viitorul acestui neam, ne-am adunat aici, ca şi în alte părţi, pe de o parte să cunoaştem trecutul aşa cum a fost, căci un popor care nu-şi cunoaşte trecutul şi nu-şi recunoaşte eroii nu merită să traiăscă - iar pe de altă parte, să ne reculegem şi în rugăciune să cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru păcatele trecute, să ne ajute, căci fără ajutorul Lui nimic nu vom putea face. Să alungăm toate neînţelegerile dintre noi şi în dragoste de Cristos şi neam să ne urmăm destinul ce ne-a fost hărăzit.

Ing. Aurel Ursu# Aurel Ursu s-a născut în 02.02.1922 în Noul Săsesc, a făcut parte din Mişcarea Legionară, a fost unul dintre partizanii anticomunişti de la Fetea. De meserie inginer constructor, Ursu, a fost arestat în 1948 pentru “ajutor legionar” şi a petrecut 4 ani în temniţa Aiud. După eliberare s-a stabilit la Braşov. Din 1989 s-a implicat activ în activităţile foştilor deţinuţi politici şi este, alături de dl Teofil Mija, unul dintre ctitorii monumenului anticomunist de la Fetea. Aurel Ursu a plecat la Domnul la jumătatea lunii iulie 2015.

 

Nicolae Purcărea 1 an de la trecerea la Domnul

In 25 septembrie s-a împlit un an de la despărţirea trupească de Nicolae Purcărea. In acestă zi ne-am adunat la Braşov spre veşnica lui pomenire o parte din cei care l-am cunoscut şi iubit. Parastasul a avut loc la Biserica Sfânta Treime din Scheii Braşovului şi a fost urmat de slujba de la mormânt.

 

Memoria părintelui Justin Pârvu şi a foştilor deţinuţi politici, cinstită la Baia Sprie

De sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, la troiţa şi paraclisul ridicate la fosta mină din Baia Sprie s-au adunat numeroşi credincioşi care au dorit să cinstească memoria marelui duhovnic Justin Pârvu, cetăţean de onoare al oraşului Baia Sprie, dar şi a celorlalţi deţinuţi politici care au avut de îndurat suferinţe cumplite. În amintirea acestora la troiţa şi paraclisul din Baia Sprie a fost săvârşită o slujbă de parastas, urmată de o agapă oferită de autorităţile locale din Baia Sprie.“Atunci când părintele Justin Pârvu a ridicat această cruce în memoria celor care au trudit aici, iar unii au şi murit, nu s-a gândit să ne organizeze nouă o sărbătoare, ci ca să cinstim în primul rând Sfânta Cruce, căci prin ea ne-a venit mântuirea. Mântuitorul ne spune că orice sărbătoare nu stă în mulţimea celor care participă, ci în intensitatea cu care trăiesc momentul respectiv. Jertfa lor a fost în primul rând pentru o cauză nobilă. În primul rând nu s-au lepădat de Hristos şi au fost liberi în interiorul lor. Acest preţ l-au plătit şi de aceea au pătimit aici la muncă forţată. În timp ce cu trupul au muncit, cu sufletul au fost liberi”, a accentuat preotul Nicolae Breban.

Sursa: http://www.graiul.ro

 

Omagiu foştilor deţinuţi politici morţi în închisorile comuniste

Membri ai Filialei Bacău a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), enoriaşi din Parohia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Bacău şi un grup de băcăuani au adus, de Ziua Crucii, un omagiu la Troiţa ridicată, în Parcul Cancicov, în memoria luptătorilor anticomunişti ucişi în închisori. Slujba de pomenire a fost oficiată de preoţii Constantin Abageru şi Romel Zaharia.

Vasile Ungureanu, fiul fostului deţinut politic Ioan Ungureanu, mort în închisoare: „Troiţa la care am venit acum este construită din banii şi din osârdia foştilor deţinuţi politici, a seniorilor care au marcat prin temniţele comuniste ani grei de umilinţe şi suferinţe”.

Despre acest eveniment ne-a vorbit şi preotul paroh Constantin Abageru, de la Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel. „Cei care au suferit în închisorile comuniste au avut un ţel, un ideal. Dar toţi cei care au încercat să gândească mai mult au fost reduşi la tăcere şi s-a încercat să fie reeducaţi. Insă nu s-a reuşit, pentru că întodeauna în acele închisori au existat creştini foarte buni, preoţi extraordinari şi oameni de cultură care au reuşit să ofere şi celorlalţi puterea de a lupta”.„Există sărbători creştineşti pe care noi, foştii deţinuţi politici, un fel de imagini ale suferinţei, încercăm să le legăm cu experienţa şi cu aspiraţiile noastre. Noi suntem deja spre capătul vieţii şi privim în urmă fără ură, fără dorinţă de răzbunare, de aceea, de câte ori se iveşte ocazia, venim şi încercăm să mai aprindem speranţa şi optimismul legate de un viitor poate ceva mai bun pentru acest popor încercat”, a spus Alexandru Ioan Bulai, membru al conducerii AFDPR Bacău.

Sursa: http://www.desteptarea.ro

 

dividerAcum 76 de ani România pierdea Ardealul de Nord

“Mutilarea teritorială a României a avut urmări dezastruoase şi asupra economiei naţionale. Toate ramurile de producţie au fost zdruncinate. Agricultura lâncezea, bugetul Statului se dezechilibrase, iar sutele de mii de refugiaţi din Basarabia, Bucovina şi Ardealul de Nord apăsau greu în viaţa naţiunii. Comerţul şi industria erau în criză, grav afectate atât de pierderea bogatului hinterland reprezentat de provinciile pierdute, cât şi din cauza neliniştii provocate de schimbarea de regim, a cărui orientare economică nu se cunoştea. (...)Refugiaţii din Ardealul de Nord, din Bucovina de Nord şi din Basarabia au fost sprijiniţi de Stat în două feluri: prin ajutoare imediate, care li s-au acordat pentru a face faţă primelor nevoi, până vor putea să-şi înjghebeze o nouă existenţă şi, în continuare, prin plasarea lor în funcţii şi munci corespunzătoare ocupaţiei lor anterioare, fie la Stat fie în întreprinderi particulare fie în agricultură. Până la 15 Noiembrie 1940, au fost repartizaţi în administraţia Statului cea mai mare parte a slujbaşilor din teritoriile pierdute: 32.231 de preoţi, învăţători şi funcţionari; 427 avocaţi au putut să-şi reia activitatea în diferite barouri, primind prime de aşezare; medicii şi farmaciştii au fost repartizaţi în noi posturi; ţăranilor refugiaţi li s-au pus la dispoziţie pământuri arabile din disponibilităţile Statului; studenţii şi-au găsit locuri în cămine, iar elevii au fost reintegraţi în diverse licee din ţară.

Toate aceste operaţii de aşezare a sutelor de mii de refugiaţi au căzut în sarcina miniştrilor legionari; Corneliu Georgescu, Subsecretar de Stat pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată; Vasile Iasinschi, Ministrul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale; Traian Brăileanu, Ministrul Educaţiei Naţionale şi al Cultelor; General Petrovicescu, Ministrul de Interne. Toţi s-au achitat în mod strălucit de misiunea lor, rezolvând repede şi eficace toate problemele refugiaţilor.”

Horia Sima , “Era Libertăţii”, volumul I

dividerAvram Iancu - Crăişorul munţilor

Născut la 1824 în Vidra de Sus, avocat, revoluţionar, conducător al moţilor, trecut la Domnul în 10 septembrie 1872 la Baia de Criş.

Cartea Căpitanilor: IANCU“Lupta purtată cu armele de către Iancu a fost urmarea firească a celeia purtată de oamenii gândului, cari cu mulţi ani înainte de 1948 încercau să cultive o conştiinţă românească puternică, un suflet de mândrie şi tărie. Adunarea Naţională de la Blaj a fost o manifestare a acestei activităţi şi ceva mai mult: cea dintâi mare încercare de unitate sufletească a mădularelor neamului românesc. (…)

S-a simţit nevoia unei coborâri la faptă, unde sufletul nou trebuia să fie încercat. Iancu a îndepinit acest mare şi greu destin. El a fost acela care a dus mai departe, deşi cu ei laolată, lupta în care străluciseră atât de puternic Simion Bărnuiţiu şi Şaguna, folosind darurile lor sufleteşti pe calea ce era sortită unui Căpitan.

Avram Iancu: o pricepere şi o bărbăţie izvorâtă din tainele adânci ale vieţii şi istoriei locale, un om şi o viaţă de pildă. (…)

Pentru noi numele lui Avram Iancu este întruparea unei răspântii istorice. Pomenindu-l alături de Horia şi Tudor sporind comoara sufletului nostru cu o nouă învăţătură pentru îndrumarea şi creşterea energiei naţionale.”

Ernest Bernea “Cartea Căpitanilor”, colecţia “Omul Nou”, 1952

dividerFlori de aur din Maramureş (28)

Sub acest generic oferim cititorilor întâmplări de viaţă din istoria recentă a Maramureşului, ca dovezi eroice de credinţă şi iubire creştină. (M. V.)După procesul de la Cluj, am fost transportaţi cu duba la Jilava, după o scurtă oprire la Văcăreşti… Noi, “bobocii” din Sighetu Marmaţiei, n-am depăşit niciodată graniţele judeţului nostru (cu excepţia celor plecaţi în refugiu cu familia în timpul ocupaţiei maghiare 1940-1944). Iată-ne acum dintr-o dată într-o călătorie lungă de-a curmezişul ţării… Dacă am fi trecut liberi - pe jos sau cu trenul - ochii noştri n-ar fi înregistrat chiar atâtea locuri câte au înregistrat printre gratiile şi plasa cea groasă şi deasă a dubei.… La Jilava, în înghesuiala cea mare, am avut ocazia să cunoaştem şi câţiva politicieni mai în vârstă din partidele care guvernaseră ţara în perioada interbelică. Erau convinşi că după sosirea iminentă a americanilor ei vor fi cooptaţi în guvern, de aceea făceau în permanenţă formule de guvernare, împărţindu-şi posturile de miniştri. La un moment dat unul dintre ei fiind pe tinetă dar nevrând să piardă locul în “schemă” a strigat colegului din cealaltă parte a camerei: “Mitică, ai grijă, mie-mi păstrezi Ministerul de externe”. Noi tinerii, am pufnit în râs… (Gheorghe Andreica, Cu ghiozdanul la închisoare)

Preot Prof. Marius Vişovan 

dividerDe vorbă cu Petru Codrea (12)

Unul dintre ultimii supravieţuitori ai “Frăţiei de Cruce” din Sighetu Marmaţiei, deţinut politic în închisorile comuniste, Petru Codrea este prezent an de an la comemorarea de la Târgşor (închisoare unde a suferit alături de elita liceelor ţării), precum şi la alte manifestări închinate memoriei luptătorilor anticomunişti. (M. V.)Rep: După eliberarea din detenţie, necazurile au luat sfârşit?P.C.: Am plecat de la Canal pe 27 decembrie 1951 şi am ajuns, după 2 zile, acasă. Părinţilor mei aproape nu le venea să creadă de bucurie. Nici lor nu le fusese uşor-în afară de durerea morală cauzată de arestarea mea, avuseseră parte şi de o stare de tensiune permanentă, percheziţii din partea Securităţii etc. Îmi pare rău mai ales de o carte la care ţineam foarte mult - “Poeţi în rugăciune” - pe care tata a ars-o după arestarea mea ca să nu cadă pe mâna Securităţii şi să constituie pretext pentru alte necazuri. Anumite riscuri au planat şi asupra fratelui meu Gheorghe care era student la Cluj şi, deşi nu fusese direct implicat în rezistenţa anticomunistă, era prieten apropiat cu mai mulţi din cei arestaţi şi - cred eu - puţin a lipsit ca să cadă şi el victima “malaxorului” Securităţii.

Nu, necazurile nu au luat sfârşit. La o lună după întoarcerea mea acasă, Securitatea a făcut o percheziţie la noi acasă şi a confiscat bijuteriile personale ale mamei mele (din care mama mai vindea din când în când pentru a asigura supravieţuirea familiei). S-a făcut un proces verbal în care era consemnată exact cantitatea confiscată, dar pe când au fost predate la bancă (aveam să aflu mai târziu) a ajuns o cantitate mai mică. O parte se “pierduseră” pe traseu… Cu toate demersurile iniţiate ulterior de familia noastră, nu ni s-a dat niciodată nicio informaţie legată de soarta lor.

Problema cea mai mare pentru mine a fost însă serviciul militar. M-au obligat să fac 3 ani la muncă. Nu a fost chiar ca la puşcărie, dar a fost foarte greu.

Preot Prof. Marius Vişovan 

dividerDreptul la memorie

14 septembrie 1940 Statul Român devine Stat Naţional Legionar

1. Statul Român devine Stat Naţional Legionar.

2. Mişcarea Legionară este singura mişcare recunoscută în noul Stat, având ca ţel ridicarea morală şi materială a poporului Român şi desvoltarea puterilor lui creatoare.

3. D-l. General Ion Antonescu este Conducătorul Statului Legionar şi Şeful Regimului Legionar.

4. D-l. Horia Sima este Conducătorul Mişcării Legionare.

5. Cu începere de la data acestui Înalt Decret, orice luptă între fraţi înceteazã.

MONITORUL OFICIAL nr. 214 bis din 14 septembrie 1940, LEGE nr. 550 din 14 septembrie 1940 prin care Statul Român devine Stat Naţional Legionar.

 

21 septembrie 1939 - Echipa Miti Dumitrescu şi moartea lui Armand Călinescu

Miti Dumitrescu venise în Germania ca să se convingă dacă trăieşte sau nu Căpitanul. Dacă nu dă de urmele lui, era hotărât să se întoarcã în ţară şi să-l răzbune. In Martie 1939, soseşte la Berlin si în Iunie aceluiaşi an se întoarce în ţară, fiind însoţit până la frontiera ungaro-română de Victor Silaghi şi Ilie Smultea. Miti Dumitrescu se simţea chemat să răzbune pe Căpitan, dar voia, înainte de a se angaja în acţiune, să câştige certitudinea interioară a actului. Pe el, ca şi pe toţi legionarii liberi, nu-l interesa momentul extern, ci momentul intern. Esenţial era să cadă tiranul, oricând, oriunde poate fi prins.

Pentru poporul român, împuşcarea lui Călinescu n-a constituit o surpriză. După uciderea lui Corneliu Codreanu, toată lumea se aştepta ca legionarii să-şi răzbune Căpitanul. Decepţia ar fi fost mare în popor dacă Armand Călinescu ar fi continuat să-şi plimbe crima prin ţară, în vreme ce sub lespedea de la Jilava zăceau osemintele Căpitanului. Garda de Fier nu-şi mai merita numele şi mitul ei s-ar fi spulberat. “Fuse Armand de oţel, dar tot intră plumbu-n el”, erau versurile născocite de popor, ca să-şi exprime satisfacţia pentru căderea tiranului.

Horia Sima, Sfârşitul unei domnii sângeroase

 

6 septembrie 1940 - Minunea Arhanghelului Mihail

În dimineaţa acestei zile generalul Ion Antonescu izbuteşte să smulgă abdicarea regelui Carol al II-lea, care cade astfel înfrânt sub povara propriilor lui greşeli politice. Entuziaste manifestaţii populare de bucurie. În aceeaşi zi, la orele 8, voievodul Mihai ajunge rege pe tronul Romaniei.

În aceeaşi zi, generalul Ion Antonescu dă o Proclamaţie către ţară din care se desprinde ideea esenţială că s-a inaugurat un nou regim social şi politic în care forţele dominante vor fi ale tineretului legionar.

 

dividerDin temniţele memoriei:27 septembrie 1936, Toledo

Fortăreaţa Alcázar iese din asediu

Naţionaliştii spanioli conduşi de generalul José Enrique Varella Iglesias eliberează oraşul Toledo, salvând un grup de militari şi civili asediat de către republicani în fortăreaţa Alcázar.

Cu un eroism remarcabil aceştia refuzaseră să se predea, rezistând timp de 70 de zile atacurilor continue de infanterie, artilerie şi aviaţie. Asediul asupra Alcázarului a început la 21 iulie 1936 şi s-a soldat cu 65 morţi, 438 răniţi şi 22 de persoane declarate dispărute de partea naţionaliştilor. Republicanii au avut peste 8000 de militari implicaţi în asediu. La finalul asediului fortăreaţa era distrusă aproape în întregime.

Colonelul José Moscardo Ituarte (foto), eroul apărării Alcazarului, îl întâmpină pe generalul Iglesias rostind “Nimic nou în Alcázar”. Trupele generalului aflate în marş spre Madrid, au fost oprite din ordinul direct al lui Franco şi îndreptate spre Alcázar pentru nimicirea forţelor republicane care asediau fortăreaţa.

Guvernul republican anunţase de mai multe ori în mod fals presei internaţionale cucerirea Alcazarului în săptămânile precedente.

Prin eroismul colonelului Moscardo, Alcázarul a intrat în legendă, devenind un simbol al luptei naţionaliste.

 

Himno al Alcázar de Toledo

 

Cantemos del Alcázar las glorias de la raza.

Cantemos con orgullo sus rasgos de valor,

A fin de que resurja grandiosa nuestra España

Con plétora de vida y esplendida de honor.

 

Luchemos con denuedo y llenos de vigor,

rompamos el asedio, con ímpetu y ardor.

¡Heroicos militares! ¡Intrépidos paisanos!

Templemos los aceros, al rudo pelear.

 

Juremos no rendirnos, diciendo a los tiranos,

Nosotros a la Patria tenemos que salvar.

Traidores y farsantes, que negáis la Religión

Y albergan vuestros pechos, el rencor y la pasión;

 

No olvidéis que en la contienda, se decide el porvenir,

Y por eso lucharemos ya dispuestos a morir.

Esas bombas y granadas que nos tiran sin cesar,

Nunca pueden abatirnos, ni tampoco amedrentar.

La victoria está cercana, y es preciso combatir,

demostrando a los rufianes, que podemos resistir.

¡Valerosos defensores del Alcázar!

¡¡VIVA ESPAÑA!!

 

dividerValeriu Gafencu şi Ioan Ianolide - Despre duhul „sfinţilor închisorilor” (VIII)

Două voci profetice: Ioan Ianolide şi Andrei Scrima

Asocierea celor două nume ar putea fi considerată de mulţi drept inedită şi surprinzătoare. Există totuşi o serie de elemente comune ale viziunii (şi chiar ale biografiei) lor, după cum se poate pune în evidenţă şi specificitatea fiecăruia, anumite accente care cad uneori diferit.

Despărţiţi ca vârstă doar de câţiva ani, ambii de origine aromână, cei doi nu s-au cunoscut niciodată. Ioan Ianolide a fost închis între 1941 şi 1964, după care nu a părăsit niciodată România. Andrei Scrima a reuşit să iasă din ţară la sfârşitul lui 1956, revenind abia după căderea comunismului (pe care Ianolide nu a mai apucat să o trăiască). Elementul biografic care îi uneşte este însă persoana aceluiaşi duhovnic: părintele Benedict Ghiuş. Acesta a fost la vremea sa duhovnicul grupării „Rugul Aprins”, din care făcea parte şi tânărul Andrei Scrima. În urma plecării din ţară survenită la scurt timp după intrarea sa în monahism, el a reuşit să scape arestării întregului grup petrecută în anul 1958, „misticismul” membrilor săi fiind considerat de către comunişti un element subversiv. E foarte probabil ca Benedict Ghiuş şi Ioan Ianolide să se fi cunoscut în închisoarea Aiudului. În orice caz, ştim că după eliberarea lor din închisoare, Benedict Ghiuş era şi duhovnicul lui Ianolide (dar şi al lui Radu Gyr şi al altor intelectuali care fuseseră închişi). Proximitatea acestor personalităţi ale Ortodoxiei româneşti se prelungeşte şi postum: toţi trei, Ioan Ianolide, Andrei Scrima şi Benedict Ghiuş îşi dorm somnul de veci în cimitirul mănăstirii Cernica (printre alţii şi alături de părintele Dumitru Stăniloae sau Ernest Bernea).

Desigur, talanţii cu care a fost dăruit fiecare dintre ei sunt deosebiţi. Ioan Ianolide este în primul rând un trăitor, un mistic, iar Andrei Scrima un intelectual de anvergură, unul din cei mai străluciţi pe care i-a avut România secolului 20. Totuşi, nici unul, nici altul nu e străin de cealaltă dimensiune: nu avem de-a face nici cu un „misticism incult”, nici cu un intelectualism steril, lipsit de interioritate.

Înainte de a trece la comparaţia dintre cei doi, vom face doar o scurtă oprire asupra celui care constituie „veriga de legătură” a lor. În consemnarea unei discuţii avută în închisoare cu Benedict Ghiuş, preotul greco-catolic Tertulian Langa redă printre altele şi următorul pasaj din discursul duhovnicului „Rugului Aprins”, un mesaj în care s-ar putea regăsi deopotrivă atât Ianolide, cât şi Scrima:

„Dorim cu toţii o înnoire a vieţii din Biserică, dar ea nu a venit şi nici nu va veni în condiţiile în care ne aflăm, căci nu e propovăduită de apostoli, de trăitori a ceea ce vestesc. Mulţi dintre aceşti aşa-zişi propovăduitori sunt ca agitatorii de partid: ştiu bine lecţia - dacă o ştiu - dar nu o şi trăiesc. De aceea bine spunea odată cineva: «Oratoria ta să fie oratoria faptei; tu făptuieşte, lasă-i pe alţii să vorbească». Va trebui deci să acordăm atenţie sporită, atenţie majoră, formării conştiinţei noilor apostoli; apostolatul lor să fie cu adevărat o revărsare din preaplinul minţii şi sufletului lor - cum o dorea Camile Chautard în „Sufletul apostolatului” -, nu revărsarea unui gol cu chip de adevăr. Vestirea înnoită a Evangheliei se cere să prezinte adevărul şi credinţa-n el, în integralitatea şi toată frumuseţea lui.“ (apud. Tertulian Langa – „Trecând pragul tăcerii. O carte document”, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2010, pp. 406-417)

Ceea ce îi uneşte înainte de toate pe Ioan Ianolide şi Andrei Scrima este viziunea lor asupra comunismului. Scrierile primului sunt binecunoscute şi au fost prezentate pe larg în capitolele precedente. În ceea ce îl priveşte pe Andrei Scrima, el a redactat în primele săptămâni după plecarea sa din ţară (la începutul anului 1957) o analiză de o profunzime şi o acurateţe formidabilă asupra esenţei comunismului. Textele în cauză au văzut lumina tiparului abia postum, în volumul „Ortodoxia şi încercarea comunismului” (Ed. Humanitas, 2008), din care vom cita în continuare. Ambii autori au aşternut pe hârtie gânduri izvorâte din experienţa nemijlocită a regimului comunist din România. Primul a simţit pe viu ororile închisorilor ca o culme menită să sfâşie vălul care acoperea esenţa acestui sistem diabolic, celălalt a cunoscut la modul direct viaţa cotidiană în comunism, cu toate privaţiunile şi teroarea ei ideologică. Nu lipsesc însă nici informaţiile asupra atmosferei care domnea în temniţele regimului. La un moment dat Andrei Scrima se referă chiar şi la reeducarea de la Piteşti, la experimentul menit să ducă la distrugerea chipului divin din om. Dacă textul său ar fi fost publicat în 1957, am fi putut avea probabil prima menţiune documentară în lumea liberă a experimentului Piteşti, fie şi una cu un caracter lapidar (faptul că materialul a fost păstrat în sertar se datorează probabil grijii de a nu periclita situaţia fraţilor săi din „Rugul Aprins”, el fiind o dovadă peremptorie a adversităţii – fie ea şi numai spirituală- a membrilor grupului faţă de comunism).

Interpretarea pe care atât Ianolide cât şi Scrima o dau comunismului este una eminamente spirituală, punctul de referinţă fiind de fiecare dată creştinismul (iar nu „democraţia”, „liberalismul”, „drepturile omului”, „proprietatea privată”, etc.). Esenţa comunismului nu este căutată nici pe planul social, nici pe cel politic, nici pe cel economic. Problema în cauză are de fapt un substrat mult mai profund, de ordin teologic.  Comunismul este un „creştinism pe dos”, o pângărire prin maimuţărire a valorilor creştine, un mesianism golit de transcendenţă care vizează un paradis exclusiv terestru, iar apariţia lui a fost posibilă mai ales datorită carenţelor lumii creştine.

 „La origine, comunismul a fost cu putinţă, deoarece lumea începuse să se descreştineze (…) comunismul este esenţialmente hărăzit creştinismului: chiar fără să ne-o mărturisească explicit, chiar dacă se preface că dispreţuieşte creştinismul şi că este interesat de alte lucruri „mai serioase şi mai însemnate” (progresul social, nivelul economic, lupta de clasă etc.), ţinta lui adâncă şi statornică este lumea valorilor creştine, pe care le maimuţăreşte, pe care le atacă pentru a le arăta carenţele, pentru a le sluji fără să vrea, amintindu-ne de ele şi reînsufleţindu-le. Comunismul necesită o înţelegere, un răspuns creştin autentic; acolo unde întâlneşte acest răspuns în sufletul credinciosului şi înlăuntrul Bisericii unde este celebrată liturghia, el este anihilat; acolo unde simte că adevărul creştin lipseşte, devine insolent, neruşinat, aproape de neînfrânt. (…) S-ar putea spune că, într-o încercare supremă şi monstruoasă, ia asupra lui şi concentrează în el toate păcatele lumii, însă nu pentru a o mântui, ci pentru a o duce la pierzanie. Dar astfel, el oferă conştiinţei creştine oglinda întunecată a propriei ei imagini, locul în care aceasta îşi poate contempla căderea.” (Andrei Scrima, op.cit, pp.158-159)

În ceea ce-i priveşte pe „misticii închisorilor”, din cărţile memorialistice dedicate lor se desprinde în mod evident o concepţie spiritualistă, faptul că suferinţa lor este închinată lui Hristos, prigonitorii considerând drept adversar ireductibil tocmai credinţa creştină. Dar şi definiţia teoretică a comunismului, cea care reiese din dialogurile lui Ianolide cu Valeriu Gafencu, îl consideră tot drept un creştinism răsturnat:

„Un creştinism mincinos, contrafacerea creştinismului, materializarea spiritului, antropomorfizarea lui Dumnezeu, răsturnarea tuturor valorilor, întemniţarea lumii, atât filozofic cât şi politic. Marxismul este temniţă. În spirit marxist, toate valorile, toate raţiunile, toate lucrurile, toate acţiunile devin temniţe pentru oameni. Marx a refuzat orice transcendență.” (Ioan Ianolide – Dialoguri cu Valeriu)

Nici Andrei Scrima nu pierde din vedere interpretarea comunismului ca temniţă absolută, ca o concepţie profund liberticidă, care tinde să nimicească libertatea profundă, constitutivă, a fiinţei umane :

Mijloacele de a-l desfigura pe om, de a nimici chipul său dumnezeiesc sunt variate şi adaptate împrejurărilor. Dar aplicarea şi eficacitatea lor sunt sever controlate. Prima valoare omenească de distrus este libertatea : nu atât libertăţile sociale, cât libertatea adâncă, inefabilă, în care rezidă esenţa supremă a omului. Numai în atari condiţii ne putem da seama în ce măsură această libertate a căzut în uitare şi în paragină în lumea modernă, începând cu momentul când accentul a căzut numai pe libertăţile exterioare, pe liberalism. Libertatea adâncă a fost dată omului prin experienţa religioasă a creştinismului, şi chiar astăzi ea poate fi revalorificată numai înlăuntrul unei vieţi religioase autentice, prin taina împărtăşirii cu Dumnezeu. (…) Comunismul încearcă să atingă şi să nimicească această libertate primă, subtilă şi inexprimabilă a omului, creînd un cadru general de bănuială, de panică şi de groază. (…) În locul raiului făgăduit, se instalează iadul (nu e o figură de stil), adică istoria ferecată într-un timp fără nicio deschidere spre veşnicie.” (Andrei Scrima, op.cit., pp.163-164, 168)

Ambii autori evocă şi caracterul apocaliptic al comunismului, al cărui aparent succes se datorează în primul rând slăbiciunilor lumii creştine. Dacă viziunea lui Ianolide am prezentat-o deja în capitolul anterior, iată şi judecata de o similaritate perfectă a lui Andrei Scrima :

În acest sens comunismul este o judecată a istoriei, o judecată înlăuntrul istoriei, înaintea Marii Judecăţi cea de pe urmă. Aici reiese caracterul apocaliptic indubitabil al comunismului, dar o apocalipsă fără nicio ieşire şi în care toţi oamenii sunt, înainte de toate, consideraţi damnaţi. Aşa cum o vom vedea mai departe, nu virtuţile lui justifică şi susţin comunismul, ci păcatele noastre. Şi nu păcatele lui sunt acelea care îl vor duce la pieirea completă, ci virtuţile noastre creştine, dacă vom şti să le reînnoim.” (Andrei Scrima, op.cit., p.166)

La fel ca Ianolide, şi Andrei Scrima pledează pentru o mai mare implicare istorică a Ortodoxiei, adică o implicare pe acel teren care a fost luat în stăpânire de diferitele forme de secularizare şi ateism, o culme a acestora fiind chiar comunismul :

 „Dar şi aici comunismul pune o dublă problemă şi, prin aceasta, îşi continuă rolul straniu de profet şi slujitor invers al adevărului : prin caricatura Apusului pe care o realizează, el împinge până la limită şi denunţă păcatele latente ale acestuia, adică secularizarea şi sterilitatea, care sunt o altă faţă a negării duhului, a Sfântului Duh ; pe de altă parte, el sileşte Ortodoxia să facă un nou act de prezenţă în istorie, în istoria concretă a omului de carne şi de sânge, a omului social, a omului economic, istorie pe care Biserica Ortodoxă a ignorat-o întrucâtva, dar care nu poate fi ocolită.”  (Andrei Scrima, op. cit., p.171)

Andrei Scrima nu este străin nici de dimensiunea profetică, cea pe care Ioan Ianolide o expune plenar în „Deţinutul profet”. Germeni ai unor idei asemănătoare pot fi găsite şi în „Jurnalul elveţian” al lui Andrei Scrima, scris la începutul lui 1957  (la fel ca textul intitulat „Simple reflecţii despre comunism” din care provin citatele anterioare) şi care conţine practic concepţia pe care şi-a format-o în ţară, experienţa sa de exil fiind în acel moment abia la începuturile ei.

Comunismul e ducerea la limită a occidentalismului, şi Occidentul e condamnat să se occidentalizeze, din ce în ce mai mult. (… ) În măsura în care o caricatură acuză până la deformare trăsăturile secrete ale personajului, comunismul reprezintă, fără îndoială, ducerea la limită a păcatelor implicite sau explicite ale Occidentului. Asemănarea dintre Orient şi Occident, dintre comunism şi occidentalism nu e numai exterioară, de ordinul unei imitaţii şi dorinţe primitive de a copia : ci e mai profundă şi mai tulburătoare. (…) Răsăritul creştin oferă şi un sacrificiu pentru fraţii săi : el le demonstrează în carnea şi sângele său unde duc păcatele de care ei încă nu-şi dau seama.

(…)

Orice istorie care nu se califică pentru eternitate este o ficţiune şi o impostură. Ortodoxia reface astăzi sudura dintre istorie şi eternitate în mod concret, nu ca aspiraţie morală sau nostalgie filosofică : ea experimentează caracterul teribil, apocaliptic al istoriei, prezenţa lui Dumnezeu în ea. (…) Ea poate deschide calea de revelare a supranaturalului în natural, atât de necesară astăzi, când spiritul uman, pe de-o parte, triumfă în afară, înglobând cât mai complet naturalul, iar pe de altă parte, încearcă, la lăuntru, eşecul limitelor şi presimţirea neputincioasă a ceea ce e dincolo de ele. Reintegrând naturalul şi supranaturalul, refăcând « perihoreza » lor (ceea ce este esenţialmente o problemă hristică şi pneumatică), se va putea reconstitui spiritualitatea timpului nostru pe un plan superior de afirmare, înglobând artă, ştiinţă, cultură.

(…)

Ortodoxia desăvârşeşte Întruparea : asumă lumea nu în sine, ci pătrunsă de spirit, aşa cum o vede şi vrea Dumnezeu ; de aici, dificultatea ei unică. Ea îşi dă seama că soluţia tuturor problemelor, cheia tuturor misterelor e în om şi numai în om : aşadar, în omul pus în relaţie cu Dumnezeu, în primul rând, nu cu lumea  «exterioară». Sensul crizei contemporane este că omul şi umanitatea nu mai au libertatatea spirituală de discernământ şi creaţie care să-i ridice peste ei înşişi, adică peste activitatea lor tehnico-industrioasă. Un program spiritual «maximalist», întemeiat pe înţelegerea spirituală a fiinţei umane (şi pe un tratament adecvat) şi pe cunoaşterea poziţiei şi funcţiunii creştinismului în lumea actuală. Apostolii primelor veacuri ale creştinismului nu au procedat tot astfel ? Suntem, poate, într-o epocă nu numai analogă, ci omologă, aşteptând noua revelaţie a unităţii şi puterii duhovniceşti a creştinismului.

(…)

Bierica ortodoxă resimte lucrurile noi, absconse. Comunismul rămâne în sine şi, mai ales, în realizarea sa abominabil, imposibil, şi tocmai faptul că el a fost realizat şi continuă să se realizeze reprezintă un semn sever din partea lui Dumnezeu. Ea şi-a dat seama, cu o limpezime comparabilă analizei rezultatelor unei experienţe, că singurul răspuns valabil la comunism şi la secularizarea occidentală este reîncreştinarea creştinilor : spiritualitatea. Este ea imposibilă astăzi ? Nu, deoarece maximumul ei reprezintă normalitatea creştină. Numai în felul acesta se va putea trezi o pasiune creştină adevărată, dincolo de neliniştea vagă, de estetismul snob sau de activitatea «socială» : o pasiune de unde să rezulte o nouă afirmare creatoare a spiritului creştin. (…) Ascetismul Ortodoxiei : îşi creează dificultăţi legitime. De aici rezultă o pasiune (în dublul înţeles) a vieţii creştine, care o face creatoare. Reînnoirea Bisericii nu poate veni printr-o «acţiune» umană, ci prin deschiderea umană faţă de prezenţa divină în Biserică.

(…)

Istoria – mai ales istoria creştinătăţii- se întâmplă întâi în ordinea spiritului : istoria exterioară e doar o confirmare, un semn, o luare-aminte la ceea ce ţi-se întâmplă în spirit. De aceea, Biserica e responsabilă de istoria întregii lumi, pentru că ea îi este centrul. «Sarea pământului» nu este o metaforă. Şi când această istorie e teribilă e pentru că o catastrofă s-a produs undeva în spirit, înlăuntrul Bisericii. Poate că unul dintre numele acestei catastrofe e prevaricarea, adulterul cu duhul lumii : secularizarea.

(…)

E necesar să apară lucrul, valoarea esenţialmente creştină, incomensurabilă cu orice altă doctrină sau valoare lumească. Să fii în stare să mărturiseşti şi să mori pentru prezenţa reală a lui Dumnezeu în lume, pentru Sf. Euharistie, pentru icoane. Aceasta ar mărturisi că eşti în viziunea creştină totală, care a asumat lumea în spirit şi o poate mântui. (…) Creştinii nu-şi mai cunosc sau nu mai acceptă propriul lor adevăr : şi lumea piere din această pricină împreună cu ei. Ei au uitat că Dumnezeu a venit să înnoiască lumea prin Duhul lucrând în ea : au uitat ce însemnează sfinţenia – frumuseţea şi înălţimea ei. Şi aceasta, pentru că nu-l mai simt pe Dumnezeul cel viu şi atotputernic prezent în lume şi în ei.

(…)

Ne trebuie o «viziune creştină» pură şi totală, fără mezalianţe cu înţelepciunea lumii : Ortodoxia o are. E conştiinţa superiorităţii sale incomparabile.”

(Andrei Scrima, op.cit., pp.95-108)

Andrei Scrima profesează şi el aceeaşi viziune profetică, precum şi elemente ale „creştinismului integral” pe care îl propovăduieşte Ianolide. La acesta din urmă putem vorbi de o scriere cu caracter testamentar, definitiv, ceea ce îi explică maximalismul şi caracterul aparent utopic. E vorba de un mesaj transmis posterităţii, într-o formă genuină, pură, fără nicio concesie. E interesant de văzut cum a evoluat gândirea lui Andrei Scrima, care a scris rândurile de mai sus la o vârstă relativ tânără (31 de ani), el urmând să mai trăiască peste patru decenii în lumea pe care o ştim, şi despre care ne putem da seama că nu o putem transforma de pe o zi pe alta în sensul viselor şi dorinţelor noastre. Nu, mesajul profetic originar nu a fost nici diluat şi nici renegat vreodată. Confruntarea cu viaţa concretă (şi mai ales cu mediul societăţii de tip occidental) l-au făcut totuşi pe Andrei Scrima să-şi nuanţeze oarecum poziţia, fără însă a-i altera esenţa.

Cum ne poziţionăm prin urmare atunci când constatăm în mod evident că utopia nu poate fi instaurată hic et nunc? Cădem în capcana ideologizării, sau încercăm să o evităm? Andrei Scrima alege, bineînţeles, ultima alternativă. Ideologia îi repugnă profund, o consideră o schematizare rece, o raţionalizare sterilă a unei experienţe spirituale genuine, care se cere în primul rând trăită şi care nu poate fi redusă doar la conceptualizarea ei. Bineînţeles, cu spiritul său pătrunzător, Andrei Scrima practică o serie de distincţii şi nuanţări de mare fineţe. Forţa genuină a mesajului primordial, elanul său profetic, sunt transformate într-o utopie directoare. Aceasta e un element constitutiv esenţial al oricărei Weltanschauung, al oricărei viziuni despre lume şi viaţă. E o imagine de tip vectorial, care ne orientează, ne indică sensul în care ne mişcăm, în care gândim, în care acţionăm. Se pot distinge însă falsele utopii, cele sociale, cu caracter mundan, adică cele care domină mersul lumii actuale (teoretic comunismul a dispărut, dar a fost înlocuit cu o altă utopie cu un caracter de asemenea imanent), de cea autentică, cea a cărei ţintă nu poate fi decât de natură transcendentă. În faţa acestei stări de lucruri, Andrei Scrima scoate în evidenţă „funcţia critică a credinţei”. Cităm în continuare câteva idei din miezul lucrării intitulată chiar „Funcţia critică a credinţei” (Ed. Humanitas, 2011).

Din punct de vedere fenomenologic (…) noţiunea de împărăţie poate fi echivalată cu cea de utopie directoare. (…) Utopiile reprezintă o categorie constitutivă a condiţiei omeneşti şi a parcursului ei în istorie şi cultură. Pentru om, utopia reprezintă o realitate consistentă. În ce sens ? Referindu-ne la împărăţie, putem spune că ea îşi are locul ei în real, dar într-un non-loc al lumii. Lumea aşa cum o ştim, cum ne apare, cum se constituie şi cum ni se descoperă, aşa cum intră ea în dialog cu noi, cu conştiinţa şi cunoaşterea noastră, lumea aceasta nu dă loc împărăţiei. Potrivit structurii şi masivităţii ei, aşadar potrivit indicelui ei de realitate, lumea aceasta nu lasă loc împărăţiei. În acest sens, noţiunea de împărăţie are loc într-un non-loc al lumii.

(…)

Pentru ca împărăţia să apară, să se manifeste, să se instaureze, să se reveleze, să vină (…) trebuie ca lumea, aşa cum o cunoaştem, să se deplaseze, făcând loc împărăţiei. (…) Nu e vorba aşadar de a schimba locul lumii, ceea ce ar fi imposibil, de vreme ce ea reprezintă, prin definiţie, totalitatea realului. « A deplasa lumea » înseamnă a o determina să se schimbe, a o transforma, modifica, răsturna, răscoli, răsuci, converti, a o face alta, pentru ca, în lumea astfel tratată şi prin ea, împărăţia – ca finalitate, eventual a lumii în întregul ei – să se poată în sfârşit manifesta, să poată apărea. Să se manifeste potrivit cărei axe ? Fiindcă am spus că împărăţia echivalează cu o utopie directoare, aşadar poartă cu sine o direcţie de deplasare, de transformare a lumii.

(…)

 « Deplasarea » lumii spre starea de împărăţie poate avea ca axă un proiect de putere temporală. El ar consta într-un program istoric, eşalonat pe durata lumii şi a omenirii, având drept scop ameliorarea, progresul, transformările necesare şi – ceea ce este foarte important, deoarece constituie esenţialul unui proiect temporal – unificarea totalizantă a lumii, aşadar a omenirii. Unificarea totalizantă stă în inima proiectului utopic orientat pe axa lumii, pe axa imanenţei, care vizează, pentru a fi mai precişi, edificarea unui Stat universal, mondial, planetar. (…) Aşadar, potrivit proiectului de putere intraistoric, împărăţia ar reveni la punerea în operă treptată, dar neobosită, a unui program – condus cu voinţa de a-l aplica până la capăt – de unitate totală, globală, a umanităţii.

(…)

Cealaltă axă potrivit căreia ni se înfăţişează noţiunea de împărăţie – tot în calitate de utopie directoare ce îşi propune să înglobeze întregul real şi să-l supună reflecţiei-, a doua axă este cea a unei veniri care cuprinde, încheie şi împlineşte istoria însăşi. Această axă nu mai este intraistorică. Proiectul pe care ea îl vertebrează vine să propună în mod uimitor, scandalos, într-o tensiune extremă faţă de datul istoric aşa cum e înţeles în mod clasic, perspectiva unei împărăţii care, prin venirea ei, va îngloba şi va încheia tocmai ansamblul istoriei, pentru a lăsa să transpară în sfârşit sau pentru a instaura în sfârşit o domnie a omului privit în sensul său ultim, în valoarea, în menirea sa ultimă. În raport cu acest sens ultim, cu această menire ultimă, postulate de noua axă a împărăţiei, istoria însăşi, în întregul ei, nu va fi fost decât un itinerar, un drum parcurs în regim de clar-obscur.

(…)

Să rezumăm. În raport cu lumea, noţiunea de împărăţie (…) se pune pe direcţiile a două axe. De partea lumii, a avea perspectiva împărăţiei ca încheiere intra-istorică a unui proiect de totalizare a umanităţii revine la voinţa de a instaura în profunzime, de a menţine şi de a difuza – s-ar putea spune în mod totalitar – o ordine a lumii ; şi de a inculca, într-un fel sau altul, spaima că această ordine ar putea fi eventual răsturnată, iar astfel desăvârşita punere în operă a proiectului ar fi contrariată sau chiar compromisă. De cealaltă parte, conştiinţa credinţei se orientează după axa survenirii împărăţiei. Nu facem aici decât să reluăm fundamentele experienţei credinţei, aşa cum ne sunt înfăţişate în revelaţii. Acolo ni se spune că « împărăţia vine… ». (…)  Se poate remarca foarte simplu că această viziune a împărăţiei şi a venirii sale potrivit axei credinţei constituie deja o subversiune. Altfel spus, ea critică toate proiectele de împărăţie ale acestei lumi concepute după axa de putere intra-temporală : proiecte politice, economice, sociale, politicul cuprinzându-le de altfel pe toate celelalte. Le critică în numele acelei veniri care înglobează istoria, care e înglobantă de istorie, iar nu supusă faţă de istorie, subordonată faţă de istorie. Le critică în numele acelei împărăţii în care omul devine valoarea radicală. Ca utopie directoare pe axa credinţei, împărăţia îi deschide omului posibilitatea de a-şi împlini menirea finală, care trece dincolo de ultimele bariere, de ultimele limite pe care temporalitatea istorică i le pune, dincolo chiar de acea limită extremă care este moartea.”

(Andrei Scrima, op.cit., pp.179-186)

Vedem prin urmare că Andrei Scrima (la fel ca Ianolide) se opune proiectelor utopice cu caracter social-politic, globalist, totalizator, cu extensie orizontală, şi scoate în evidenţă funcţia critică a credinţei faţă de acestea. În acelaşi timp însă, el se arată de asemenea critic la adresa oricăror tentative de a instrumentaliza religia în numele unei alte utopii, care de fapt nu ar consfinţi decât o preconizată dominare terestră, o blocare în structuri şi forme istorice. Forma autentică, cu caracter pur eshatologic, a utopiei sale directoare este descrisă în termenii următori :

Noţiunea de împărăţie reprezintă aşadar acel termen fără de care creaţia însăşi nu ar avea, pentru experienţa religioasă, nici conţinut, nici semnificaţie.  Ea reprezintă termenul final, dezvăluirea destinaţiei finale în care îşi va găsi justificarea ansamblul, pe parcursul său mereu clar-obscur, al istoriei şi al menirii omului. Pe scurt, în experienţa religioasă, noţiunea de împărăţie e coextensivă eshatologiei. Acestui vector sau acestei direcţii de sens eshatologic i se datorează ceea ce numeam caracterul subversiv al conştiinţei religioase – care nu implică, e de la sine înţeles, nicio conotaţie politică, ci traversează şi trece dincolo de toate nivelurile politicului. Conştiinţa religioasă nu poate adera la nici una dintre formele care, pentru a construi împărăţia lumii de aici, ar pricinui amputarea, mutilarea, desfigurarea  a ceea ce în ochii acestei conştiinţe constituie finalitatea ei ultimă, destinul ei total. În viziunea eshatologică, împărăţia instituie ca valoare centrală o categorie care nu ţine de categoriile lumii acesteia. Ea proclamă dreptatea, pacea, libertatea omului drept absolut transcendente, altfel spus imposibil de redus la măsura dreptăţii, păcii, libertăţii aşa cum sunt ele concepute de autoritatea din împărăţia lumii.” (Andrei Scrima, op.cit., p.193)

Sunt nuanţe uşor diferite faţă de Ianolide, dar şi faţă de Andrei Scrima al anului 1957, care invocă amândoi o transfigurare a socialului şi a politicului, iar nu un salt peste acestea direct în transcendenţă. În orice caz însă, nici din mesajul lui Ianolide nu se desprinde ideea unei teocraţii, cât mai degrabă cea de transformare a conştiinţelor. Caracterul profetic îi defineşte în continuare pe amândoi, acesta având eminamente un rol de trezire a spiritelor, de scuturare a creştinătăţii înţepenite într-un formalism ce conferă prioritate mai degrabă literei decât duhului şi adevărurilor conceptualizate în dauna celor trăite. Mesajul lui Ianolide îl cunoaştem deja, să-l ascultăm aşadar şi pe cel al lui Andrei Scrima.

Actul de credinţă e pur şi simplu credinţa în ivirea, în elanul ei prim, o credinţă în stare vie, încă neconstituită sau necodificată într-un fel de sistem abstract. Fiindcă, odată ce credinţa e sistematizată, ea însăşi riscă să ajungă într-o situaţie vecină cu ideologia sau chiar ideologie. Nu mai este credinţă în act, ci sistem conceptual referitor la o credinţă, care, la un moment dat a fost vie, izvorâtoare din originea ei, şi care în acea stare nu era reductibilă la o ideologie, nu putea fi transformată în ideologie. Odată ce are experienţa credinţei vii, omul trebuie să o refacă dinlăuntrul său, nu printr-un act de voinţă, ci printr-un soi de elan vital, existenţial, tocmai pentru că e vorba despre realitatea credinţei, fără de care ceea ce el înfăţişează drept credinţă riscă să devină un capitol de ideologie.” (Andrei Scrima, op.cit., p.193)

Bineînţeles, aşa cum evidenţiază şi Ianolide, dogmele privite ca sistematizare a adevărurilor de credinţă sunt necesare, dar nu ele însele sunt cele care îl întruchipează sau îl încarnează cu adevărat, ci doar îl reproduc în cuvinte, într-un mod nedeplin, imperfect. Însă dogmatismul teoretic riscă să ducă la o ideologizare a credinţei, la un formalism steril, pe care ambii autori îl resping în virtutea misiunii profetice pe care şi-o asumă.

Dumnezeu însuşi nu pare să îndrăgească prea mult religiile instalate, sedentare, sigure de ele însele şi dominatoare. Dacă dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum a fost el exprimat de profeţi, de Iisus Christos, de o întreagă tradiţie de sfinţenie, Dumnezeu nu îndrăgeşte asemenea religii care, în numele lui Dumnezeu, îşi caută propriile avantaje, care, în numele lui Dumnezeu, refuză comunitatea umană în ansamblul ei, care, în numele unui Dumnezeu, al Dumnezeului lor – cel ce la origine le ceruse altceva, se revelase altcumva decât îl înţeleg ele -, tind să se închidă în ele însele, să întoarcă spatele viitorului, să Îi pună întru câtva condiţii lui Dumnezeu. Cuvinte mult mai tari decât am spus eu la adresa religiilor sedentarizate se află în cele patru Evanghelii. Vă amintiţi invectivele lui Christos împotriva fariseilor, împotriva religiei instalate. Lui Dumnezeu nu Îi place ca o religie ce începuse ca o aventură, o vastă deschidere a spiritului, o renovatio, o deschidere de sine pentru a-l primi pe celălalt, pentru a-L primi pe Dumnezeu, ca o astfel de religie să se sedentarizeze, să se reproducă pe sine şi să devină agresivă faţă de alte religii, să devină intolerantă în aşa măsură, că, de îndată ce cineva îndrăzneşte să se atingă de ea, să o critice – cum au făcut profeţii vechi-testamentari şi Christos -, ea este capabilă să ucidă. Potrivit perspectivei mistice, contemplative, atunci când o religie ajunge să se învârtoşeze, să se solidifice din diferite motive care pot fi studiate, s-ar spune că Dumnezeu Însuşi o respinge, că refuză religia pe care El a întemeiat-o, dar care se reclamă de la El nu ca adevăr revelat, ci ca structură socio-culturală.(…) Potrivit unui model pe care secolele şi mileniile ni l-au lăsat spre meditaţie, Dumnezeu, pentru a ne trezi, ne scutură, ne zgâlţâie, ne cutremură, aşa cum, pentru a le trezi, zgâlţâie religiile pe cale de a se scleroza. (…) Iar ca să scuture religiile de somnul şi învârtoşarea lor, Dumnezeu se poate folosi şi de agenţi istorici, care nu provin neapărat din interiorul Bisericii sau al religiei în cauză [n.n. cum ar fi comunismul, vezi citatele de mai sus], pentru că pe cei din interiorul ei, pe profeţii care îi cer trezirea, ea ajunge câteodată să îi ucidă, refuzând să se despovăreze de putere şi de suficienţă, refuzând să se înnoiască.”(Andrei Scrima, op.cit., pp.272-273)

Accentele pe care le pune Andrei Scrima în demersul său merg în direcţia unei deschideri pe plan spiritual, a ieşirii din închistarea unor forme care au luat naştere în cu totul alt context istoric. Faţă de cei de alte credinţe atitudinea propusă e cea de toleranţă, invocându-se pilda evanghelică a neghinei.

Care ar fi atitudinea omenească comună sau reflexul omenesc, prea omenesc, în faţa amestecului de grâu şi neghină ? Să nu se aştepte coacerea, să se smulgă pe parcurs neghina şi, odată cu ea, grâul. Se spune, desigur, întotdeauna că numai buruienile au fost smulse, fiindcă întotdeauna celălalt este considerat buruiana, nu eu. Neghina este mereu celălalt, nu sunt eu. Aşa că omul se repede s-o smulgă, ca să-şi poată instaura împărăţia – prin excluziunea celuilalt. Vai, religiile, în structura lor istorică, mundană, contribuie –adesea pline de bucurie- la acest proces. Or, iată că parabola din Evanghelie ne spune : Nu ! Mai ales asta să nu faceţi ! Lăsaţi toată diversitatea din lume pentru acea Zi postumă a istoriei, când va fi cu putinţă –căci e vorba de o utopie directoare, dar care vizează o realitate esenţială – o judecată asupra totalităţii. Iar atunci, la judecată, nici unii, nici alţii, nu vor suferi din pricina confuziei care ar fi smuls grâul împreună cu neghina.” (Andrei Scrima, op.cit., p.185)

Judecata celuilalt nu ne aparţine nouă, oamenilor, ci aparţine numai lui Dumnezeu, în vremurile din urmă. Scopul nostru nu trebuie să fie acela de a „purifica” lumea de necredinţe şi erezii, trecându-le prin foc şi sabie. Deşi Ianolide nu abordează asemenea teme (probabil pentru că ele ţin de fapt de o atitudine contextuală, concretă, iar nu de utopia directoare pe care o propune), totuşi şi la el se remarcă, la fel ca la Andrei Scrima, neconvenţionalismul şi caracterul universal, supraconfesional al mesajului transmis. Amândoi se adresează de fapt întregii creştinătăţi, e un mesaj inclusiv, cât se poate de general, iar nu unul exclusivist, destinat doar unor „aleşi”. Fără îndoială, prin formaţie şi mărturisire ambii autori rămân ataşaţi Ortodoxiei, dar ei se adresează practic lumii întregi. Spre deosebire de Andrei Scrima însă, Ianolide, trecut prin infernul temniţelor comuniste, manifestă într-adevăr o ostilitate ireductibilă faţă de „forţele antihristice” care tind să acapareze lumea. Un fapt explicabil, căci el a avut în mod nemijlocit percepţia fizică şi spirituală a lucrării lor diabolice. Dar nici Ianolide nu asociază aceste forţe cu alte confesiuni creştine sau cu ale religii, ci cu ateismul şi materialismul – elemente faţă de care şi Andrei Scrima rămâne cât se poate de critic, chiar dacă o exprimă într-un mod mai rafinat. El a fost, într-adevăr, un „ecumenist”, dar unul neconvenţional, căruia i-au repugnat instituţionalizarea formalistă şi ideologizarea acestei laturi. Într-o scrisoare din 1968 către Benedict Ghiuş, Andrei Scrima spunea: „Lucrarea Duhului nu mai trece neapărat astăzi prin servituţile aparatului ecleziastic oficial, aparent, kirchenpolitisch; ecumenismul, de pildă, după perioada de foc a marilor riscuri creatoare, tinde să devină rutină, Conseil Oecumenique des Eglises, neinteresant şi apăsător, e locul unei sterilităţi spirituale şi al unei confuzii doctrinale” (Andrei Scrima – „Ortodoxia şi încercarea comunismului”, p.456).

Pentru a vedea modul subtil în care Andrei Scrima mărturiseşte superioritatea definitivă a creştinismului, a Evangheliei ioaneice, faţă de celelalte căi spirituale, merită comparate pasaje din două prefeţe diferite, scrise de el în perioada ultimului deceniu al secolului trecut, după revenirea sa în ţară.

Cartea ce se deschide acum se cere citită, parcursă, discernută. La urmă, bineînţeles închisă şi, după aceea, în măsura în care Duhul a fost de faţă, lăsat să lucreze mai departe el însuşi.” (Prefaţă la “Unitatea transcendentă a religiilor” de Frithjof Schuon, Ed. Humanitas, 1994) versus “Un fapt rămâne însă fundamental: odată ce a fost deschisă „întru cunoaştere“, cartea Sfântului Ioan nu se mai închide la loc, după cum nici cunoaşterea pe care o împărtăşeşte nu are a se mai sfârşi.” (Prefaţă la “Comentariu integral la Evanghelia după Ioan” de Andrei Scrima, Ed. Humanitas, 2008)

Din această simbolistică diferenţiată, a unei cărţi pe care după lectură o închidem, urmând să medităm asupra ei, respectiv a unei cărţi care odată deschisă nu se mai închide la loc, cunoaşterea ce izvorăşte din ea fiind una nesfârşită, sclipeşte o reflexie subtilă, dar cât se poate de precisă, a adevăratei viziuni a lui Andrei Scrima.

E timpul să ne apropiem de sfârşit. Mărturisim că această paralelă între cele două mari spirite ale României secolului 20 nu a fost una premeditată dintru început. Ea e rodul unei inspiraţii mai degrabă spontane, dar pe care o considerăm una fericită, ivită în timpul meditării asupra structurii comentariului la “Deţinutul profet” şi a sensurilor ce urmau a fi scoase în evidenţă. Nu credem că această comparaţie are un caracter artificial ci, dimpotrivă, ea poate servi la conceperea unei chei corecte de lectură a mesajului profetic transmis de “Sfinţii închisorilor”. Cu toate că ei înşişi au avertizat : “Credinţa este maica virtuţilor şi a cunoştinţei, dar poate fi şi victima unor grave erori, ca bigotismul ori fanatismul, care întunecă şi degradează conştiinţa.” (Ioan Ianolide)  “Păziţi neschimbat Adevărul, dar să ocoliţi fanatismul. Nebunia credinţei este putere dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, lucidă şi profund umană. Să-i iubiţi şi să-i slujiţi pe oameni.” (Valeriu Gafencu) credem că prezentarea concepţiei lui Andrei Scrima, care este una atentă şi la latura practică, de trăire în concret sub semnul unei viziuni profetice cu ţintă transcendentă, poate fi o contribuţie suplimentară menită să domolească virtualele excese şi să prevină posibilele interpretări eronate, de genul unui “talibanism ortodox”, care de fapt e absolut străin celor care au conceput un mesaj unic, cu caracter profetic, adresat cu dragoste întregii omeniri.

Fie ca Dumnezeu să deschidă sufletele cât mai multor oameni, pentru a-i face să vadă şi să înţeleagă !

 

Bogdan Munteanu 

dividerEminescu din perspectivă religioasă

                                                      ”Cine o combate pe ea (biserica ortodoxă n.n.)

                                                      și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist,

                                                      nihilist, republican universal și orice i-o veni

                                                      în minte, dar numai român nu e”

                                                                                                  Mihai Eminescu

            Ca multe alte aspecte ale vieții și operei sale, și atitudinea sa față de Biserică și religie în general, a fost teren de interpretare și mai puțin de dezbatere, cu toate acestea disputele nu au lipsit. De la afirmația categorică și îndârjită că a fost ateu, până la cea care îl consacră ca un creștin fervent – de aici și ideea  de a fi canonizat – interpretarea viziunii eminesciene în domeniul religiozității a acoperit toate nuanțele. Fără îndoială că aceste aspecte vor fi exploatate mai ales de atei și ”liber cugetători”, care vor încerca să-l situieze deasupra cutumelor religioase, dar și de dogmatici care îl vor considera un credincios convins, cu o concepție religioasă bine definită, pe care nu vor înceta să o argumenteze prin scrierile poetului.

Adevărul este ca întotdeauna undeva la mijloc. Să nu uităm că Eminescu avea din familie o puternică formație religioasă, fapt mai puțin subliniat în abordările biografice, și atunci doar de o manieră superficială. Religiozitatea familiei sale era o caracteristică pe ambele linii; maternă și paternă, dar cu deosebire pe linie maternă. Apoi bună parte din opera eminesciană este străbătută de filonul religiozității, augmentat și de prețuirea lui nețărmurită pentru istoria și tradiția poporului său, în care biserica ortodoxă a avut un rol hotărâtor în definirea acestui popor ca limbă, cultură și entitate națională.

Din postura sa de filosof metafizician ”cel mai poet dintre cugetătorii români și cel mai cugetător dintre poeții noștri” (Corneliu Botez – Postfață  la ”Omagiu lui Mihai Eminescu, Galați, 1909, pg. IV), Eminescu nu putea fi nici în tabăra ateilor sau liber cugetătorilor – de regulă fără repere existențial-transcedentale – și nici în tabăra dogmaticilor ce se supun necondiționat principiului ”crede și nu cerceta”.

Ceea ce trebuie totuși să recunoaștem dintru început este faptul că în ansamblul său, opera poetică, proza și jurnalistica eminesciană, oferă suficiente argumente care, cercetate în substanța lor, pot să susțină oricare din ipoteze. Și nici nu se putea altfel, pentru că vorbim de un creator, și încă unul de geniu. Ca orice geniu el devine aproape invariabil căutător de adevăr și absolut, or aceste două categorii nu pot fi abordate fără argumente, fără contradicție, fără confruntare ideatică, care să nască până la urmă acel dualism conflictual, între teză și antiteză. Poți ajunge la Dumnezeu pornind și de la negație (Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Eminescu a iubit și a apărat Ortodoxia Românească ”Cuvântul ortodox”, 15 ian. 2013).

Totul depinde aici de buna credință a celui care cercetează și, desigur, de poziția de pe care pleacă, mai ales că metoda scoaterii din context și răstălmăcirea rău voitoare au devenit metode curente astăzi, chiar în arsenalul unor mari critici. Or, dualismul – mai ales sub aspect existențial – este caracteristic marilor personalități creatoare în încercarea lor de a ieși din necesitate, din cotidian și din vremelnicie.

 

                                         Eminescu și Biserica Ortodoxă

Prin urmare gândirea eminesciană nu putea decât să penduleze între diversele concepte filosofice, mituri, tradiții și religii, în căutarea adevărului. Și nici nu se putea altfel, atâta timp cât pentru Eminescu teza morții (a trecerii în neființă) și nădejdea învierii (revenirii la viață după judecată) erau cele două aspecte care oglindeau, pe de o parte pesimismul schopenhauerian (”Că vis al morții eterne, e viața lumii-ntregi” – Împărat și proletar – 1874) și pe de altă parte speranța învierii adusă lumii prin Iisus Hristos, Fiul Atotputernicului (”El este moartea morții și învierea vieții” – Rugăciunea unui dac – 1879).

Pentru Eminescu căutarea unui răspuns la filosofica constatare ”dacă moartea are ultimul cuvânt, atunci viața este lipsită de sens” devine un deziderat, o dilemă vie, dar și un motiv de explorare a sensului vieții pe drumul mântuirii individuale și colective prin căutarea adevărului în biserică. ”Menirea vieții tale – spune Eminescu – e să te cauți pe tine însuți. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânii adevărului. Sucul învietor al gândirii este patima. Este vorba ca numai această patimă să aibă un obiect nobil și desigur, că cel mai nobil este adevărul. Adevărul este în inimă, creierul nu este decât lacheul inimii” (Paștele – ”Timpul”, 18 aprilie, 1878)

Iată profilul unui ”căutător al sensului existenței” pentru aflarea adevărului ca esență. Nu este mai puțin adevărat că răspunsurile la marile întrebări existențiale au variat în opera eminesciană de la dezamăgire la entuziasm, de la un pesimism ireductibil la un optimism debordant, în funcție de starea lui de spirit, de asperitățile vieții pe care trebuia să le înfrunte, de conjuncturile socio-politice cu care era în război și, desigur, de evoluția cunoașterii.

Dincolo de toate acestea Eminescu însă, prin afinitatea sa absolută pentru tradiția și istoria poporului său, nu putea fi decât un om al credinței strămoșești, pentru că el și-a iubit patria și neamul cu toată puterea ființei sale, s-a contopit cu trăirea și aspirația neamului său, prin urmare, conceptual, în gândire și în faptă, nu putea fi decât în sânul Bisericii ortodoxe naționale. ”Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoare a elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise (...). Cine o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu e (Liber-cugetător, liberă-cugetare – ”Timpul”, 2 februarie, 1879).

Aceste convingeri nu puteau prinde contur în afara unei puternice conștiințe religioase care, chiar dacă Eminescu nu era un practicant religios în adevăratul sens al cuvântului, ele se regăsesc cu asupra de măsură în scrierile sale. Mai mult, chiar dacă uneori îmbracă un caracter contradictoriu (Dumnezeu și om - 1873, Eu nu cred nici în Iehova - 1876) această conștiință transpare în majoritatea operei poetului. O mică incursiune în biografia poetului ne va lămuri pe deplin – zicem noi – asupra originilor acestor convingeri.

Atmosfera în care Eminescu a văzut lumina zilei era una prin excelență religioasă, pentru că însăși viața obișnuită a familiilor la acea vreme era strâns legată de practicarea credinței în viața cotidiană, dar și în toate momentele importante ale vieții. Preotul parohiei, prea cucernicul părinte Ioan Stamate, era o personalitate a locului adânc implicată în viața de zi cu zi a obștei. Mersul la biserică duminica era un lucru firesc, educația școlară – fiind la începuturile ei – era asigurată de biserică, mai ales în mediul rural, preoții fiind primii dascăli ai națiunii.

Nici nu este de mirare că moralitatea, buna cuviință și respectul erau firești în comportamentul social, pentru că și cărțile de căpătâi în educarea copiilor erau biblia, liturgierul și viețile sfinților. ”Iată sunt două mii de ani de când (Evangheliile n.n.) au ridicat popoare din întuneric, le-au constituit pe principiul iubirii aproapelui, două mii de ani de când biografia Fiului lui Dumnezeu e cartea după care se crește omenirea” (Și iarăș bat la poartă – ”Timpul” 12 aprilie 1881).

Familia poetului era una religioasă prin tradiție, atât pe linie paternă, cât mai ales pe linie maternă. Bunicul patern, Vasile Eminovici a fost dascăl de biserică. Provenit din Blaj (originea Eminovicenilor pare să fie din zona Făgărașului) se va stabili la Călinești unde își va construi o casă și o bisericuță lângă ea, în care va practica ritualurile religioase ortodoxe pentru comunitate. Lângă casa părintească din Ipotești familia avea o bisericuță (mai degrabă o capelă de familie care există și astăzi) și un mic țintirim în care sunt îngropați părinții poetului. Participarea la slujbele duminicale și a sărbătorilor religioase era o cutumă a familiei. Până și oaspeții familiei se vor supune acestor reguli la care Gheorghe Eminovici ținea foarte mult, având în vedere și aspirațiile sale aristocratice.

Cu deosebire mama poetului, Raluca Eminovici – născută Jurașcu – ființă religioasă, blândă, ”îngenunchind pe la icoane” (G. Călinescu – Raluca Eminovici în Viața lui Mihai Eminescu, Ed. Saeculum, Buc. 1995, pg. 18-19), în tristețea ei melancolică și resemnată, ținea cu strășnicie la respectarea rânduielilor și tradițiilor bisericii. Însăși familia din care provenea mama poetului avea o tradiție religioasă bine conturată; doi dintre frații ei: Calinic și Jachift alegând viața monahală (Jachift va ajunge stareț), trei dintre surori (Fevronia, Olimpiada și Sofia), precum și o nepoată de la sora sa Safta, pe nume Xenia, vor lua și ele drumul mănăstirii. Dintre surori, maica Olimpiada va ajunge și ea stareță la mănăstirea Agafton.

Raluca Eminovici obișnuia să meargă destul de des în vizită la surorile ei (călugărițe la Agafton) zăbovind uneori cu săptămânile, însoțită de micuțul Mihai a cărui curiozitate vie și interes pentru tot ceea ce vedea și trăia la mănăstire avea să le impresioneze pe mătușile sale, mai ales pentru răbdarea cu care asista la ritualurile zilnice. Se pare că înclinația sa pentru carte o va impresiona pe Fevronia care se va preocupa la modul foarte serios în ai desluși viitorului poet slova chirilică și înțelepciunea biblică. Ajunge astfel să cunoască, de mic copil, regulile și rânduielile bisericești, ritualurile, slujbele și cântecele religioase, cunoaște vechile scrieri bisericești și pătrunde taina descifrării lor, perfectându-le apoi în lungile vacanțe petrecute aici, ca mai târziu să le folosească în activitatea sa de bibliotecar (vezi Eminescu și mirifica lume a cărții).  

Până atunci însă îl va uimi pe primul său învățător, Scarlat Vojacek de Voiuski, prin ceea ce știa și prin rapiditatea cu care memora tot ceea ce i se spunea. Este de presupus că bună parte din vacanțele sale le va petrece în continuare la Agafton, unde mătușile măicuțe îl așteptau cu nerăbdare pe ”Mihăiță al lor”, mai ales în perioadele când relațiile cu familia sa nu  erau dintre cele mai bune din cauza rezultatelor școlare, nu întotdeauna la nivelul așteptărilor, ca să nu mai vorbim de abandonul școlar din 1864. Așa încât, cel mai probabil, și perioada aprilie 1864 când pierde examenele clasei a II-a la Ober Gymnazium-ul din Cernăuți și octombrie 1864 când se angajează copist la Tribunalul Botoșani (vezi Orizonturi eminesciene la început de drum) a fost petrecută tot la Agafton, în tovărășia măicuțelor, cărților și împrejurimilor care, în imaginația viitorului poet, capătă contururi lirice de vis (codrii de aramă, pădurea de argint, blânda lună etc.).

Judecând după fizionomia adolescentului Eminescu: timid, retras, mai puțin sociabil și iubitor de singurătate (Petru Rezuș - O copilărie nepereche, Ed. Ion Creangă, Buc. 1990), atmosfera de la Agafton pare cea mai potrivită pentru viitorul poet cugetător. Oricum, această supoziție pare mult mai plauzibilă decât boema teatrală invocată de G. Călinescu cu trupa Tardini-Vlădicescu (G, Călinescu – Viața lui Mihai Eminescu).

Deși nu există mărturii scrise, tradiția mănăstirii Agafton păstrează câteva crâmpeie din copilăria lui Eminescu în perioada când își petrecea vacanțele aici. Mihăiță – căci acesta era numele de alint pentru mătușile sale – era întâmpinat întotdeauna cu căldură și afecțiune, se strecura frecvent prin livadă către pădurea Baisa din împrejurimi (codrii de aramă de mai târziu) unde pleca cu o traistă cu ceva merinde pregătite de măicuțe și invariabil cu vreo carte în care citea la umbra codrului. ”Era credincios Mihăiță și cu dragoste de cele sfinte. Nu-i plăcea să se joace cu alți copii și nici nu râdea. Singuratec și tăcut, cu părul mereu ciufulit și hainele cam șifonate, poetul se cufunda în codrul arămiu al toamnei discutând cu Dumnezeu și cu vietățile pădurii” își amintesc viețuitoarele mănăstirii.

Împreună cu mătușile sale stătea la pravilă nemișcat și nu scotea o vorbă zile întregi. ”M-am străduit dar nu l-am înțeles. Sufletul lui avea un lacăt prea mare pentru mine” spunea mătușa sa Maica Olimpiada (viitoarea stareță a mănăstirii), își amintește maica Adriana de la stareța ei Agafia Moise, care l-a văzut și cunoscut pe Eminescu. În chilia ei mai supraviețuiește o fotografie a lui Eminescu cu maica Olimpiada (Sorin Preda – Mănăstirea copilăriei lui Eminescu  ”Formula AS”, 8 iulie, 2016).

Disciplina practicii monahale, rugăciunile și ritualurile de zi cu zi erau, prin urmare, cunoscute poetului din lungile vizite și din vacanțele prelungite petrecute aici. Vor avea o influiență puternică și vizibilă asupra întregii opere eminesciene, fapt ce va reuși să-i uimească pe contemporani, care nu-și amintesc ca poetul să se fi aplecat asupra studiului teologiei sau să fi audiat cursuri în domeniu (Ioan Slavici). Detaliile pe care poetul le folosește în abordarea oricărei chestiuni de dogmă și ritual creștin, dovedesc o profundă cunoaștere a ritului ortodox, pe care nu și l-ar fi putut însuși decât trăind atmosfera religioasă a unui lăcaș de cult, care nu putea fi altul decât Agafton, sub păstoria mătușilor lui. De la aserțiunea că ”Și istoria lumii cugetă – deși încet, însă sigur și just, istoria lumii e desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu” (Scrisoare d-lui Dumitru Brătianu – ”Românul, 15 august 1871), până la afirmații că ”Fără eu nu există Dumnezeu, fără ochi nu e lumină, fără auz nu e un cântec. Ochiul e lumina, auzul e cântecul, eu e Dumnezeu, națiunea mea e lumea (Mihai Eminescu – Cugetări, Ed. Vos, 1997) Eminescu dovedește că stăpânește dogma creștină în esența ei, cum altfel? decât trăind în spiritul ei.

În 1878 va publica într-un articol – prilejuit de solicitarea starețului Chiriac (păstorul schitului atonit Cotlomuș) pentru ajutor în cărți și bunuri – detalii privind viața monahală, cu acuratețea celui care ar fi viețuit într-o mănăstire. Mai mult, va face un adevărat istoric al relației româno-atonite, unde unul din 10 călugări la vremea aceea era român (aproximativ o mie din cei 10.000 de viețuitori) (Mihai Eminescu – ”Timpul”, 10 august, 1878).

Nu rareori nostalgia pentru viața monahală o invocă în vremuri de restriște exprimându-și dorința de a se călugări, cel mai probabil ca un refugiu salvator din situațiile și necazurile vieții concrete. Este vorba de invitația făcută colegului său Zamfir C. Arbore de la ”Românul” de a merge împreună la mănăstire ”la mănăstire, în chiliile solitare, să scriem letopisețe în care să înșirăm tot ce îndură nenorocitul neam românesc pentru ca să se știe cât amar a suferit românul, cât a trăit pe acest pământ” (Stelian Gombos – Mihai Eminescu în viziunea bisericii, ”creștinortodox.ro”, 2013). Va repeta aceiași dorință și în 1884, dorință etichetată de data aceasta ca o glumă de către prieteni și chiar ca un semn de alienație de către Titu Maiorescu.

În toamna anului 1887, internat fiind la Mănăstirea Neamț va primi – la cererea sa – sfânta taină a împărtășaniei de la preotul locului. Cu această ocazie va cere ”să mă îngropați la țărmurile mării și să fie într-o mănăstire de maici și să ascult în fiecare seară ca la Agafton cum cântau Lumină lină” (Paul Miron citat de Nicolae Georgescu). Iată un răspuns elocvent la faptul că viața monahală îi era foarte bine cunoscută poetului încă din perioada copilăriei, amintirile ei urmărindu-l toată viața.

(va urma)

Valeriu Lupu -doctor în ştiinţe medicale

dividerLecturi sub abajur

Poetica psalmilor blagieni

Psalmul este o specie lirică, prin care poetul înalţă un imn religios divinităţii, exprimându-şi sentimentele de smerenie şi de laudă faţă de măreţia şi atotputernicia lui Dumnezeu. Cuvântul psalm provine din grecescul psalmos, care înseamnă compunere poetica biblică, având caracter de rugăciune, odă, elegie sacră.

Dintre scrierile biblice vechitestamentare, Psaltirea este cea mai populară, în sensul că a rămas o carte a sufletului credincioşilor. Iisus Hristos a vorbit despre ea ca despre o scriere reprezentativa, atunci când adresându-se Apostolilor Săi, după Înviere, le-a adus aminte că se cuvenea să se împlinească toate cele scrise despre El în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi (cf. Luca 24: 44) Prin urmare, Psalmii reprezintă cea de a treia grupă de cărţi din Biblia ebraică.

În variantă originală, Psaltirea lui David reprezenta o suită de paragrafe redactate în proză poetică, adică într-o proză ce câteva trăsături stilistice: repetiţii anaforice şi epiforice, ritm de diferite facturi, revenirea unor cuvinte-cheie, interogaţii şi exclamaţii retorice. Versificând psalmii, Dosoftei aduce poemul sacru la o formă inedită. În varianta lui Dosoftei, se află imbricate (suprapuse parţial) trei categorii diferite de texte: traduceri în versuri ale psalmilor; comentarii şi glose ale lui Dosoftei pe marginea acestora; de aemenea, există şi versuri originale semnalate ca atare de autorul însuşi. Stilul personal uneşte cele trei tipuri de texte într-un tot unitar stilistic; doar o examinare erudită şi atentă la nuanţele fiecărei strofe mai poate identifica astăzi cele trei straturi care compun poezia lui Dosoftei.

La toţi creatorii de psalmi, putem detecta starea ontologică a dialogului cu Dumnezeu. Aspectul acesta transpare şi din psalmii lui Blaga. Bunăoară, în psalmul Iubind - ne-ncredinţăm că suntem, prima stofă este centrată pe ideea fiinţării în Dumnezeu: “Iubind - ne-ncredinţăm că suntem. Când iubim/ Oricât de-adâncă noapte-ar fi,/ Suntem în zi,/ Suntem în Tine, Elohim.”*) Între Dumnezeu şi om, există ceva comun, care face posibilă . Omul este chip al lui Dumnezeu. Ca atare, el e o fiinţă spirituală, orientată în chip ontologic spre Dumnezeu. Tendinţa spre comuniune, care este iubirea, nu vizează numai persoanele omeneşti, ci ultima ei ţintă este Dumnezeu. Iubirea este starea firească de a fi în Dumnezeu. Iată ce spunea Pr. Arsenie Boca referitor la fiinţarea prin iubire, în Dumnezeu: “E bine să fii cu Dumnezeu că ai pace multă, multă de tot. Şi când eşti cu Dumnezeu nu-ţi mai trebuie nimic.“ Prima strofă comunică în chip metaforic vorbele Sf. Ap. Pavel către corinteni: “Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?“ (1Cor 3:16).

A doua strofă a psalmului blagian are în prim plan căutarea dublată de motivul călătoriei: “Sub lumile de aur ale serii/ Tu vezi-ne, cutreierând livezile./ Umblăm prin marea săptămână/ Gând cu gând şi mână-n mână.” Ideea de căutarea a sacrului o regăsim şi la Arghezi, în psalmul Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere: “Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere/ Şi te pândesc în timp, ca pe vânat,/ Să vad: eşti şoimul meu cel căutat?/ Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere.” Tema psalmului o constituie pendularea poetului între a crede necondiţionat în Dumnezeu şi a-i tăgădui existenţa, atitudine ce vine din nevoia de certitudine a poetului, care caută dovezi palpabile, contactul direct cu El. Strofa întâi exprimă îndoiala poetului privind existenţa lui Dumnezeu, pe care Îl căuta şi il pândise demult. Comparaţia din versul “Şi te pândesc în timp, ca pe vânat”, ilustrează dorinţa arzătoare a poetului de a avea o dovadă concretă, reală a existenţei lui Dumnezeu. De altfel, motivul cinegetic a semnificat dintotdeauna dorinţa descoperirii, iniţierea ca stare spirituală. Nevoia de certitudine a eului liric este reliefată în continuare prin intrebări filosofice, ceea ce înseamnă predispoziţia spre meditaţia profundă la atotputernicia divinităţii, măreţie sugerată de metafora şoimul: “Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?”. Incertitudinea eului liric exprimă o cutezanţă impresionantă, deoarece el foloseşte o interogaţie retorică de sorginte filosofica - “Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere.” -, în sensul că, în sufletul său ar putea muri credinţa sau, dimpotrivă, ar putea deveni smerit, cerând îndurare, în genunchi. La Blaga, dumnezeire nu e pusă la îndoială. Aici, călătoria este una spre fiinţarea spirituală.

Ultima strofă a psalmului Iubind - ne-ncredinţăm că suntem include un paradox: “Şi cum am vrea să Te slăvim/ Pentru iubirea ce ne-o-ngădui, Elohim!/ Dar numai rană a tăcerii/ E cuvântul ce-l rostim.” Ideea psalmistului este aceea că enoriaşul trebuie să aibă predispoziţie spre tăcere: “Dumnezeu este onorat prin tăcere”, spune Sfântul Toma. De reţinut că tăcerea nu este încă rugăciune, ea este pregătire pentru rugăciune. Când în noi există acest climat de tăcere, atunci sugerăm să coborâm cu mintea în adâncul nostru: acolo are loc întâlnirea noastră cu Dumnezeu sau cum spune teologul Paul Evdokimov - inhabitarea sacrului în profan.

Psalmul O durere totdeauna…, prin conţinutul său este mai aproape de ideatica psalmilor arghezieni. Aici, singurătatea divinului este, în fond, singurătatea omului contemporan, care nu se mai află în dialog cu sacrul, prin rugăciune: “O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsa/ Dumnezeule, dar ce era să fac?” Psalmistul recunoaşte că în copilărie se afla într-o relaţie specială cu Dumnezeu: “Când eram copil mă jucam cu tine/şi-n închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie.“ Sălbăticia pe care o recunoaşte în continuare poetul este datorată unei alte etape, în raportul său cu divinul: “Apoi sălbăticia mi-a crescut,/ cântările mi-au pierit,/ şi fără sa-mi fi fost vreodată aproape/ te-am pierdut pentru totdeuna”. Pierderea sacrului, a relaţiei cu acesta înesamnă intrarea în singurătate.

La Arghezi, singurătatea psalmistului capătă imaginea hidoasă a unui copac infertil: “Tare sunt singur, Doamne, şi piezis!/ Copac pribeag uitat în câmpie,/ Cu fruct amar şi cu frunziş/ Ţepos şi aspru-n îndarjire vie.“ Cele trei atribute de care beneficiază un astfel de copac uitat în câmpie (fruct amar şi cu frunziş şi ţepos) sunt “rodul” lipse conlucrarii profanului cu sacrul. Aşa se explică îndârjirea vie pe care o manifestă psalmistul aflat în ipostaza vegetalului.

Pentru psalmistul blagian, absenţa verbializării din partea sacrului este echivalentă cu moartea cuvântului: “În cer te-ai închis ca-ntr-un cosciug./ O, de n-ai fi mai înrudit cu moartea/ decât cu vieaţa,/ mi-ai vorbi. De-acolo unde eşti,/ din pământ ori din poveste mi-ai vorbi.” Regretul faţă de refuzul de care are parte este evidenţiat prin repetarea verbului a vorbi la condiţional. În finalul poeziei, se conturează două atitudini: mai întâi, întrebarea construită retoric denotă disperarea tragică a celui care conştientizeză obturarea comunicării profanului cu sacrul: “Iată e noapte fară ferestre-nafară./ Dumnezeule, de-acum ce mă fac?”; apoi, soluţia găsită faţă de această situaţie aproape faără ieşire: lepădarea de omul trupesc, spre a deveni unul duhovnicesc: “În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup/ ca de-o haină pe care-o laşi în drum.” (s. n.).

Psalmul 151 este unul al prezenţei prin absenţă. Prima parte este centrată pe ideea căutării lui Dumnezeu, invocându-se posibilitatea îndepărtării de sacru, pe ideea jocului trecut definitoriu pentru vremea când Dumnezeu era protectorul seminţiilor poporului ales şi trecut ca divorţului dintre sacru şi profan: “Ai fost cândva, prin primăveri, prin ierni, prin toamne./ Al seminţiilor şi-al regelui David erai./ Ai fost cândva, dar unde eşti acum?/ Te-ntreb, căci s-ar putea să fii trecutul, Doamne.“ Ideea aceasta a prezenţei lui Dumnezeu pe vremea trecutului de aur al primilor aleşi ai Domnului şi absenţa Tatălui Ceresc după întocmirea Sf. Scripturi o regăsim şi în psalmul lui Arhezi - Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă: “Când magii au purces după o stea,/ Tu le vorbeai - şi se putea.// Când fu să plece şi Iosif,/ Scris l-ai găsit în catastif/ şi i-ai trimis un înger de povaţă -/ Şi îngerul stătu cu el de faţă.“ Însă, după această epocă, absenţa timpului sacru duce la degradarea şi expierea timpului profan: “De când s-a întocmit Sfânta Scriptură/ Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură/ Şi anii mor şi veacurile pier/ Aci sub tine, dedesubt, sub cer.”În psalmul lui Blaga, pe care îl discutăm acum, absenţa divinului e marcată prin intermediul unei interogaţii retorice, aceasta augmentând dramatismul psalistului: “Unde-ai căzut din lume rupt (…)/ tu care-ai fost cândva şi-al meu, prin toate?“ Finalul acestei creaţii se bazează pe un paradox - prezenţa prin absenţă a sacrului: “În golul ce-l lăsaşi căzând, ceva mă doare,/(…) Nu te mai văd, dar te mai simt în noapte./ Te simt dumineca şi toată săptămâna/ cum ciungul simte o durere-n mâna/ pe care n-o mai are.”Ideatica Psalmului dragostei aminteşte de cea a poeziei Veşnicul (Poemele lumii, 1919), care abordează accepţia unui Dumnezeu - Ascunsul veşnic: “Un văl de nepătruns ascunde veşnicul în beznă./ Nu-l vede nimeni, nimeni”. Psalmistul conştientizează încă de la început condiţia profanului, care aspiră la depăşirea acesteia: “E încă în mine greul pietrelor dintre cari/ m-am ridicat când zi s-a făcut.“ Invocaţia care urmează vizează nepătrunsul ascuns, care numai cu dragoste fiinţează dincolo de contingent: “Dragoste, împrumută-mi tu uşurinţa/ cu care norii albi umblă-n azur peste abisuri/ şi graţia fără fiinţă a verdelui, frunzelor.“ După o atare dragoste tânjeşte eroul liric, una ce are putere de transfigurare.

Însă, înţelegerea neputinţei de a se elibera, prin desprindere de lut, de greul pământului este una dramatică. Aspectul acesta este evidenţiat prin reluarea sau repetarea lui încă şi mai, cuvinte ce relevă faptul că eul poetic încă mai aude ecouri ale condiţiei umane: “Sunt încă în mine greul pământului şi deznădejdea/ lutoasă. În mine tânguitoarele nopţi./ Neguri mai stăruie-n gând/ şi tălpile fără de voie mai prind rădăcini/ pe drumuri neprietenoase.” (s. n.). Ecourile condiţiei umane, ce răzbat în sine transpar dintr-o imagine acustică: “Din trecut câteodată mai vine un vânt.“Finalul acestei creaţii capătă turnura unei rugi adresate DRAGOSTEI: “În ceasurile desprimăvărării, dragoste,/ în ceasurile-acestea, ce singură tu le numeri,/ căci numai tu nu ai amintirea/ marilor întunecimi,/ fă să uit cumplita povară/ a văzduhului negru ce-l port pe umeri/ şi dă-mi tăria de a suporta/ bucuria eliberării.“ Amintirea marilor întunecimi, la care face referire psalmistul aparţine zonei nepătrunsului ascuns, tărâm imaginat ca fiind unul al văzduhului negru, amintirea aceasta fiind resimţită - aşa cum declară eul rugător - ca o cumplită povară. Singura care poate atenua apăsarea provocată de cumplita povară purtată pe umeri este tăria de a suporta bucuria eliberării de condiţia umană. Este şi aceasta o luptă, întru devenirea în fiinţă - una a DRAGOSTEI LUCRĂTOARE şi TRANSFORMATOARE.*) Versurile reproduse sunt din volumul Lucian Blaga, Opere (vol. II), Editura Minerva, Bucureşti, 1984, ediţie critică îngrijită de George Gană.

Prof. Dr. Const. Miu 

divider90 de ani de la naşterea lui Aurel Vişovan

La împlinirea a 90 de ani de la naşterea lui Aurel Vişovan (1926-2002), oferim cititorilor câteva din creaţiile sale poetice, compuse în anii de detenţie.


Trec prunci cuminţi


Trec prunci cuminţi prin cartea toamnelor

Pe sub aceleaşi salcii, grele de-amintiri.

Aceleaşi frunze stranii, aceleaşi crengi subţiri

Cad mute de durere-n calea lor…

 

Şi-n stropii care cad, şi sânge e şi apă.

Cine-a-mplântat jungherul în salcie, copii?

Trec prunci cuminţi prin toamnele târzii

Şi-n ochii lor tristeţile se-adapă.

 

Dar foile din carte s-au scuturat în vânt,

Pe orice frunză-un cântec, pe orice strop un gând.

Însângerat amurgu-şi moaie-n lacrimi geana…

Lăsaţi să vină pruncii să lege toamnei rana!...

 

Aiud, 1954

 

dividerPărintele Sofian Boghiu († 14 septembrie 2002)

“Am fost închis în temniţele comuniste şi numai Dumnezeu ştie câtă nedreptate era acolo, câtă ură, câtă răutate… parcă nici nu poţi spune în cuvinte. Atunci când eram mai chinuit, încercam să nu mă revolt, să nu cârtesc. Ma gândeam aşa: Hai să-mi amintesc cu ce am greşit eu faţă de Dumnezeu, de pătimesc acum aceste nedreptăţi! Şi mă gândeam la nişte păcate ale mele pe care le ştiam numai eu şi Dumnezeu, iar suferinţa o priveam ca pe un canon şi nu mă revoltam. Mă gândeam că, dacă şi eu aş fi fost mai bun, nici gardienii n-ar fi fost atât de răi - aşadar şi eu eram vinovat pentru răutatea lor. Aşa îi puteam ierta pe toţi şi mă puteam ruga pentru ei, şi aproape că nu mai simţeam suferinţa pe care mi-o pricinuiau. Şi vă spun drept că atunci când puteam să fac toate acestea şi să mă gândesc la păcatele mele, simţeam în inimă o bucurie aşa de mare, şi o pace, şi o bogăţie de iubire, că parcă zburam, deşi eram în puşcărie.

Eram atât de preocupat ca să-mi văd păcatele, încât şi noaptea vorbeam prin somn şi îmi ceream iertare de la Dumnezeu. Şi erau acei caralii care pândeau pe la uşi, şi ascultau pe la gratii ce spuneam eu; iar a doua zi mă chemau la anchetă şi-mi serveau cuvintele pe care le spusesem prin somn, din cauza frământarilor mele sufleteşti. Îmi strigau: Păcătosule! Popă păcătos!, şi-mi repetau tot ceea ce spusesem noaptea prin vis, Dumnezeu ştie cum.

Dar asta am vrut să spun: este foarte important să ne recunoaştem starea de nevrednicie faţă de Dumnezeu. Să nu aduci nimănui nici o vina, decât numai ţie. Să te căieşti mereu din toată inima. Dacă nu mă găsesc vinovat în mod real şi nu mă căiesc din adâncul sufletului, atunci nu mă pot ruga cu putere şi nu pot avea bucuria deplină a rugăciunii. Dacă ai acestea două - smerenia şi iertarea aproapelui - ai să vezi cum începi să capeţi în tine ceva din Dumnezeu, ceva extraordinar. Numai Duhul Sfânt poate aduce acest „ceva” în inimile noastre.

N-am urât pe nimeni dintre duşmanii care ne-au asuprit şi n-am regretat niciodată că am ajuns la închisoare. Acolo era nevoie şi de mine - ca, împreună cu fraţii noştri români, să suferim cu toţii urgia venită asupra ţării. Fie, Doamne, suferinţa noastră, ca un canon pentru păcatele noastre, dar şi ca o jertfă adusă pentru iertarea păcatelor neamului românesc şi pentru binecuvântarea dumnezeiască asupra întregii noastre ţări!

Căutaţi să faceţi cât mai mult bine în jurul vostru, rugaţi-vă cât mai mult cu Rugăciunea lui Iisus, nu vorbiţi de rău pe nimeni şi astfel veţi avea pacea inimii. Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să vă ajute neîncetat, în orice loc vă veţi afla!”

 Sursa: cuvantul-ortodox.ro

dividerIn memoriam Mihai Vlad (1926-2006)

În luna septembrie s-au împlinit 10 ani de la trecerea la cele veşnice a camaradului maramureşean Mihai Vlad din Sighetu Marmaţiei, membru al “lotului Vişovan” (cei 18 tineri legionari maramureşeni arestaţi în august 1948 şi condamnaţi împreună în 1949), fiind student la ora arestării (nicio legătură de rudenie cu fraţii Vlad din Dragomireşti-Maramureş, mult mai cunoscuţi în special datorită lui Vasile Vlad, executat în 1953 cu “lotul paraşutiştilor”). Printr-o salvatoare confuzie, nu a fost trimis la Piteşti cu ceilalţi studenţi, ci a ajuns cu elevii la Târgşor unde a executat o parte a detenţiei, restul la Canal.

Mihai Vlad s-a născut în satul Biserica Albă din dreapta Tisei, aflat atunci în Cehoslovacia (azi, Ucraina), dar familia s-a mutat la Sighet fiindcă Mihai, pe atunci elev, nu se putea adapta la şcoala în limba cehă. Românii din satele maramureşene din dreapta Tisei au dat şi alţi eroi ai luptei anticomuniste: Ioan Motrea, Mihai Pop dar şi familiile Popşa şi Şofron, care s-au mutat la Sighet venind de peste Tisa. După Revoluţie, domnul Mihai Vlad a îndeplinit funcţia de contabil al parohiei greco-catolice Sighet. Mihai Vlad - Prezent!

Preot Prof. Marius Vişovan 

divider